logo
Aktuális híreink Alapkézési szakjaink Szociális munka alapszak
 
Aktuális híreink
Kulcskérdések Konferencia
Kari információk
Tanulmányi Hivatal
Intézetek - Tanszékek
Doktori Iskola
Kutatóközpontok
Nemzetközi kapcsolatok
Hallgatói élet
Könyvtár
Pályázatok, állások, gyakorlatok
Kiemelt projektjeink
Minőségbiztosítás
Esélyegyenlőség
Telefonkönyv
Dokumentumtár
Galéria
Keresés
Képtár
_IMG6641 Kaló Zoltán habil előadás 019 _MG_4137 IMG_1891 IMG_0161 IMG_8711 DSC_4437 IMG_0142 IMG_0611 IMG_7358
Facebook hírfolyam
BejelentkezésHirdetés
Szociális munka alapszak

Szakigazgató: Dr. Darvas Ágnes, egyetemi docens

 

 

 


 

 


A szociális munkás képzés elsődleges célja általános, a szociális szektor minden területén használható elméleti és gyakorlati tudás nyújtása és készségszintű elsajátíttatása. Ma nagyobb az igény, mint valaha az úgynevezett jóléti szolgáltatásokra, melyek előszeretettel alkalmaznak jól képzett szociális szakembereket például az időseket ellátó otthoni és intézeti szolgálatokban, a gyermekjóléti, családsegítő és gyermekvédelmi intézményekben, nevelési tanácsadókban, a hajléktalan ellátás és a szegényekkel való törődés más intézményeiben, a fogyatékkal élők ellátásában, drogambulanciákon, az utcai szociális munka területén, legyenek azok önkormányzati, civil vagy egyházi, illetve magyar vagy nemzetközi szervezetek. Szükség van szociális munkásokra ugyanakkor a társszektorok intézményeiben is, így az iskolákban, kórházakban, munkaügyi központokban, a rendvédelem és a büntetés végrehajtás intézményeiben, stb.


 

szocialis munka

Szívesen alkalmaznak szociális munkásokat ugyanakkor minden olyan munkakörben is, akár a versenyszférában is,.melyben a kommunikációs készség, a kapcsolatteremtés, a konfliktuskezelés magas színvonala a legfontosabb igény. A képzést az elmélet és gyakorlat integrációjára való törekvés jellemzi; a diákok a képzés során idejük mintegy harmadát terepen töltik, előbb az általuk választott önkéntes munkát igénylő terepe(ke)n, majd egy szociotáborban, kutatás keretében ismerkednek a magyar társadalom nehéz helyzetben élő tagjaival, közösségeivel. A felsőbb évfolyamokon a jóléti szolgálatok közül az érdeklődésüknek megfelelő két terepen gyakorolják a szociális munkát, egyéni tereptanár és csoportos esetmegbeszélő csoport vezetőjének szupervíziója mellett. A szociális munka végzéséhez elengedhetetlen önismeret és szakmai készségek megszerzésére szakmára felkészítő önismereti és készségfejlesztő csoportokban dolgoznak a hallgatók.


 

A képzés másik célja az érdeklődő hallgatók felkészítése tanulmányaik MA szinten való folytatására. Az ELTE-n belül a szociális munka BA-vel rendelkező hallgatók külön vizsgakövetelmény nélkül – természetesen, sikeres felvételi vizsga után – tanulhatnak tovább szociális munka MA és szociálpolitika MA szakokon. Más társadalomtudományi mesterképzési szakok – így a szociológia, kulturális antropológia és a nemzetközi tanulmányok - is szívesen várják a szociális munkás képzésből jövő hallgatókat, de részükre előírnak bizonyos tárgyak felvételét és sikeres vizsga letételét, a felvételtől számított első tanévév végéig.

 

Fentiek alapján tehát akkor jelentkezz hozzánk…

-          ha úgy érzed, hogy jól szót tudsz érteni másokkal

-          ha érdekel, hogy mi miért történik körülötted

-          ha úgy gondolod, hogy minden embernek van helye közöttünk

-          ha fontosnak tartod, hogy olyan országban élj, amelyik védi az elesetteket

-          ha úgy érzed, hogy Te is tudnál tenni valamit ezért

-          ha szeretnél emberekkel és problémáikkal foglalkozni

-          ha a konfliktusos helyzetek nem elijesztenek, hanem kihívást jelentenek számodra

-          ha érdekel, hogy hogyan lehet a szociális intézményeket jobban működtetni

-          ha olyan világot szeretnél magad körül, ahol legalább egy kevés mindenkinek jut

-          ha érdekel, hogy mit lehet tenni a szegénység, a peremhelyzeti lét és az egyenlőtlenségek

csökkentése érdekében.

 

 


 

szak:

szociális munka (ANÁ, ANK és ALK)

képzési szint:

alapképzés

tagozat (munkarend):

nappali és levelező

(levelező tagozaton tömbösítve, félévente 4 alkalommal 5 napon át – hétfőtől péntekig - lesznek konzultációk)

jelentkezési határidő:

2014. február 15. 

jelentkezés módja:

a www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

jelentkezési feltételek:

érettségi bizonyítvány

érettségi követelmény:

2 érettségi tárgyat kell választani, amelyek közül legalább az egyik emelt szintű az alábbi tárgyakból: magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv
(választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

létszámkeret:

nappali tagozaton: 20 < 70 (fő)

levelező tagozaton: 30 < 50 (fő)

képzési idő:

7 félév

diploma kiállítás feltétele:

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

megszerezhető végzettség:

szociális munkás

önköltség:

Önköltséges képzésben résztvevők számára 200 000 Ft/félév

 

 

 


Dim lights Embed Embed this video on your site 


 

Képzési és kimeneti követelmények

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: szociális munka

 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

–  végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

–  szakképzettség: szociális munkás

–  a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker

 

3. Képzési terület: társadalomtudományi

 

4. Képzési ág: szociális

 

5. A képzési idő félévekben: 7 félév

 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit.

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit

6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: -

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből

az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit.

 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A szociális képzési ág közös kompetenciái


Az alapfokozattal rendelkezők ismerik:

–  tevékenységükhöz szükséges, szociális munkára vonatkozó, továbbá a társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait;

–  a szociális segítségnyújtáshoz szükséges információszerzés módjait és a legfontosabb információforrásokat;

–  a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket;

 

alkalmasak:

–  a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére;

–  az informatikai eszközök használatára;

–  a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére.

 

Az alapfokozat birtokában a szociális munkások képesek:

–  a társadalmi folyamatok működési szabályszerűségeinek, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okoknak, következményeknek a felismerésére, kritikus és rendszerszerű elemzésére;

–  a különböző életciklusokban és élethelyzetekben kialakuló szociális problémák, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására és elemzésére;

–  az egyén és társadalmi környezete közötti interakciók társadalmi összefüggéseiben való értelmezésére;

–  az egyének, családok, csoportok, közösségek problémakezelő és –megoldó képességének javítására, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk elősegítésére;

–  az egyén és környezete erőforrásainak feltárására és hasznosítására;

–  a szociális munka tanulásához szükséges információforrások, a szakmai gyakorlatban használatos dokumentációk használatára.

 

Az alapfokozat birtokában a szociális munkások alkalmasak:

–  a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök betöltésére;

–  az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony használatára, a közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására;

–  a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének fejlesztésére a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatukban, emberi jogi ügyeket illetően eligazításra.

 

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegen nyelvtudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással.

 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

alapozó képzés: 30-40 kredit

szociális, társadalomismereti (szociológia, közgazdaságtan), társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, (nép)egészségügyi, információs technológiai, jogi és igazgatási alapismeretek;

 

szakmai törzsanyag: 105-135 kredit

szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái, módszerei, területei; társadalomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; jog és igazgatás a szociális munkában; (nép)egészségügyi és pedagógiai ismeretek a szociális munkában; differenciált – kötelezően választandó – szakmai modulok.

 

9. Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel. Az intenzív szakmai gyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos, hetenként legalább 8 órás, terepen folyó gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit.

 

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 


 
Eseménynaptár
Utolsó hónap november 2014 Következő hónap
H K S C P S V
week 44 1 2
week 45 3 4 5 6 7 8 9
week 46 10 11 12 13 14 15 16
week 47 17 18 19 20 21 22 23
week 48 24 25 26 27 28 29 30

 TáTKarokkal várunk - Az ELTE TáTK felvételi tájékoztatója


 

ELTE


Kari honlapok
sociomater_kicsi.png
TáTK HÖK
CooSpace
Projektjeink

kutatoegyetem_proj.jpg

 

Nemzeti Fejlesztési Terv

 

 

EalNet

 

Humánerõforrásfejlesztés Operativ Program

Nemzeti Fejlesztési Terv

HEFOP-3.3.1-P.-2004-10-0001/1.0


Egyetemi honlapok

ELTE Alumni

Eötvös Kiadó

ELTE Sport Kft.


 

nka logo

.

allianz.gif

astrazeneca.gif

bunge.gif

diagon.gif

glaxosmithkline.gif

mnb_new.gif

otpbank.gif

 

 

 

 

 

ELTE Társadalomtudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. tatk.elte.hu Adminisztrátor
Szociális munka alapszak