Intézetigazgatót keres az ELTE TáTK Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete

TáTK logo

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, intézetigazgató munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 1.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezendő intézetigazgató fő feladatai az ELTE SzMSz I. kötet, a Szervezeti és Működési Rend 21. §-ában foglaltakkal összhangban a következők:

 • az intézet oktatási-képzési tevékenységének irányítása, összefogása és ellenőrzése;
 • az intézet képviselete,
 • az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység elősegítése, összehangolása, kutatásszervezési szakmai feladatok megoldása,
 • a pályázati tevékenység ösztönzése;
 • a pályázati tevékenység, továbbá a hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének és a tehetséggondozásnak az ösztönzése;
 • intézeti tanszékvezető megbízásának, az egyes intézeti tanszékek által gondozott tantárgyak köre meghatározásának, illetve módosításának kezdeményezése,
 • átruházott jogkörben közvetlen munkahelyi vezetői feladatok ellátása, az intézeti oktató-kutató személyzet fejlesztési politikájának irányítása;
 • az intézet külső és nemzetközi kapcsolatainak ápolása;
 • az intézeti tanács ülésének előkészítése, és az ott hozott határozatok végrehajtása;
 • a felsőbb szintű szabályzatokban megállapított egyéb feladatok ellátása, hatáskör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Pályázhatnak a karhoz tartozó teljes munkaidőben foglalkoztatott színvonalas oktató és kutatómunkát igazoló egyetemi és főiskolai tanárok vagy egyetemi docensek, akik megfelelnek az Nftv. 37. § (6)-ban foglaltaknak a vezetői megbízás idején. A pályázónak meg kell felelnie az ELTE SzMSz I. kötet, a Szervezeti és Működési Rend 18. §-ában foglaltaknak

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézetigazgatói koncepció és terv (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva);
 • részletes szakmai önéletrajz (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva;
 • a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) aktualizált publikációs és hivatkozási jegyzék;
 • az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról;
 • aláírt nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul illetve arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes bírálók betekinthetnek;
 • oklevél és bizonyítvány-másolatok, (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve a pályázó által).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. június 1.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat személyes benyújtása szükséges: ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal, Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A. 7.90-es szoba.
Ezen túl, megküldhető:

 • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/1468/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.
 • Elektronikus úton a TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 1.

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.05.02.