Intézeti tanszékvezetőt keres az ELTE TáTK Politikatudományok Tanszéke

tatklogo

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Politikai Tudományok Tanszékére, intézeti tanszékvezető munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 1.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezendő tanszékvezető fő feladatai az ELTE SzMSz I. kötet, a Szervezeti és Működési Rend 21. §-ában foglaltakkal összhangban a következők:
  • a tanszék oktatási-képzési tevékenységének irányítása, összefogása és ellenőrzése; 
  • a tanszék képviselete, 
  • a tanszék keretében folyó tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység elősegítése, összehangolása, kutatásszervezési szakmai feladatok megoldása, 
  • a pályázati tevékenység ösztönzése; a pályázati tevékenység, továbbá a hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének és a tehetséggondozásnak az ösztönzése 
  • átruházott jogkörben közvetlen munkahelyi vezetői feladatok ellátása, a tanszék oktató-kutató személyzet fejlesztési politikájának irányítása •a tanszék külső és nemzetközi kapcsolatainak ápolása
  • a felsőbb szintű szabályzatokban megállapított egyéb feladatok ellátása, hatáskör gyakorlása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Felsőfokú képesítés,
•         Pályázhatnak a karhoz tartozó teljes munkaidőben foglalkoztatott színvonalas oktató és kutatómunkát igazoló egyetemi tanárok, főiskolai tanárok és egyetemi docensek, akik megfelelnek az Nftv. 37. § (6)-ban foglaltaknak a vezetői megbízás idején. A pályázónak meg kell felelnie az ELTE SzMSz I. kötet, a Szervezeti és Működési Rend 21. §-ában foglaltaknak

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         részletes szakmai önéletrajz (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva
•         oklevél és bizonyítvány-másolatok (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve)
•         a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) aktualizált publikációs és hivatkozási jegyzék
•         aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul illetve arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes bírálók betekinthetnek
•         az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról
•         tanszékvezetői koncepció és terv (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 1.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, vagy személyesen. 7.90-es szoba ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/1467/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézeti tanszékvezető.
és
•         Elektronikus úton TáTk Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A pályázat a KÖZIGÁLLÁS oldalon
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 1.


Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.05.02.