Egyetemi docenst keres az ELTE TáTK Történeti Szociológia Tanszéke

TáTK logo

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szociológia Intézete, Történeti Szociológia Tanszéke,  egyetemi docens munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 1.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az egyetemi docens oktatási feladatai:

 • előadások tartása és szemináriumok vezetése a 19. és 20. századi társadalomtörténeti témákban angol és magyar nyelven,
 • kurzusok tartása az ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola programjaiban;
 • szakdolgozatok témavezetése és bírálata;
 • a tanszék tudományos, diákköri és kulturális tevékenységeiben való részvétel;
 • igény szerint a tanszék képviseleti feladatainak ellátása az egyetem és a kar bizottságaiban;
 • aktív közreműködés a képzésfejlesztésben, oktatási anyagok (jegyzet, tankönyv, digitális és távoktatási tananyag) elkészítésében.

Egyéb feladatok:

 • hazai és nemzetközi kutatási projektek vezetése a társadalomtörténet területén;
 • társadalomtörténet témában önálló kutatások folytatása és eredményeinek rendszeres publikálása magyar és idegen nyelven;
 • részvétel a tanszékhez kapcsolódó egyéb kutatásokban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • oktatási tapasztalat a társadalomtörténet területén a polgári és a szocialista korra vonatkozóan;
 • tudományszervezésben (kutatói pályázatok vezetése) szerzett tapasztalat;
 • hazai és nemzetközi kutatási projektek vezetése;
 • egyetemi szintű/MA végzettség;
 • hazai és nemzetközi konferenciákon a fenti témákban tartott előadások;
 • büntetlen előélet;
 • egyéb szakmai jellegű, illetve közéleti tevékenység előnyt jelent;
 • szociológia vagy történelem tudományágban megszerzett PhD fokozat és habilitáció;
 • pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek;
 • legalább 5 év felsőoktatási tapasztalat;
 • magyar állampolgárság;
 • szakmai publikációk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • oktatási és kutatási koncepció és terv (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva);
 • a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) aktualizált publikációs és hivatkozási jegyzék);
 • belső pályázó esetén az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról;
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul illetve arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes bírálók betekinthetnek;
 • részletes szakmai önéletrajz (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban / a nyomtatott változat aláírva;
 • oklevél és bizonyítvány-másolatok (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. június 1.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat személyes benyújtása szükséges: ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal, Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A. 7.90-es szoba.
Ezen túl, megküldhető:

 • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/1468/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.
 • Elektronikus úton a TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. július 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 1.

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.05.02.