Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Docenst keres a Közgazdaságtudományi Tanszéki Csoport (SEK)

Az  Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet az ELTE TáTK, Közgazdaságtudományi Intézete Közgazdaságtudományi Tanszéki Csoport (SEK) docens munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 17.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Turizmus-vendéglátás BA és FOKSZ szak szakfelelősi feladatainak ellátása, az akkreditációs anyag kidolgozásában és az akkreditációban való aktív részvétel
 • a tanszék által gondozott tantárgyak oktatása, szemináriumok vezetése;
 • szakdolgozatok témavezetése és bírálata;
 • igény szerint a tanszék képviseleti feladatainak ellátása az egyetem és a kar bizottságaiban;
 • a tanszék tudományos, diákköri és kulturális tevékenységeiben való részvétel;
 • aktív közreműködés a képzésfejlesztésben, oktatási anyagok (jegyzet, tankönyv, digitális és távoktatási tananyag) elkészítésében, szakindítási, akkreditációs anyagok kidolgozásban;
 • részvétel a tanszékhez kapcsolódó egyéb kutatásokban.
Egyéb feladatok:
 • részvétel a tanszékhez kapcsolódó kutatásokban;
 • önálló kutatások folytatása a Tanszék által felügyelt szakok profiljához illeszkedő témákban és ezek eredményeinek rendszeres publikálása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés;
 • közgazdasági felsőfokú végzettség
 • doktori (PhD), illetve azzal egyenértékű tudományos fokozat, az ELTE habilitációs szabályzatának megfelelő habilitáció; VAGY: habilitáció helyett egyetemi docensi munkakör jelenlegi vagy korábbi betöltése más egyetemen
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
 • magas szintű angol és/vagy német nyelvtudás;
 • magas szintű oktatói (minimum 5 éves felsőoktatási) és kutatói tapasztalat és aktív publikációs tevékenység, amely illeszkedik a tanszék profiljához, különösen a Turizmus-vendéglátás területén;
 • oktatási tapasztalat különösen a következő tantárgyak esetében előnyös: turizmus rendszere, vendéglátás, szállásadás, utazásszervezés, turisztikai erőforrások, a turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai, turizmus marketing, turisztikai termékek, turisztikai vállalkozások, vendéglátás szervezés, vezetés, nemzetközi gazdasági kapcsolatok
 • a pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek;
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Turizmus-vendéglátás témaköréhez kapcsolódó PhD fokozat;
 • egyéb szakmai jellegű közéleti tevékenység;
 • aktív publikációs tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • oktatási és kutatási koncepció és terv (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva);
 • a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) aktualizált publikációs és hivatkozási jegyzék;
 • részletes szakmai önéletrajz (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva;
 • oklevél és bizonyítvány-másolatok (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és a pályázó által az „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve);
 • PhD fokozat és habilitáció megszerzését tanúsító okiratok;
 • nyelvtudást igazoló okirat;
 • belső pályázó esetén az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról;
 • erkölcsi bizonyítvány (elegendő sikeres pályázat esetén benyújtani);
 • a pályázó hozzájárulása a pályázati anyaga jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek előtti megismeréséhez;
 • hozzájáruló nyilatkozat sikeres pályázat esetére az oktatói munkájáról készülő hallgatói véleményezés (OMHV) eredményének nyilvánosságához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölhető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. november 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 7.90-es szoba) VAGY személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2178/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: docens; ÉS
 • Elektronikus úton az ELTE TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. december 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. §(1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 17.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2017.10.19.