Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Adjunktust keres a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszéke

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet az ELTE TáTK Társadalomtudományi Kar Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézet 
Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszéke adjunktus munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 20.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Előadások tartása, szemináriumok vezetése magyar, német és angol nyelven a nemzetközi kapcsolatok elméletéhez kapcsolódó témákban a Nemzetközi tanulmányok szakos curriculumok szerint.
 • szakdolgozatok témavezetése és bírálata
 • aktív közreműködés a képzésfejlesztésben, pályázatok és oktatási anyagok (jegyzet, tankönyv, digitális tananyag) elkészítésében;
 • részvétel a tanszékhez kapcsolódó kutatásokban;
 • önálló kutatások folytatása és eredményeinek rendszeres publikálása magyar és idegen nyelven;
 • igény szerint a tanszék képviseleti feladatainak ellátása az egyetem és a kar bizottságaiban;
 • illetve részvétel a tanszék tudományos, diákköri és kulturális tevékenységeiben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • PhD, nemzetközi tanulmányok (osztatlan vagy MA-képzés/ MSc)
 • magas szintű angol és német nyelvtudás
 • magas szintű oktatói és kutatói tapasztalat és aktív publikációs tevékenység, amely illeszkedik a tanszék profiljához
 • a pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek
 • sikeres pályázat esetén pályázó oktatói nyilatkozatát az ELTE számára adja le
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • oktatási és kutatási koncepció és terv (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva);
 • a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) aktualizált publikációs és hivatkozási jegyzék;
 • részletes szakmai önéletrajz (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva;
 • oklevél és bizonyítvány-másolatok (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és a pályázó által az „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve);
 • PhD fokozat és habilitáció megszerzését tanúsító okiratok;
 • nyelvtudást igazoló okirat;
 • belső pályázó esetén az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról;
 • Hozzájáruló nyilatkozat sikeres pályázat esetére az oktatói munkájáról készülő hallgatói véleményezés (OMHV) eredményének nyilvánosságához;
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. január 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 7.90-es szoba). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/3442/1 (2017), valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens; ÉS
 • Elektronikus úton az ELTE TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Búza Éva, Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 7.90-es szoba

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a benyújtott dokumentumok és próbaoktatás alapján

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. §(1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 25.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.01.09.