Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Az ELTE TÁTK Szociológia Doktori Iskolájának kreditrendszerű szabályozása

Jelen dokumentum a 2016/17-es tanévtől felvettekre már nem vonatkozik. Az új kredittanterv itt érhető el.

1) A hallgató jogállása.
Hallgatói jogviszony a doktori tanács döntése alapján felvett hallgatók első beiratkozásával jön létre. Az 51/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 31. és 32 § intézkedik a doktori képzés időtartalmáról.
 
2) A képzési-, kutatási- és oktatási kreditek megszerzésének módjáról.
 
Kreditpont három fő tevékenységért adható:
 
a, Kreditpont adható az iskolaszerű tanulásban való részvételért (tanórákon való részvételért, amikor az oktató és a hallgató egyénileg vagy csoportosan részese az oktatási tevékenységnek, a vizsgákra és a feladatokra való felkészülés, a számonkérések teljesítése). Az iskolaszerű munkában való részvételért kreditpont csak akkor adható, ha a teljesítményt az oktató kötelezően elvégzendő tanegységek esetén vizsgával (1-5-ig tartó kollokviumi osztályzattal), választható tárgyak esetén pedig az ELTE EDSZ-nak megfelelően ötfokozatú skálán adott osztályzattal ismeri el.
 
b, Kreditpont adható a tudományos kutatómunkához szükséges képességek és készségek elsajátításáért, ezek igazolásáért, a tudományos munka eredményeinek publikálásáért, a tudományos kutatómunkában való előrehaladást ténylegesen bizonyító részfejezetek, tézisterv, összegzések, bibliográfiák stb. elkészítéséért, amelyeket a témavezető tanár láttamoz és igazol.
 
c, Kreditpont adható a tanszékeken, intézetben folyó oktató munkáért. A Kormányrendelet alapján az oktatói tevékenységért megszerezhető kreditek száma a képzés követelményeinek teljesítéséhez szükséges kreditek maximum egynegyede lehet. Az oktató munkát a szakos képzés keretében, a szak tanterve alapján kell végezni.
 
 
Az ELTE TÁTK Szociológia Doktori Iskola képzésében megszerezhető kreditpontok
 
A doktori képzés (6 félév) keretében a hallgatónak 180 kreditpontot kell szereznie ahhoz, hogy a doktori eljárást megkezdhesse.

  • I. Tanulmányi munka:

Az igazolt tanulmányi munkáért a hallgató tantárgy/félév 3 kreditpontot szerezhet.
A kötelező és választható kurzusok számát a Programok határozzák meg.
A Szociológia Doktori Program minimum 13 kötelező kurzus elvégzését írja elő a 6 félév során. A hallgatónak lehetősége van még további kreditek megszerzésére a választható szemináriumok teljesítésével. A tanulmányi munka teljesítéséért a Szociológia Doktori Programban összesen minimum 39 kreditpontot kell a hallgatónak összegyűjtenie.
A Szociálpolitika és Szociális Munka Doktori Program minimum 13 kurzus kötelező elvégzését írja elő a 6 félév során. A hallgatónak lehetősége van még további kreditek megszerzésére a választható szemináriumok teljesítésével. A 6 félév során minimum 3 választható kurzust kötelező elvégezni. A tanulmányi munka teljesítéséért a Szociálpolitika és Szociális Munka Doktori Programban összesen minimum 39 kreditpontot kell a hallgatónak összegyűjtenie.
 
Ajánlott, hogy a doktorandusz hallgató a tanulmányi munkával megszerezhető kreditpontokat az első négy félévben szerezze meg és teljesítse tanulmányi kötelezettségeit.

  • II. Tudományos munka:

A tudományos és kutatómunka magában foglalja a tudományos kutatómunka módszereinek és szabályainak elsajátítását, a hallgató disszertációjának témaköréből bibliográfiák, fordítások, publikációk, elkészítését és megjelentetését, konferenciákon, szakmai tudományos tanácskozásán való előadásokat, könyvismertetést, recenzió készítést, a tutori konzultáció teljesítését, témavázlat elkészítését, a kutatómunkához kapcsolódó terepmunka végzését.

  • 5 féléven keresztül témavezetőjével kötelező konzultálni, melyet a témavezető félévenként az indexben aláírásával igazol. Egy félévben a tutori konzultációért 10 kreditpont jár. A hallgató így 5 félév alatt a tutori konzultáció során köteles 50 kreditpontot megszerezni. A tutori konzultáció során köteles igazolni, hogy összegyűjtötte és feldolgozta a témavezető által is ellenőrzött és elfogadott, a disszertációhoz tartozó alapvető tudományos szakirodalmat
  • a témavezető által jóváhagyott részletes témavázlat, publikálásra előkészített tanulmány elkészítéséért (10-15 oldal), valamint konferencián előadóként való részvételér egyenként 20 kreditpont szerezhető, (megjegyzés: a disszertáció egyes fejezeteinek elkészítése nem minősül önmagában tanulmányírásnak)
  • rész-, illetve társszerzővel készített tanulmány megírásáért 10 kreditpont adható,
  • recenzió megírásáért és szakmai folyóiratban történő publikálásáért összesen 10 kreditpont adható
  • az elkészített tanulmány publikálásáért még 10 kreditpont ját,
  • tézisterv nyilvános védéséért 30 kreditpont szerezhető

Megjegyzés: a tudományos kereditek a TH-ban kérhető formanyomtatványok kitöltésével és aláírásával igazolhatók.
 
A tudományos munkáért szerezhető kreditek száma: minimum 50, a maximum nincs korlátozva.

  • III. Oktató munka:

Oktató munkával megszerezhető kreditpontok száma maximum 45 lehet, de a hallgató a Kormányrendelet értelmében nem kötelezhető oktatói feladat ellátására, így lehetőség van arra is, hogy a hallgató egyetlen tanításért járó kreditpont megszerzésé nélkül teljesítse a számára előírt kötelezettséget.
Az önálló, heti két órás kurzus megtartásáért a doktorandusz hallgató 15 kreditpontot kaphat, míg az oktatásban való közreműködéséért, vagy részkurzus megtartásáért 5-10 kredit adható.
Az oktatói munkáért szerezhető kreditek száma: minimum 0, maximum 45.
 
 
3) Kritérium feltételek
Az ELTE TÁTK Szociológia Doktori Iskolája hallgatói számára előírja, hogy egy félév során minimum 15 kreditet teljesíteniük kell.
 
4) Az előzetes teljesítmények beszámolása
A hallgató előzetes teljesítményének beszámítását kérvényezheti, melyet a Doktori Iskola Tanácsa hagyhat jóvá.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2016.12.05.