Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Budapest Ösztöndíj Pályázat – 2018

Budapest Főváros Önkormányzata BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében pályázatot hirdet.
A BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM célja:
A pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét;
A diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségekkel járuljon hozzá a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.

A PROGRAM jellemzői, feltételei:  
1. A Program időtartama: legfeljebb 10 hónap.
2. A Program kezdési időpontja: 2018. szeptember, keresztféléves képzés esetén 2019. február.
3. A Program résztvevője lehet (legfeljebb 10 fő), az a 
a magyar állampolgárságú, 
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú, büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában alap- v. mesterképzés utolsó tanulmányi évét megkezdő hallgató, aki:
a) valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
b) a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik; 
c) a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a főpolgármester által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból írja; 
d) angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
e) a diploma megszerzésének évében 30. életévét nem tölti be.
4. Az ösztöndíj mértéke: bruttó 50.000,-Ft/hó/fő

Jelentkezési határidő: 2018. április 13. 

Elbírálás határideje: 2018. június 29.

A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.
A pályázatok véleményezés céljából megküldésre kerülnek a Főpolgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységei részére, melyeknek szakmai egyet nem értése esetén a pályázat az elbírálás további szakaszaiban nem vehet részt.
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezőket 4 tagú bizottság hallgatja meg. E 4 tagú bizottság a meghallgatásokat követően javaslatot tesz az ösztöndíjak adományozására az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága felé.
Az ösztöndíjak odaítéléséről a Fővárosi Közgyűlés dönt az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának javaslata alapján.
A Fővárosi Közgyűlés fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított és az alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie.
A Fővárosi Közgyűlés döntése ellen jogorvoslati lehetőségnek nincs helye. A pályázó Budapest Főváros Önkormányzatánál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalára, az ösztöndíj-megállapodás megkötésére, az ösztöndíj folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogsértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést –, melyekre tekintettel a kifogást emelő kéri a döntés felülvizsgálatát. Indoklás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra.

Jelentkezés módja:
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának címezve, lezárt borítékban
személyesen (1052 Budapest, Városház u. 9-11., III. emelet 441-es szoba) vagy
megbízott útján (H-CS 8.00-16.30 óra között, P 8.00-14.00 óra között).
A borítékra kérjük ráírni: „BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM”.
A pályázati anyagot két eredeti példányban kérjük beadni (az egyik példányt kérjük nem összetűzni).

Kapcsolattartó: Szőke Brigitta (e-mail: szokeb@budapest.hu, telefon: 1/327-1579)

A szakdolgozati témák, a pályázati adatlap, valamint a Budapest Ösztöndíj Program részletes szabályait tartalmazó 44/2008. (IX.10.) Főv. Kgy. rendelet megtalálható a https://tinyurl.com/yaz8j9y6 oldalon.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.01.10.