Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

A Közgazdaságtudományi Intézet intézetigazgatót keres

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományi Intézetébe Intézetigazgatói beosztás ellátására.


A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 éves időtartamra szól. (2018.06.15-2021.06.14.)
A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezendő intézetigazgató fő feladatai az ELTE SzMSz I. kötet, a Szervezeti és Működési Rend 21. §-ában foglaltakkal összhangban a következők: 

• az intézet oktatási-képzési tevékenységének irányítása, összefogása és ellenőrzése;
• az intézet képviselete,
• az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység elősegítése, összehangolása, kutatásszervezési szakmai feladatok megoldása, 
• a pályázati tevékenység ösztönzése; a pályázati tevékenység, továbbá a hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének és a tehetséggondozásnak az ösztönzése
• intézeti tanszékvezető megbízásának, az egyes intézeti tanszékek által gondozott tantárgyak köre meghatározásának, illetve módosításának kezdeményezése, 
• átruházott jogkörben közvetlen munkahelyi vezetői feladatok ellátása, az intézeti oktató-kutató személyzet fejlesztési politikájának irányítása 
• az intézet külső és nemzetközi kapcsolatainak ápolása 
• az intézeti tanács ülésének előkészítése, és az ott hozott határozatok végrehajtása
• a felsőbb szintű szabályzatokban megállapított egyéb feladatok ellátása, hatáskör gyakorlása

A megbízás betölthetőségének időpontja:
A vezetői megbízás legkorábban 2018. június 15-től tölthető be.

Pályázati feltételek: 
• Egyetemi végzettség
• PHD-fokozat, habilitált egyetemi docensi, vagy főiskolai vagy egyetemi tanári cím
• Egy világnyelvből tárgyalóképes nyelvtudás
• Az Intézet illetékességébe tartozó területen színvonalas oktatói és kutatói tapasztalat
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és gyakorlott számítógép-kezelési tapasztalat
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
• Pályázhatnak a karhoz tartozó teljes munkaidőben foglalkoztatott színvonalas oktató és kutatómunkát igazoló egyetemi és főiskolai tanárok vagy egyetemi docensek, akik megfelelnek az Nftv. 37. § (6)-ban foglaltaknak a vezetői megbízás idején. A pályázónak meg kell felelnie az ELTE SzMSz I. kötet, a Szervezeti és Működési Rend 18. §-ában foglaltaknak.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• az intézetigazgatói koncepció és terv (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva);
• részletes szakmai önéletrajz (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva;
• a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) aktualizált publikációs és hivatkozási jegyzék;
• oklevél és bizonyítvány-másolatok, (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve a pályázó által);
• az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról;
• aláírt nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul illetve arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes bírálók betekinthetnek.


A pályázat benyújtásának határideje: publikálást követő 30. nap (2018. május 16.)

Információkérés a pályázattal kapcsolatban: Buza Éva, 06 1 372-2500/6820, dh@tatk.elte.hu
A pályázat benyújtásának módja:

• Elektronikus formában: a TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu e-mail címen keresztül
ÉS
• Nyomtatott formában: a) személyesen az ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal, Buza Éva, Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 7.90-es szoba; b) postai úton.

• Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/1078/1(2018) valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 12.

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet. 


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 16.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.04.17.