logo
Aktuális híreink Mesterképzési szakjaink Szociális munka mesterszak
 
Aktuális híreink
Kulcskérdések Konferencia
Kari információk
Tanulmányi Hivatal
Intézetek - Tanszékek
Doktori Iskola
Kutatóközpontok
Nemzetközi kapcsolatok
Hallgatói élet
Könyvtár
Pályázatok, állások, gyakorlatok
Kiemelt projektjeink
Minőségbiztosítás
Esélyegyenlőség
Telefonkönyv
Dokumentumtár
Galéria
Keresés
Képtár
IMG_0663 IMG_0326 IMG_0237 image032 IMG_0262 ferge video IMG_0150 image020 IMG_0163 _IMG6633
Facebook hírfolyam
BejelentkezésHirdetés
Szociális munka mesterszak

Szakigazgató: Dr. Darvas Ágnes, egyetemi docens

 

 

 


 

A szociális munka mesterképzés alapvető célja, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik tudatosan elkötelezik magukat a demokrácia, a társadalmi igazságosság és a társadalmi szolidaritás ügye mellett. Képesek a korszerű szemléletek és módszerek alkalmazására a szociális munka gyakorlatában, megfelelő rálátással bírnak azok rendszerszintű összefüggéseire, az egyének és közösségek öntevékenységére. Az autonómiára való képesség kibontakoztatását tartják legfőbb hivatásuknak.

 

Arra törekszünk, hogy a mesterképzés a korábbi képzések ismeretanyagára építve az alábbi területeken biztosítson továbblépési lehetőséget:

-          a multidiszciplináris keretek között folyó munka,

-          a társszakmák, az érintettek és hozzátartozók mozgalmainak hasznosítása a segítő folyamatban,

-          komplex, helyi segítő hálózatok kiépítése és működtetése, azok szakmai módszertanának

megteremtése, és bevezetése

-          projektmenedzsment,

-          a szociális szolgáltatások irányításával, menedzselésével kapcsolatos ismeretek,

-          a társadalmi tudatformálás, kommunikációs eszközei,

-          az érintett csoportok szerveződéseinek elősegítése és ezek szakmapolitikai mezőben való

használata,

-          a szolgáltatásfejlesztés, új gyakorlati módszerek kidolgozása, adaptálása és bevezetése,

-          a szociális munka gyakorlatának kutatása, szükségletfelmérés  és ennek hasznosítása a

szolgáltatások megszervezése során,

-          a szociális munka eredményességének mérése és ennek kommunikációja.

 

A képzéstől olyan szakemberek megjelenését várjuk, akik képesek a különböző jóléti rendszerek elemeit összehangoló gyakorlat megvalósítására, valamint az itt szerzett ismeretek, tapasztalatok és azok mentén született javaslatok igazgatásba és döntéshozásba történő becsatornázására.

 

A képzés során a hallgatóknak interaktív módon, kis létszámú csoportokban dolgozva nyílik lehetőségük, a képzés ismeretanyagának hasznosítására, saját projektek kidolgozására és végrehajtására. A mesterképzés támaszkodik a hallgatók önállóságára, az oktatókkal szakmai partnerségi viszonyban történő együttműködésére.

 

 

 


 

 

szak:

szociális munka (MNÁ, MNK és MLK)

képzési szint:

mesterképzés

tagozat (munkarend):

nappali és levelező

(levelező tagozaton félévente négyszer, alkalmanként 4 napon át lesznek konzultációk)

jelentkezési határidő:

2014. február 15. 

jelentkezés módja:

a www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

jelentkezési feltételek:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szak.

(Aki nem teljes kreditérték-beszámítással járó oklevéllel rendelkezik, annak elővégzettség vizsgálatot kell kérni, és a döntés függvényében nyerhet felvételt.)

 

Az elővégzettség vizsgálati kérvény kitöltéshez szükséges a kari coospace azonosító, ha ilyennel nem rendelkezik, akkor ahttps://coospace.tatk.elte.hu/tos/regiszt.aspx weboldalon tud regisztrálni.A kérvény a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/ weboldalon tölthető ki.

 

Aki a hiányzó krediteket a felvételtől számított egy tanéven belül karunkon pótolja be, annak 6000 Ft / kredit díjat kell fizetnie, még akkor is, ha államilag támogatott finanszírozási formára nyer felvételt! Az elővégzettséghez hiányzó kreditpontok száma nem tévesztendő össze a mester szakon előírt 120 kredittel!


felvételi pontok számítása:

 • Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
 • Többletpontok: 1 pont
  • csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):
   • hátrányos helyzet
   • halmozottan hátrányos helyzet
   • fogyatékosság
   • gyermekgondozás

Összpontszám: 100 pont

szóbeli vizsga ideje és díja:

2014. május 26 - június 6.

4000 Ft / vizsga 


https://coospaceold.tatk.elte.hu/to/felvetelizoknek/2014_szobeli.pdf

önköltség:

300 000 Ft / félév

képzési idő:

4 félév

 szóbeli vizsga irodalma:

 

 

 

 


 

Dim lights Embed Embed this video on your site

 


 

Képzési és kimeneti követelmények

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: szociális munka (Social Work)

 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)

 szakképzettség: okleveles szociális munkás

 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker

 választható szakirányok: általános szociális munka, klinikai szociális munka (General Social Work, Clinical Social Work)

 

3. Képzési terület: társadalomtudomány

 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit;

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-50 kredit;

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-40 kredit;

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;

6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.

 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az emberi viselkedésre és a társadalmi rendszerekre vonatkozó ismereteik birtokában az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt és a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szociális munka végzésére, döntési alternatívák kidolgozására, szolgáltatások tervezésére, menedzselésére, értékelésére. A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

- a társadalom működési szabályszerűségeit,

- a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok feltárási lehetőségeit,

- szociális munka korszerű elméletét és gyakorlatát,

- a szociális területen felmerülő új problémák, jelenségek kritikus elemzési módozatait,

- a kutatáshoz és a tudományos munka végzéséhez szükséges módszereket, eljárásokat és technikákat.

 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

- az intézményi működést segítő/megalapozó szervezeti és adminisztrációs feladatok meghatározására és ellátására,

- a szociális szolgáltatások működésének folyamatos monitorozására és értékelésére,

- a szociális munka körülményeit és feltételeit meghatározó társadalmi és szakmai folyamatok tudományosan megalapozott vizsgálatára,

- a kutatási tapasztalatokból adódó feladatok gyakorlati megvalósítására,

- beavatkozási folyamatok tervezésére, menedzselésére, megvalósítására,

- intézményvezetésben, szolgáltatások tervezésében való részvételre,

- kutatási tervek kialakítására és menedzselésére,

- szakmai állásfoglalás kialakítására,

- nemzetközi együttműködésben folyó tevékenység munkájába való bekapcsolódásra,

- prezentációk összeállítására,

- önálló munkavégzésre a szociális területen.

 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

- empátia,

- szociális érzékenység,

- jó kommunikációs képesség,

- interdiszciplináris teamben való hatékony munkavégzés,

- szakmai ismereteik átadásának képessége,

- döntéshozatali képesség,

- jó problémamegoldó képesség.

 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 15-20 kredit

a szociális munka társadalomtudományi vonatkozásai: a szociális munka elméletét meghatározó ismeretek a társtudományok köréből (szociológia, közgazdaságtan, állam- és jogtudomány, politikatudomány, pszichológia, kommunikációtudomány);

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-50 kredit

a szociális munka és a szociálpolitika elmélete (a szociális munka és a szociálpolitika elméleti modelljei, a szociális munka nemzetközi, illetve európai aspektusai, elméleti műhelymunka); a szociális munka módszertana (a szociális munka korszerű módszerei a főbb szociális problémák mentén, módszerek a szociális munka szervezeti kontextusához kapcsolódóan, módszerek a szociális munka kutatása körében).

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően válaszható ismeretkörei: 35-40 kredit;

differenciált szakmai ismeretek:

- általános szociális munka szakirány: a szociális munka területei (a szegénység és kirekesztés, a szenvedélybetegség, a munka és a foglalkoztatás, addiktológia, counseling); szociális munka projekt (a klienscsoport jellemzői, a klienscsoporttal végzett szociális munka módszertani kérdései);

- klinikai szociális munka szakirány: a klinikai szociális munka területei (megelőzés, krízis-kezelés, rehabilitáció, mentálhigiéné, közösségi ellátási formák, az ön- és kölcsönös segítés, az önkéntesség); szociális munka projekt (a klinikai szociális munka kliensei, a klinikai szociális munka módszertani kérdései).

 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat a szociális munka területeihez kapcsolódó, külső terepen – feladatterv alapján, tereptanár közvetlen irányítása mellett – végzett folyamatos, hetenként legalább 8 óra, összesen legalább 300 óra intenzív szakmai munkát jelent, amelynek kreditértéke 8-15 kredit. A terepgyakorlat feladata, hogy a hallgató képessé váljon az elméleti, módszertani ismeretek, valamint a képzés során megszerzett új gyakorlati tapasztalatok integrálására; továbbá hogy a hallgató elsajátítsa a mesterképzési szakon megszerezhető gyakorlati kompetenciákat. A hallgató – az intézmény döntése alapján – a gyakorlatnak legfeljebb egyharmad részét teljesítheti saját munkahelyén.

 

10. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamelyik hivatalos idegen nyelvéből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11.1. A 4.2. pont szerinti szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia alapképzési szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 30 kredit a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből.

A hiányzó kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.

11.2. A 4.3. pont szerinti szakok közül a pszichológia alapképzési szakon, a pedagógusképzési terület alapképzési szakjain, továbbá az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szakjain szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 45 kredit a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből, amelyből legalább 15 kredit a szociális munka elméleti és módszertani témaköréből, legalább 15 kredit a szociális munka gyakorlatának témaköréből, és legalább 15 kredit a szociálpolitika témaköréből legyen elismerhető. A hiányzó, legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

11.3. A 4.3. pont szerinti más szakokon szerzett szakképzettség alapján a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből, amelyből legalább 15 kredit a szociális munka elméleti és módszertani témaköréből, legalább 15 kredit a szociális munka gyakorlatának témaköréből, és legalább 15 kredit a szociálpolitika témaköréből legyen elismerhető. A hiányzó legfeljebb 30 kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.

   
 
Eseménynaptár
Utolsó hónap október 2014 Következő hónap
H K S C P S V
week 40 1 2 3 4 5
week 41 6 7 8 9 10 11 12
week 42 13 14 15 16 17 18 19
week 43 20 21 22 23 24 25 26
week 44 27 28 29 30 31

 TáTKarokkal várunk - Az ELTE TáTK felvételi tájékoztatója


 

ELTE


Kari honlapok
sociomater_kicsi.png
TáTK HÖK
CooSpace
Projektjeink

kutatoegyetem_proj.jpg

 

Nemzeti Fejlesztési Terv

 

 

EalNet

 

Humánerõforrásfejlesztés Operativ Program

Nemzeti Fejlesztési Terv

HEFOP-3.3.1-P.-2004-10-0001/1.0


Egyetemi honlapok

ELTE Alumni

Eötvös Kiadó

ELTE Sport Kft.


 

nka logo

.

allianz.gif

astrazeneca.gif

bunge.gif

diagon.gif

glaxosmithkline.gif

mnb_new.gif

otpbank.gif

 

 

 

 

 

ELTE Társadalomtudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. tatk.elte.hu Adminisztrátor
Szociális munka mesterszak