Szociálpolitika mesterképzési szak

Szakigazgató: Nyilas Mihály, egyetemi docens

A szociálpolitika mesterszak a Ferge Zsuzsa által alapított első magyarországi egyetemi szintű szociálpolitika szak utódja. A szociálpolitika – értelmezésünkben – olyan interdiszciplináris alkalmazott társadalomtudományi ág, melynek elsődleges célja a társadalmi szükségletekre adott társadalmi válaszok elemzése. Ezért a szociálpolitika, mint problémaorientált diszciplína és tevékenység művelése során elsősorban a szociológiai, közgazdaságtani, jogi és a szociális munkára vonatkozó ismeretek együttes alkalmazásából építkezik. A képzés célja olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén a szakpolitika alkotásában való részvételre, az ellátórendszer működtetésében való közreműködésre, a társadalmi érdekek képviseletére, valamint a társadalom- és szociálpolitika elméleti művelésére, kutatására és oktatására. A végzettek elsősorban az államigazgatás központi szerveinél, helyi önkormányzatoknál, közigazgatási hivataloknál, nemzetközi szervezeteknél, szociális intézményekben, a non-profit és a piaci szociális szektorban, valamint vállalatoknál a humánerőforrás-menedzsment területén, az oktatásban és kutatóintézetekben helyezkedhetnek el.

Felvételi információk

Szak

szociálpolitika (MNÁ és MNK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali tagozat

Jelentkezési határidő

2017. február 15.

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szak.

(Aki nem teljes kreditérték-beszámítással járó oklevéllel rendelkezik, annak elővégzettség vizsgálatot kell kérni, és a döntés függvényében nyerhet felvételt.)

Az elővégzettség vizsgálati kérvény kitöltéshez szükséges a kari coospace azonosító, ha ilyennel nem rendelkezik, akkor a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/regiszt.aspx weboldalon tud regisztrálni. A kérvény a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/ weboldalon tölthető ki. Aki 2016-ban jelentkezett, és a kérelmet még nem töltötte ki, a felvételi behívóval együtt e-mailben azonosítót és jelszót is kap legkésőbb május elején.

Aki a hiányzó krediteket a felvételtől számított egy tanéven belül karunkon pótolja be, annak 6000 Ft / kredit díjat kell fizetnie, még akkor is, ha államilag támogatott finanszírozási formára nyer felvételt. Az elővégzettséghez hiányzó kreditpontok száma nem tévesztendő össze a mester szakon előírt 120 kredittel.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

 • hátrányos helyzet
 • halmozottan hátrányos helyzet
 • fogyatékosság
 • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

2017. május 29. - június 9.
4000 Ft / vizsga (A befizetés módjáról a behívóval együtt küldünk tájékoztatást.)

Önköltség

300 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

 • Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. ELTE Szociálpolitika és Szociális Munka Tanszék és a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület könyvsorozata, bármelyik kiadás
 • Cerami, Alfio: Változó Közép-Európa: a jólét és a szociális segélyezés kialakuló modelljei, Esély 2009/1.
 • Esping-Andersen, Gösta: Ismét a Jó Társadalom felé? Esély 2006/6.
 • Ferge Zsuzsa: Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában, L’Harmattan kiadó, Bp., 2012. 153-183. oldal
 • Ferge Zsuzsa. Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlenségek?, Esély 2008/2.
 • Messing Vera - Molnár Emília: Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiái, Esély 2011/1.
 • Mózer Péter: Szociálpolitikai jövő időben, Esély 2012/1.
 • Myles, John: Új társadalmi szerződés az idősekkel? Esély 2007/6.
 • Offe, Claus: Szociális védelem szupranacionális összefüggésben. Esély 2006/3.
 • Orosz Éva: Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején, Esély 2009/6.
 • Szalai Júlia: .A szabadságtalanság bővülő körei. Az iskolai szegregáció társadalmi „értelméről”, Esély 2010/3.
 • Vobruba, Georg: Ellensége-e a globalizáció az európai szociális modellnek? Esély 2004/6.Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.01.13.