Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

ERASMUS+ pályázat a 2017/18-as tanévre

Erasmus plus mobilitás

Ismét pályázni lehet a Társadalomtudományi Kar megfelelő tanszékeivel szerződésben álló egyetemekre, ill. külföldi szakmai gyakorlatra. A Neptun Ügyintézés-Erasmus felületen a beadási határidő: 2016. március 4. 24:00 óra, de a pályázatot papír alapon is be kell nyújtani 2017. március 6-án 12 óráig a 7.35-ös szobában Csukovits Balázsnak (TáTK Dékáni Hivatal).

A pályázat célja:
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak: 
1. Erasmus+ partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni, valamint
2. külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, lehet, 
A szakmai gyakorlat célja: a tanulmányaihoz kötődő szakmai tapasztalat szerzése, kutatás. A szakmai gyakorlat bármely Európai Gazdasági Térséghez tartozó cégnél, szervezetnél végezhető.
A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve - beszámítja.

ELTE TáTK partneregyetemek listája (2017/18) frissítve: 2017.02.03.

Központi pályázati felhívás (ELTE)

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók
 • részképzés esetében 3-12 hónapot, szakmai gyakorlat esetében 2-12 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A hallgató, valamint a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. (Learning Agreementet for studies szerződést köt.) A külföldön teljesítendő kreditszám félévente: a fogadó egyetem által meghatározott kreditszám, de nem lehet kevesebb, mint 20 ECTS kredit. PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
 • szakmai gyakorlat esetében a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban dolgoznak; (Learning Agreement for traineeship szerződést köt.)
 • külföldön teljesített szakmai gyakorlatukkal az itthoni szakmai gyakorlatuk egy részét vagy egészét teljesítik (a tanszék és a fogadó szervezet a hallgatóval a kiutazás előtt megállapodik arról, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat során milyen tevékenységeket, feladatokat fog teljesíteni); Amennyiben ez nem lehetséges, akkor diplomamelléklet formájában kerül beszámításra mobilitásuk.
 • A nyertes hallgatók Erasmus+ösztöndíjban is részesülhetnek (tanulmányi mobilitás esetén: 3-5 hónap, szakmai gyakorlati mobilitás esetén: 2-5 hónap)
Kik nyújthatnak be pályázatot?
 • Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:
 • magyar állampolgársággal-, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében legalább egy lezárt félév szükséges a pályázáshoz
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében);
 • a frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben Ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk, azaz amikor még hallgatói jogviszonyuk aktív; 
Csatolandó mellékletek:
 • kitöltött, aláírt pályázati adatlap
 • önéletrajz magyar nyelven és a tervezett tanulmányok / szakmai gyakorlat nyelven
 • tanulmányi terv magyar nyelven és a tervezett tanulmányok nyelvén / a tervezett tevékenység leírása szakmai gyakorlat esetén
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i)
 • teljesítésigazolás az elmúlt félév tanulmányi eredményeiről (tanulmányi előadójától)
 • mentorigazolás, illetve egyéb kiemelkedő szakmai, közösségi vagy tanulmányi tevékenységet igazoló okirat másolata
 • ha nem magyar állampolgár: a letelepedési vagy tartózkodási eng. / menekült státuszt igazoló okmány másolata

 • Pályázati adatlap (részképzés)
 • Motivációs levél / tanulmányi terv minta (részképzés esetén)
 • Pályázati adatlap (szakmai gyakorlat)
 • Motivációs levél / munkaterv minta (szakmai gyakorlat esetén)
 • Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege
  A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben meghosszabbíthatnak.
  A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap), szakmai gyakorlat esetében legalább 2 hónap (60 nap). Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól. 

  A 2017/2018. tanévi ösztöndíjak összege: 
  • Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Lichtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország egyetemeire utazók számára havi 500 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 600 euró a szakmai gyakorlat esetén;
  • Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára havi 450 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 550 euró a szakmai gyakorlat esetén;
  • Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia egyetemeire utazók számára havi 400 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 500 euró a szakmai gyakorlat esetén.
  Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges. 

  A kiutazó szociálisan rászoruló hallgatók többféle kiegészítő támogatást kaphatnak

  1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (pályázati határidő várhatóan 2017. szeptember közepe lesz, bírálat 2017. szeptember végén). 
  2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás: 2017/18-tól 100€/hó szakmai gyakorlatosoknak és 200€/hó a tanulmányi mobilitásban résztvevőknek!
  3. Erasmus+ kari kiegészítő szociális ösztöndíj (További információ: Csukovits Balázs; international@tatk.elte.hu)

  A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre és szakmai gyakorlatra is) részesülhetnek kiegészítő támogatásban:
  www.elte.hu: Oktatás> Nemzetközi lehetőségek> Erasmus+> Nyerteseknek

  Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók. 

  A pályázat benyújtásának határideje és módja:
  A pályázatot online az ELTE Egységes Tanulmányi Rendszerében (NEPTUN) kell benyújtani legkésőbb 2017. március 4. 24:00 óráig, valamint a pályázatot papír alapon is be kell nyújtani 2017. március 6. 12 óráig a TáTK Dékáni Hivatalban Csukovits Balázsnak (Északi Tömb, 7.35).

  A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

  A kari Külügyi Bizottság bírálatának eredményéről a pályázók 2017. március második felében kapnak tájékoztatást a pályázati anyagukban megadott e-mail címükre. A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést várhatóan 2017. április első hetében. A végleges eredményről a hallgatók a Neptun rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést a döntést követő legkésőbb 3 héten belül.

  További információkért és személyre szabott tanácsadásért keresse bizalommal Nemzetközi Irodánk munkatársait (E-mail: international@tatk.elte.hu; Tel.: +36 1 / 372-2500 / 6779)

  Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2017.02.13.