Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz (PD_18)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott posztdoktori felhívás (PD_18) a már tudományos fokozattal rendelkező fiatal kutatók támogatásával erősíti a Magyarországi tudományos kiválósági műhelyeket, hozzájárulva egy, kiszámítható hazai posztdoktori rendszer kialakításához. A támogatást elnyerő PhD/DLA fokozattal rendelkező fiatal kutatókból (posztdoktorok) kerülhetnek ki azok, akik a későbbiekben a hazai tudományos élet kiválóságai lehetnek.
A következő ismertető foglalja össze a pályázati konstrukció leglényegesebb elemeit.

Összefoglaló táblázat a felfedező kutatásokat ösztönző 2018. évi felhívások főbb adatairól

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból a 2018-2021 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 1,5 milliárd forint keretösszeget biztosít.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként maximum 36 hónapra maximum 16 074 000 forint támogatás igényelhető. A posztdoktor számára kifizetendő személyi juttatáson (a továbbiakban: munkabér) és a munkaadót terhelő járulékon kívül csak 5% általános költség (rezsi) számolható el. A munkabér mértéke bruttó 350 000 Ft havonta.

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 36 hónap. A projekteknek 2018. szeptember 1. és 2018. december 1. között kell megkezdődniük. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a H. pontban postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a H. pontban megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig - azaz 2018. február 8-án (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráig - az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papíralapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 8-ai határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint a pályázatnak a H. pontban postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb 2018. február 15-ei feladási határnappal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 8-ai határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá ahhoz az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben csatolták a H. pontban postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázók köre

A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül;
  • Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA, KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet (támogatást kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhet);
  • non-profit szervezet, amennyiben főtevékenysége alapján kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősül.
A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a posztdoktornak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A posztdoktorra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a doktori (PhD/DLA) oklevelén a keltezés 2011. január 1. utáni vagy – amennyiben a pályázó posztdoktor kutató a pályázat benyújtásakor doktori oklevéllel még nem rendelkezik – az egyetem doktori tanácsának támogató döntése 2011. január 1. után született (amelyről a pályázó igazolást köteles a pályázat keretében csatolni). Gyermeket nevelő kutató a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet: 2011. január 1-jét megelőzően megszerzett doktori oklevéllel pályázhat az a kutató, akinek a gyermek(ei) a doktori oklevél megszerzését követően született(ek).

Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtásakor és nyertes pályázat esetében a PD_18 támogatási időszakában a posztdoktor vezetője vagy résztvevője is lehet kutatási témapályázatnak (K, FK, NK, NF és NN típus), illetve vezetője is lehet kizárólag kutatási támogatást nyújtó posztdoktori pályázatnak (korábbi OTKA PD1 típus), amennyiben a pályázatok tematikailag átfedést mutatnak.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A posztdoktori pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatóak. A posztdoktori pályázat kizárólag a támogatott posztdoktor bérjellegű kifizetésére és annak munkáltatói járulékára ad fedezetet, ezért a posztdoktornak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázatban vállalt kutatási feladatok elvégzéséhez szükséges infrastrukturális feltételek és források rendelkezésre állnak.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.01.16.