Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Interdiszciplináris társadalomkutatások PhD képzés

Bemutatkozó videó

Jelentkezés a Doktori Iskolába

A program ismertetője a Doktori Iskola oldalán

Jelentkezni lehet személyesen vagy postai úton. A borítékra írják rá: Doktori felvételi
Jelentkezési határidő: 2018. május 1.
Szóbeli felvételi (várhatóan): 2018. június 
Várható keretszám: A három doktori programban összesen: 30-35 fő.
A felvételi jelentkezés eljárási díja: 9.000 Ft (Befizetésének módjáról a szóbeli felvételi vizsgára történő behívó levélben küldünk értesítést)

Szociológia Doktori Iskola (Kucsera Katalin) (kucserak@tatk.elte.hu)
Cím: ELTE Társadalomtudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter Sétány 1/A
Telefon: +36-1/372-2500/6705

Képzési formák

 • A Doktori Iskolába nappali tagozatos szervezett képzésre (4+4+2 félév), ezen belül ösztöndíjas (államilag támogatott) és költségtérítéses formára lehet jelentkezni.
 • A felvételizők egyéni képzési rend szerint csak költségtérítéses képzésre jelentkezhetnek. A tanulmányi idő eseti megállapítására (a pályázó írásban dokumentált szakmai tevékenysége figyelembevételével) a Doktori Iskola vezetője tesz javaslatot; a döntést a Kari Doktori Tanács hozza meg.

A jelentkezés feltételei

 • Legalább jó rendű, a Szociológiai program esetében szociológiai (kivételképpen más társadalomtudományi), a Szociálpolitikai program és az Interdiszciplináris társadalmi kutatások program esetében társadalomtudományi egyetemi diploma,
 • Külföldön szerzett egyetemi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését (doktori iskolában történő továbbtanulás céljából) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell kérelmezni az egyetemen,
 • Egy államilag elismert legalább (B2) középfokú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.
A szakzáróvizsgával még nem rendelkező, de azt legkésőbb július 31-ig teljesítő jelentkezőnek a beiratkozás alkalmával kell igazolnia, hogy diplomája megfelel a fenti feltételeknek.

Jelentkezéskor benyújtandó dokumentumok

 • Kitöltött jelentkezési lap
 • Egyetemi szintű oklevél másolata
 • Államilag elismert legalább középfokú komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Tématerv, amely maximum 5 oldal terjedelmű,
 • Publikációs jegyzék
 • Két, a jelentkező értesítési címére megcímzett boríték
 • Csatolhatóak elismert szakértők ajánlásai is.
A doktorandusz jelölteknek lehetőségük van a Kar vezető oktatói által meghirdetett kutatási programokba való bekapcsolódásra.

Az értékelés szempontjai

A felvételi eljárás azonos követelmények és feltételek alapján zajlik mindegyik képzési formában. A végső sorrend kialakításában szerepet játszik:

 • a jelölt addigi tanulmányi eredménye, publikációs listája és nyelvtudása,
 • kutatási tervének megvalósíthatósága
 • és a szóbeli felvételi során mutatott szakmai felkészültsége.

Finanszírozási forma

Az államilag támogatott képzés költségeinek többségét a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, a költségtérítéses képzés költségeit a hallgató viseli. A doktoranduszok és a doktorjelöltek jogait és kötelezettségeit a felsőoktatási törvény, külön jogszabályok és az egyetem működési szabályzata határozza meg.

 • A költségtérítés díja: 250 000 Ft/félév.
 • A doktori iskola anyagi lehetőségeihez mérten félévenként pályázatot ír ki hallgatói részére a költségtérítés alóli mentesülésre vagy mérsékelt költségtérítés fizetésére.
 • Külföldi állampolgárok számára, ha jogszabály, nemzetközi megállapodás másként nem rendelkezik: 1500-2200 Eurónak hivatalos napi árfolyamon megfelelő forint összeg/félév.

A Doktori Iskolába történő felvételhez mellékelendő tématerv elvárt vázlata

 • A tervezett kutatással kapcsolatos legfontosabb és a pályázó által áttekintett irodalom rövid bemutatása
 • A kutatás tárgya (a témaválasztás részletezése: miről szól a kutatás, milyen kérdéseket vizsgál, hogyan kapcsolódik eddigi tudásunkhoz, korábbi vizsgálati eredményekhez)
 • A kutatás módszere(i) (elméleti és empirikus eljárások; szisztematikus és történeti aspektusok; elemzési dimenziók, technikák, stb.)
 • Eddigi eredmények, lépések, publikációk (a szóban forgó kutatást elkezdte-e már, és ha igen, meddig jutott benne; van(nak)-e már erről szóló publikációja)
 • Várható eredmények (milyen új ismeretek várhatók; elméleti és – esetleg -  gyakorlati hozadékok)
 • Konzultációk, konzulens (kivel vagy kikkel konzultált, illetve kikkel kíván együttműködni a jövőben; kire gondolt, mint konzulensre)
 • Munkaterv (milyen szakaszokban tervezi elvégezni a kutatást; hozzávetőleges határidők)

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.07.