Program témakiírások

A Doktori Iskola nem kizárólag a meghirdetett témákban várja a felvételizők jelentkezését. Azok, akik a Doktori Iskolában a kiírt kutatásokhoz kívánnak csatlakozni, keressék meg a megadott címeken a kutatást meghirdető oktatókat, a jelentkezéshez szükséges kutatási tervet vele együtt készítsék el, és a jelentkezéshez csatolják lezárt borítékban a programot meghirdető oktató bizalmas ajánlását.

Témavezető Kutatás címe Kutatás leírása
Bíró Judit

A szenvedélyvezérelt viselkedések megismerésének társadalomtudományos tradíciója az európai felvilágosodás óta

PDF

Monád és mimézis: a műalkotásokban ábrázolt társadalmi/egyéni deviancia önmozgásai és vándormotívumai az európai kultúrkörben

PDF

A falukutatás reneszánsza a globalizáció kihívásában: a magyarországi szociográfia tudományos relevanciája napjainkban

PDF
Bodor Péter

Identitás és hétköznapi diskurzus

PDF

A tekintet szociálpszichológiája

PDF
Csepeli György

Magyar szociológiatörténeti biográfiák

PDF

Kisebbségi sors-alakzatok Erdélyben 1945-1989 között

PDF

Közvéleménykutatás az államszocializmus idején Magyarországon

PDF
Csepeli György
Örkény Antal

Labor Market and Migration in Europe

PDF

European and Russian National  Identity, Cultural Diversity and Political Change

PDF

Fiatal magyar szakértelmiségiek mobilitása és munkavállalása Európában

PDF
Kállai Ernő

Jövő internet gazdasági-társadalmi hatásai

PDF

Integrációs kérdések és konfliktusok a cigány/roma közösségek és a nem cigány csoportok együttélésében

PDF

A nemzetiségi közösségek szerepe a magyar társadalomfejlődésben

PDF
Kovács Éva

Közösségtanulmányok (community studies) – elmélet és gyakorlat

PDF

Kvalitatív módszerek és kutatások a magyar szociológiában

PDF

Kommunikatív emlékezet és média

PDF

Látás, tekintet, pillantás - A megfigyelő lehetőségei

PDF
Lányi András

Az ökológia mint politikai filozófia

PDF

A környezeti etika megalapozásának nehézségei

PDF

A fenntartható társadalom és a felelősség új dimenziói

PDF

Lokális ökopolitika: a fenntartható vidékfejlesztés a hazai tapasztalatok tükrében

PDF
Murányi István

A jelen múltja, a múlt jelene: fiatalok társadalmi-politikai aktivitása és radikalizmushoz való viszonya

PDF
Örkény Antal
Székelyi Mária

A KSH 2000-es és 2010-es időmérleg felvételének másodelemzésére

PDF

Constructing Border Ethnic Identities and migration experiences along the border of EU (ENRI research 2010)

PDF
Örkény Antal

Az esélyegyenlőtlenségek újratermelésének társadalomstatisztikai és szociológiai magyarázatai

PDF
Papp Richárd

Társadalmi jelenségek kulturális antropológiai elemzése

PDF
Pál Eszter

Társadalmi integráció és kirekesztettség a korai amerikai szociológiában

 

Gender kérdések és „gyakorlati szociológia” Amerikában a 19. és 20. század fordulóján

 

A kisebbségkutatás úttörője: W.E.B. DuBois

 
Prazsák Gergő

Értékek kulturális összehasonlító kutatása

PDF
Rudas Tamás

Adatgyűjtési módok és oksági vizsgálatok

PDF
Síklaki István

A társas befolyásolás jelenségei

 

A kommunikáció mint cselekvés

 

Tudatos és tudattalan folyamatok a szociálpszichológiában

 

Az állampolgári magatartások mintái egyetemi hallgatók körében

 
Szabó Ildikó

Az egyetem mint szocializációs közeg

PDF

A humoros politikai narratívák, mint a kommunikatív cselekvés sajátos formái

PDF
Szabó Márton

A politikai valóság diszkurzív vizsgálata

PDF

Diszkurzív elméletek

PDF
Takács Judit

Homofóbia, transzfóbia, HIV/AIDS stigmatizáció heteronormatív társadalmi környezetben

PDF

Critical Study of Sexualities

PDF
Z. Karvalics László

Interdiszciplináris és kontextuális Internet-kutatás

PDF

A kontrollstruktúrák alakváltozatai - egy alternatív rendszerfogalom a társadalomelméletben

PDF

Az információs társadalom és gazdaság fejlettségének mérése

PDF


Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2016.12.05.