Az ELTE minőségügyi rendszere

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) minőségfejlesztés iránt elkötelezett vezetése, döntést hozott egy egységes, koherens minőségügyi rendszer létrehozására, amelynek célja az Egyetem és a karok minőségbiztosítási tevékenységének átfogó és egységes szempontok szerinti működtetésének megvalósítása. Az egyetem minőségpolitikájában megfogalmazott célok az oktatási-képzési és kutatási tevékenységek, valamint a szolgáltatások magas színvonalú ellátását, folyamatos fejlesztését, továbbá az Egyetem partnereinek igényeihez való folyamatos alkalmazkodás elősegítését szolgálják.

Az egyetem minőségfejlesztési tevékenysége, ill. a minőségcélok kitűzésének, megvalósításának és azok értékelésének folyamata a 2016-ban elfogadott Minőségügyi Kézikönyvvel intézményesült. Szintén 2016-ban fogadták el az ELTE 2016-2020 közötti időszakának Minőségfejlesztési Programját. E program egyik legfontosabb célja olyan módszerek, rendszerek és eszközök kidolgozása és alkalmazása, amelyek elősegítik, hogy a változó társadalmi igények és a gazdasági kihívások mellett is megőrizhető, illetve tovább növelhető legyen a tanulás-tanítás és a kutatási tevékenység minősége, így az Egyetem által kiadott diplomák társadalmi elismertsége. A dokumentum alapja az Egyetem Intézményfejlesztési Terve (IFT), amely meghatározza a 2016-2020 közötti időszakra az ELTE középtávú stratégiáját. A stratégia felvázolja az intézmény jövőképét, a jövőkép elérése érdekében meghatározott stratégiai irányokat, az éves működési terveket, a gazdálkodás kereteit és az Egyetem bevételszerző képességének fejlesztési lehetőségeit.

A Minőségfejlesztési Program az ELTE belső minőségfejlesztési tevékenységére és a külső minőséghitelesítésére fókuszál. A program a „Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area” (ESG) sztenderdjei mentén határozza meg, szintén öt éves időtartamra – összhangban az IFT-vel – az oktatás és az oktatáshoz szorosan kapcsolódó szolgáltatási területeken kitűzött minőségfejlesztési célokat, feladatokat, felelősöket és a teljesítés határidejét.

A kutatás-fejlesztésre vonatkozó részletes minőségfejlesztési célokat külön dokumentum fogja tartalmazni, amelynek elkészítése 2018 márc. 31-ig megtörténik.

Az ELTE TáTK Minőségfejlesztési rendszere

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2015 márciusától kialakított és bevezetett éves minőségfejlesztési ciklus működtetése kari szinten is megvalósul, azaz évente megtörténik a minőségcélok kitűzése, megvalósítása és azok értékelése. E ciklus meghatározó eleme a minőségfejlesztési jelentés elkészítése. Tekintettel arra, hogy a kari szintű minőségügyi tevékenység irányát a megfogalmazott minőségcélok jelölik ki, a jelentésnek tartalmaznia kell a vonatkozási évre kitűzött minőségcélok megvalósítása érdekében tett lépéseket és azok értékelését, illetve a következő naptári évre vonatkozó minőségcélok megfogalmazását. Figyelembe véve, hogy a minőségcélok többsége nem egyetlen évre szóló tevékenységet foglal magába, ezért azon célok, amelyek nem vagy csak részben valósultak meg az adott naptári évben, a következő évben is meg kell, hogy jelenjenek a minőségcélok között.

 

Az ELTE TáTK 2016-os minőségcéljai

A 2016-os kari minőségcélok meghatározása egy nagyobb folyamat, az ELTE 2016-2020-as minőségügyi programjának részét képezi.

A minőségcélok meghatározásánál a számonkérhetőséget fontosak tartottuk, ezért indikátorokat is csatoltunk a célok mellé. Ezek az indikátorok a kari működés szereplői számára is visszacsatolásként szolgálnak. Igyekeztük szem előtt tartani, hogy a kar működésének itt tárgyalt dimenzióinak összetettsége nem teszi lehetővé a leegyszerűsítést, de a túlzott adminisztratív terhet is szerettünk volna elkerülni. További szempont volt, hogy megvalósítható, reális célokat tűzzünk magunk elé, ugyanakkor a hosszabbtávú fejlődési irányokat is kijelöljük.

A kari minőségcélok megvalósulását a 2016-os év folyamán monitorozzuk és 2017-ben jelentésben közöljük ennek eredményét.

ELTE TáTK Minőségcélok 2016

 

Az ELTE TáTK 2017-os minőségjelentése (Beszámoló a 2016-os célok teljesüléséről és a 2017-es célok kijelölése)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2015 márciusától kialakított és bevezetett éves minőségfejlesztési ciklus működtetése kari szinten is megvalósult a 2016-os elmúlt évben, azaz évente megtörténik a minőségcélok kitűzése, megvalósítása és azok értékelése. E ciklus meghatározó eleme a minőségfejlesztési jelentés elkészítése. Tekintettel arra, hogy a kari szintű minőségügyi tevékenység irányát a megfogalmazott minőségcélok jelölik ki, a jelentésnek tartalmaznia kell a vonatkozási évre kitűzött minőségcélok megvalósítása érdekében tett lépéseket és azok értékelését, illetve a következő naptári évre vonatkozó minőségcélok megfogalmazását.

Jelen dokumentum a fentiek alapján a Kari Tanács által 2016.04.05-én a 36/2016. KT (04.05.) számú határozatában 2016. évre vonatkozóan elfogadott kari minőségcélok (1. sz. melléklet) megvalósítása terén végzett munkáról és az elért eredményekről ad számot, egyben pedig a 2017-es naptári év kari szintű minőségcéljaira vonatkozóan kíván javaslatot tenni a Kari Tanács számára.

A jelentés elkészítését a kari Minőségirányítási Bizottság elnöke irányította, elkészítésében a bizottság tagjai, a dékáni vezetés, a hivatalvezetők és az aktuális célok által érintett területek (a kommunikációs, könyvtári és pályázati munkatársak) vettek részt. A jelentést a kari Minőségirányítási Bizottság elfogadta.

A 2017-es kari minőségcélok megvalósulását az év folyamán monitorozzuk és 2018-ban ismét jelentésben közöljük ennek eredményét.

Az ELTE TáTK 2017-os minőségjelentése (Beszámoló a 2016-os célok teljesüléséről és a 2017-es célok kijelölése)

 

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.06.08.