A Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék egyetemi docens munkatársat keres

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
TáTK Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete Nemzetközi és Európai
Tanulmányok Tanszék
egyetemi docens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Előadások tartása és szemináriumok vezetése az Európai Unió működésével kapcsolatos témákban mind alap- mind mesterképzésben, magyar, német és angol nyelven;
 • Szakdolgozatok témavezetése és bírálata; 
 • Igény szerint a tanszék képviseleti feladatainak ellátása az egyetem és a kar bizottságaiban; 
 • A tanszék  tudományos, diákköri és kulturális tevékenységeiben való részvétel; 
 • Aktív közreműködés a képzésfejlesztésben, oktatási anyagok (jegyzet, tankönyv, digitális és távoktatási tananyag) elkészítésében; 
 • Részvétel a tanszékhez kapcsolódó kutatásokban; önálló kutatások folytatása és eredményeinek rendszeres publikálása 
 • Magas szintű kutatói munka

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 •  Egyetem,  
 • PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozat, valamint társadalomtudományi területen szerzett habilitáció  
 •  bölcsészet- vagy társadalomtudományi területen szerzett egyetemi diploma
 •  angol és német nyelven történő oktatáshoz szükséges nyelvismeret
 • magas szintű oktatói és kutatói tapasztalat és aktív publikációs tevékenység, amely illeszkedik a tanszék profiljához
 • kutatási tapasztalat európai jog, nemzetközi magánjog, összehasonlító szerződési jog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, nemzetközi kereskedelmi jog témában
 • legalább 5 év oktatási tapasztalat az Európai Unióhoz kapcsolódó tantárgyak (az Európai Unió joga, EU intézményrendszer, az EU bel- és igazságügyi együttműködése, az EU politikái, EU kereskedelmi joga) esetében
 • felhasználói szintű MS Office (levelező rendszerek, PPT, Windows) és gyakorlott számítógép-kezelési tapasztalat, tanulástámogató keretrendszer (pl. CooSpace) ismerete 
 • a pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek 
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 •  aktív publikációs tevékenység
 •  egyéb szakmai jellegű közéleti tevékenység
Elvárt kompetenciák:
 •  önálló munkavégzésre való képesség,
 •  precizitás,
 •  jó kommunikációs készség,
 •  jó kooperatív készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 •  sikeres pályázat esetén pályázó oktatói nyilatkozatát az ELTE számára adja le   oktatási és kutatási koncepció és terv (az elektronikus változat szerkeszthető formátumban (is), a nyomtatott változat aláírva)
 • a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) aktualizált publikációs és hivatkozási jegyzék
 • részletes szakmai önéletrajz (az elektronikus változat szerkeszthető formátumban (is), a nyomtatott változat aláírva)
 • oklevél és bizonyítvány-másolatok (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és a pályázó által az „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve)
 •  PhD fokozat megszerzését tanúsító okiratok
 •  habilitációt tanúsító okirat
 •  nyelvtudást igazoló okirat
 •  belső pályázó esetén igazolás a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról 
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
 •  nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési  joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
 •  Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, TáTK, Dékáni Hivatal, Pázmány Péter sétány 1/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/1988/1(2018) , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.
 • Elektronikus úton Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Buza Éva, Budapest, 1117 Budapest, TáTK, Dékáni Hivatal, Pázmány Péter sétány 1/a. 7.90.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Elektronikus formában: a TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu e-mail címen  keresztül 
ÉS Nyomtatott formában:
 a) személyesen az ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal, Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 7.90-es szoba; vagy
 b) postai úton. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/1988/1 (2018) valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. augusztus 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 6.

2018.08.07.