A Szociális Tanulmányok Intézete Szociális Munka Tanszék egyetemi docens munkatársat keres

Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem  Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete Szociális Munka Tanszék
egyetemi docens
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Előadások tartása és szemináriumok vezetése közösségi munka, közösségfejlesztés, nonprofit menedzsment témákban mind alap- mind mesterképzésben. 
 • Szakdolgozatok témavezetése és bírálata;
 • Igény szerint a tanszék képviseleti feladatainak ellátása az egyetem és a kar bizottságaiban;
 •   A tanszék tudományos, diákköri és kulturális tevékenységeiben való részvétel; 
 •  Aktív közreműködés a képzésfejlesztésben, oktatási anyagok (jegyzet, tankönyv, digitális és távoktatási tananyag) elkészítésében; 
 •  Részvétel a tanszékhez kapcsolódó kutatásokban; önálló kutatások folytatása és eredményeinek rendszeres publikálása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozat, valamint társadalomtudományi területen szerzett habilitáció
 • bölcsészet- vagy társadalomtudományi területen szerzett egyetemi diploma
 • angol nyelven történő oktatáshoz szükséges nyelvismeret
 • magas szintű oktatói és kutatói tapasztalat és aktív publikációs tevékenység, amely illeszkedik a tanszék profiljához
 •  kutatási tapasztalat közösségfejlesztés témában
 •  legalább 5 év oktatási tapasztalat különösen a következő tantárgyak esetében: közösségi munka, közösségfejlesztés, nonprofit menedzsment témákban
 •  munkatapasztalat civil szervezeteknél
 •  felhasználói szintű MS Office (levelező rendszerek, PPT, Windows) és gyakorlott számítógép-kezelési tapasztalat, tanulástámogató keretrendszer (pl. CooSpace) ismerete
 •  a pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek
 •  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • aktív publikációs tevékenység
 •  egyéb szakmai jellegű közéleti tevékenység
Elvárt kompetenciák:
 •  önálló munkavégzésre való képesség,
 • precizitás,
 •  jó kommunikációs készség,
 •  jó kooperatív készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • sikeres pályázat esetén pályázó oktatói nyilatkozatát az ELTE számára adja le  
 • oktatási és kutatási koncepció és terv (az elektronikus változat szerkeszthető formátumban (is), a nyomtatott változat aláírva)
 • a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) aktualizált publikációs és hivatkozási jegyzék
 • részletes szakmai önéletrajz (az elektronikus változat szerkeszthető formátumban (is), a nyomtatott változat aláírva)
 • oklevél és bizonyítvány-másolatok (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és a pályázó által az „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve)
 • PhD fokozat megszerzését tanúsító okiratok
 •  habilitációt tanúsító okirat
 • nyelvtudást igazoló okirat
 • belső pályázó esetén igazolás a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, belső pályázó esetén nem szükséges
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, TáTK, Dékáni Hivatal, Pázmány Péter sétány 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/1763/1(2018) , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.
 • Elektronikus úton Szociális Tanulmányok Intézete Szociális Munka Tanszék  részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Buza Éva, Budapest, 1117 Budapest, TáTK, Dékáni Hivatal, Pázmány Péter sétány 1/a. 7.90.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Elektronikus formában: a TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu e-mail címen keresztül 
ÉS Nyomtatott formában:  
a) személyesen az ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal, Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 7.90-es szoba; vagy
 b) postai úton. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/1763/1 (2018) valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. augusztus 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 6.

2018.08.07.