A Társadalomtudományi Kar kiválósági pályázata

2019.11.29.
A Társadalomtudományi Kar kiválósági pályázata
AZ ELTE Társadalomtudományi Kar a 72/2019. KT (11.29.) számú határozatával elfogadott, jelen pályázati kiírás mellékletében szereplő szabályzat alapján belső pályázatot ír ki.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. december 10. kedd éjfél

A pályázat benyújtandó: palyazat@tatk.elte.hu címre

A pályázóknak – 1-2 oldal terjedelmű – pályázatukban ki kell térniük a megvalósított tevékenység kari hasznosulására, különös tekintettel arra, hogy az mennyiben járult hozzá a Társadalomtudományi Kar hazai és nemzetközi versenyképességének megerősítéséhez, az egyetemi (globális és szakterületi) rangsorokban való előbbre jutáshoz, a karon folyó oktatási és kutatási tevékenység elismertségének fokozásához. Nyilatkozni kell arról, hogy a pályázat alapjául szolgáló tevékenységhez kapott-e a pályázó más forrásból támogatást.

A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul adatainak az alábbi linken közzétett adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

Megpályázható támogatás maximális összege br. 420.000,- forint.

 

A pályázás feltétele továbbá a következő regisztrációk megléte és adatbázisok frissítése:

 1. Google Scholar szerzői azonosító regisztráció (5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás)
 2. ORCID szerzői azonosító regisztráció (5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás)
 3. Researcher ID szerzői azonosító regisztráció (5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás)
 4. MTMT2 publikációs lista aktualizálása (MTMT2 publikációs lista feltöltése, a publikációk intézményhez való rendelése, és a 'Saját adatok szerkesztése' pont alatt az adatlapon a 'közlemények teljes eddig' és az 'idézők teljes eddig' feliratoknál kell az aktualizálás időpontját megadni) (6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás)
 5. Stratégiai Adatbázisban az adatok feltöltése és validálása (3/2017. (II. 22.) számú rektori utasítás)
 6. a pályázó oktató nevéhez kötődő kurzustematikák feltöltése 2015/16. tanév 1. félévétől magyar és angol nyelven a Neptunban (87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 43. §1) (Kérjük a 2019/20-as tanév első félévének oktatott tárgyainak tematikáit PDF formátumban csatolni, amit a Neptun/oktatás/tárgyak/oktatott tárgyak félév beállítása után lehet letölteni a sor végén a plusz jelre kattintva a tárgytematika letöltése menüponton.)

A Kari Kiválósági Pályázat szempontrendszere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán

AZ ELTE Társadalomtudományi Karának Kari Tanácsa a Szenátus CCXI/2019 (X. 14.) számú, a Kari Kiválósági Keretek felhasználásáról szóló határozatában meghatározott kiválósági elvek figyelembe vételével az alábbi szabályzatot alkotja.

 1. A „Kari Kiválósági Keret” címén a költségvetési évben rendelkezésre álló forráshoz való hozzáférést a Kar alkalmazásában álló oktatók és kutatók számára nyilvános pályázat útján teszi hozzáférhetővé.
 2. A fenti címen rendelkezésre álló forrást a Társadalomtudományi Karon az Egyetem Szenátusa által meghatározott kiválósági elvekhez igazodva használja fel „A” és „B” keretrész kialakításával.  Az „A” keretrészt képező forrásra a tanársegédi és adjunktusi, mesteroktató, mestertanár, valamint a tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs beosztásban dolgozók pályázhatnak. A „B” keretrészt képező forrásra a főiskolai és egyetemi docensi, a főiskolai tanári, egyetemi tanári, tudományos főmunkatársi beosztásban dolgozók pályázhatnak. A kari kiválósági keret összegének „A”, illetve „B” keret közti megoszlását az egyes keretekre pályázók egymáshoz viszonyított aránya határozza meg. Amennyiben valamelyik keretrészhez rendelt forrás nem használható fel, azt a másik keretrészbe kell átcsoportosítani.
 3. Az egyes keretrészeken belül rendelkezésre álló forrás 35-35%-át a jelen szabályozás mellékletét képező 1. és 3. kiválósági elvhez, 15-15%-át pedig a 2. és 4. kiválósági elvhez rendelt szempontok alapján kell felhasználni.
 4. Amennyiben a kiválósági elvek valamelyikéhez kapcsolódó forrás nem használható fel, azt másik kiválósági elv(ek)hez kell átcsoportosítani az oda érvényes pályázatot benyújtók számának arányában.
 5. Egy személy csak egy kiválósági elv tekintetében nyújthat be pályázatot.
 6. A pályázóknak pályázatukban ki kell térniük a megvalósított tevékenység kari hasznosulására, különös tekintettel arra, hogy az mennyiben járult hozzá a Társadalomtudományi Kar hazai és nemzetközi versenyképességének megerősítéséhez, az egyetemi (globális és szakterületi) rangsorokban való előbbre jutáshoz, a karon folyó oktatási és kutatási tevékenység elismertségének fokozásához.
 7. A kari kiválósági pályázat kiírásáról a dékán gondoskodik. A pályázatot a 2019. év kivételével évente két alkalommal kell kiírni úgy, hogy egy pályázati kiírás a tavaszi, egy pedig az őszi félévre essen. 2019-ben egy pályázat kerül kiírásra.
 8. A pályázatokról a jelen határozat mellékletében szereplő szempontrendszer alapján mint a kari költségvetési forrásokról való rendelkezés jogosultja, a dékán dönt.

[1] 43. § (1) A kreditigazolás a felsőoktatási intézmény által kiadott és hitelesített papír alapú irat, amely tartalmazza a hallgató által teljesített tantárgy (tantervi követelmény) tematikájának olyan leírását, amely lehetővé teszi az Nftv. 49. § (5) bekezdése szerinti döntéshozatal érdekében annak a vizsgálatát és értékelését, hogy a hallgató által megszerzett és igazolt tudás és más kompetenciák mennyiben felelnek meg a helyettesített tantárgy (tantervi követelmény) meghatározott kompetenciáinak.

         (2) A kreditigazolást a hallgató kérésére kell kiadni. A kérelmében a hallgatónak meg kell jelölnie, hogy mely követelmények teljesítésének igazolását kéri.

         (3) A kreditigazolást a kiállításkor egyedi sorszámmal kell ellátni és az adatait a felsőoktatási intézmény TR-ében nyilván kell tartani.

Mikortól kell? a 2015/16. tanév 1. félévétől (minden meghirdetett kurzushoz)

Milyen nyelven kell? Magyarul és angolul (Ha angol nyelven van meghirdetve eredetileg a kurzus, akkor a magyar résznél is angolul lehet kitölteni, de ki kell tölteni, ahhoz, hogy el tudja menteni a tematikát.)

LEÍRÁS a feltöltésről: ELTE - Neptun Tanulmányi Rendszerében (azaz TR) web-es felületén keresztül:

A tematika rögzítése az ’Oktatás’ > ’Tárgyak’ > ’Lehetőségek (plusz gomb)’ útvonalon elérhető ’Tárgy alapadatok’ felugró ablakban az ’Alapadatok’ tabon a ’Tárgytematika’ gomb segítségével kezdeményezhető. A gomb megnyomására a Tárgytematika ablak jelenik meg:

A felületen megtekinthetők a tárgy adatok (Tárgykód, Tárgynév, Tárgyfelelős, Szervezeti egység, Heti óraszám, Féléves óraszám, Követelmény), de nem szerkeszthetőek.

A felület csak a tárgytematika szöveges adatainak szerkesztésére szolgál.

Egy tárgy tematikájához azon információk töltendők fel, amelyek alapján egy kreditátviteli bizottság képes dönteni arról, hogy két tárgy ismeretanyaga között mekkora az átfedés.

Az alábbi négy kitölthető mező áll rendelkezésre, amelyeket a címkéjüknek megfelelő szöveges tartalommal kell feltölteni:

 • Oktatás célja
 • Tantárgy tartalma
 • Számonkérési és értékelési rendszere
 • Irodalom

Melléklet: Kari Kiválósági Pályázati szempontrendrendszere

1. Magas színvonalú publikációs tevékenység támogatása (kiemelt figyelemmel a nemzetközi kooperációban készült publikációkra, az open acces publikációkra).

Szempontok Pontértékek
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül legalább egy, az MTMT-ben a Társadalomtudományi Karhoz rendelt publikáció megjelentetése Q1-4 minősítésű folyóiratban

30 - 210 pont 

(Q4: 30 pont

Q3: 40 pont

Q2: 50 pont)

Q1: 60 pont)
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül éven belül legalább három, az MTMT-ben a Társadalomtudományi Karhoz rendelt publikáció megjelentetése A-D kategóriás szakfolyóiratban

12 - 30 pont

(D kat.: 4  pont

C kat.: 6 pont

B kat: 8 pont

A kat.: 10 pont)
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül nemzetközi együttműködésben készült, az MTMT-ben a Társadalomtudományi Karhoz rendelt cikk megjelentetése peer-reviewed szakfolyóiratban

maximum 20 pont

(5 pont közleményenként)
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül az MTMT-ben a Társadalomtudományi Karhoz rendelt publikáció közlése idegennyelvű tanulmánykötetben

maximum 20 pont

(5 pont közleményenként)
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül magyar vagy idegennyelvű tanulmánykötet szerkesztése

maximum 40 pont (idegennyelvű tanulmánykötet: 20 pont;

magyar nyelvű tanulmánykötet: 12 pont)
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül nagydoktori értekezés benyújtása, amennyiben a pályázó a nagydoktori disszertáció megírásához más kari támogatásban nem részesült 60 pont
Nemzetközi együttműködésben megvalósuló és kiemelt publikációs lehetőséget biztosító, az ELTE TáTK-val affiliált kutatásvezetői / koordinátori tevékenység pályázat benyújtásától visszafelé számított egy évben

maximum 35 pont

(5 pont publikációnként)
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül Szerkesztőbizottsági tagság peer-reviewed nemzetközi vagy hazai szakfolyóiratnál

maximum 32 pont

(hazai szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagsága: 5 pont;

nemzetközi szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagsága: 8 pont)
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül peer-reviewed nemzetközi vagy hazai szakfolyóirat különszámának szerkesztése

maximum 50 pont

(nemzetközi szakfolyóirat: 30 pont;

hazai szakfolyóirat: 20 pont)

A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül peer-reviewed nemzetközi vagy hazai folyóiratban publikáló PhD hallgató témavezetése (ideértve a témavezető és a PhD hallgató közös publikációját is)

maximum 32 pont

nemzetközi szakfolyóiraban publikációnként: 8 pont;

hazai szakfolyóiraban publikációnkéntt: 5 pont)

Hiánypótló monográfia megjelentetése magyar nyelven vagy idegen nyelven rangos külföldi kiadónál

maximum 50 pont

(idegen nyelvű monográfia: 30 pont;

magyar nyelvű monográfia: 20 pont)

 

 

2. Vállalati kapcsolatok kiépítése és bővítése, amelynek keretében a saját kutatási tevékenységüket beépítik a vállalati kapcsolatokba (kiemelt figyelemmel, ha ebből szellemi tulajdon keletkezik).

Szempontok Pontértékek
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül nem kutatási jellegű, piaci és non-profit szervezetekkel való együttműködés erősítését segítő pályázati vagy egyéb együttműködés koordinálása 20 pont tevékenységenként
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül karhoz rendelt duális vállalati kapcsolatok kiépítése 10 pont szerződésben rögzített vállalati kapcsolatonként
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül karhoz rendelt duális vállalati tananyag elkészítése a partnercégek részére, és azok beépítése a gyakorlati képzésbe, valamint a vállalati gazdálkodásban. 15 pont tananyagonként

3. Kiemelten magas színvonalú oktatási tevékenység (kiemelt figyelemmel az idegen nyelvű képzésekre, az European University program keretében történő szak-, illetve tananyagfejlesztésre, nemzetközi kooperációra), oktatói, kutatói utánpótlás kinevelésében való közreműködés

Szempontok Pontérték
European Universities program keretében történő, a karhoz kötődő szak-, illetve tananyagfejlesztés pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül

Szakfejlesztés: 100 pont

Tananyagfejlesztés: 20 pont tananyagonként
A karhoz kötődő közös képzés kialakítása nemzetközi partnerekkel a pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül 100 pont
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül más forrásból nem támogatott szakfelelősi tevékenység kiemelkedően magas színvonalú ellátása a Társadalomtudományi Karon

Maximum 60 pont

(magyar nyelvű képzés: 20 pont;

idegen nyelvű képzés: 30 pont)
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül a karhoz kötődő idegen vagy magyar nyelvű képzések akkreditációs anyagának elkészítése, koordinálása

Magyar nyelvű képzés: 40 pont;

idegen nyelvű képzés: 60 pont
A legutóbbi OTDK-n 1-3. helyezett, valamint különdíjas hallgatók felkészítése a karon

Maximum 30 pont

első helyezett/különdíjas: 10 pont

második helyezett: 8 pont

harmadik helyezett: 6 pont
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül PhD hallgató kiemelten eredményes felkészítése (summa cum laude védés) a TáTK Szociológia Doktori Iskolájában

Maximum 75 pont

(25 pont védésenként)

4. Digitális pedagógiai módszertani fejlesztések, digitalizációval összefüggő más tudományos és oktatási tevékenységek.

Szempontok Pontértékek
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül digitális tananyagkészítés a karon 15 pont tananyagonként
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül távoktatási modulok, kurzusok kidolgozása és oktatásban való alkalmazása a karon

Modul: 80 pont

Kurzus: 20 pont
A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül digitális módszereken alapuló kutatási projektek létrehozása a karon Maximum 80