A Társadalomtudományi Kar utazási pályázata

2020/1.

2020.02.04.
A Társadalomtudományi Kar utazási pályázata
Az ELTE Társadalomtudományi Kara belső pályázatot hirdet kutatási és szakmai tevékenységek támogatására. A rendelkezésre álló keretösszeg 3 millió forint, amelyből a beérkezett pályázatok részleges vagy teljes támogatására nyílik lehetőség. A pályázat részben az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” projekt keretében valósul meg.

A PÁLYÁZÓK KÖRE ÉS A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A Kar PhD hallgatói, valamint teljes-, illetve részállású oktatói és kutatói kérhetnek hazai vagy külföldi konferencia- részvételi költségekre támogatást, amely utazás-, szállás- és regisztrációs költségre, valamint oktatók esetében napidíjra – külföldre 40 euró/nap – használható fel. Passzív részvételre nem kérhető támogatás, az adott konferencián előadást szükséges prezentálni. Az első éves PhD hallgatók esetében elsősorban a belföldi konferenciarészvétel támogatott.

A kar oktatói és kutatói kérhetnek támogatást kétoldalú oktatási és tudományos együttműködések kialakítására is, amely utazásra, szállásra és napidíjra – külföldre 40 euró/nap – használható fel. Ebben az esetben a külföldi partnerintézménnyel együttműködési jelentést szükséges kiállítani.

Az MTMT2 publikációs listáját minden pályázónak be kell mutatnia.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2020. február 23. 24:00

A HATÁRIDŐ UTÁN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOKAT NEM FOGADJUK BE.

A pályázatban tervezett tevékenységnek a benyújtási határidő után és 2020. június 30-ig kell megvalósulnia.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A pályázatokat a mellékelt adatlapon Word-ben,

a szükséges mellékleteket:

 • MTMT2 publikációs lista,
 • ha már rendelkezésre áll, az absztrakt elfogadásának visszaigazolása (vagy annak várható időpontja),
 • PhD hallgatók esetében fentiek mellett a konzulensük ajánlása

pdf-ben csatolva kizárólag elektronikus úton szükséges a palyazat@tatk.elte.hu e-mail címre megküldeni.

PhD hallgatók csak jelenleg aktív jogviszonnyal pályázhatnak, és a pályázat megvalósítása alatt is aktív jogviszonyuk kell, hogy legyen.

Kérjük, hogy a levél tárgyában a “kari pályázat 2020_1” és a pályázó neve szerepeljen.

Adatkezelési tájékoztató

KÖLTSÉGTERV

Kérjük, a költségvetés tervezésénél megfelelő gondossággal járjanak el, a szokásos piaci árakat vegyék figyelembe. A megítélt támogatási összeg utólagos emelésére nincs lehetőség. Kérjük, költségvetés elkészítésekor mindenképpen konzultáljanak a Gazdasági Hivatal munkatársaival (gh@tatk.elte.hu).

Külföldi kiküldetéshez kapcsolódó szállás és utazás csak központosított közbeszerzésen keresztül bonyolítható, ennek becsült idő- és költségvonzatait kérjük, mindenképpen vegyék figyelembe az utazások tervezésénél és nyertes pályázat esetén mihamarabb forduljanak a Gazdasági Hivatalhoz.

Kérjük, hogy a támogatott utazás/konferenciahelyszínen tartózkodás ideje igazodjon a megpályázott konferencia időtartamához, mind a szállás, mind pedig a napidíj tekintetében.

Magyarországon belüli konferencia esetén maximum 100.000 Ft, Európán belüli konferencia esetén maximum 350.000 Ft, a kontinensen kívüli konferencia esetén maximum 500.000 Ft támogatás igényelhető.

A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN

Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása során a felhívás alján feltüntetett arculati elemek használata minden kapcsolódó anyagon kötelező: a diasoron, a beszámolón, stb. Az angol és magyar nyelvű logók, formanyomtatványok – Word sablonok, PPT sablonok – a palyazat@tatk.elte.hu címen kérhetők. Kérjük továbbá a pályázathoz kapcsolódó anyagokon a következő magyar vagy angol nyelvű szöveg feltüntetését:

A program az EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” támogatásával valósul meg.”

This project was supported by the EU-funded Hungarian grant EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007”

A konferencia ideje alatt ne felejtsen el:

 • fotókat készíteni
 • igazolást kérni a szervezőktől

A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN ÉS AZT KÖVETŐEN

A pályázat eredményéről a megvalósulást követő 15 napon belül el kell juttatni a palyazat@tatk.elte.hu címre:

 • rövid, legfeljebb egy oldalas szöveges beszámolót. A rövid leírásban legyen leírás az útról (hol, mikor volt a konferencia), a szereplésről, utána pedig legyen bemásolva az előadás absztraktja. Ez a beszámoló a kari honlapon megjelenhet.
 • az EFOP 3.6.3 követelményeinek megfelelően kérjük a beszámolóhoz mellékelni a ppt-diasort vagy a megírt előadást. (Ezt az anyagot nem jelentetjük meg a honlapon, csak amennyiben az oktató kéri.)
 • kérjük a beszámolóhoz mellékelni a konferencia szervezői által kiállított igazolást a részvételről. (Nem jelenik meg a honlapon.)
 • valamint a konferencián készült néhány fotót, melyen az előadó szerepel. A fotók a kari honlapon megjelenhetnek.
 • kétoldalú oktatási és tudományos együttműködések kialakításakor a külföldi partnerintézménnyel együttműködési jelentést szükséges kiállítani.
 • a fentiek mellett a mellékelt „ESZA” kérdőívet is kérjük kitöltve és aláírva eljuttatni a Dékáni Hivatalba. A kérdőívben kért adatok megadása nem kötelező, amennyiben a pályázó ehhez nem járul hozzá, úgy kérjük, hogy írjanak egy erre vonatkozó megjegyzést a kérdőívre és írják alá a dokumentumot. A projekt azonosítója: EFOP- 3.6.3-VEKOP-16-2017-00007. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

 1. A pályázat benyújtható még elfogadott absztrakt nélkül is, de a támogatás elnyerésének és kifizetésének elengedhetetlen feltétele, hogy a pályázó elfogadott absztrakttal rendelkezzen.
 2. A korábbi kari pályázatokkal összefüggésben a pályázó teljesítse beszámolási kötelezettségét.
 3. A pályázás feltétele továbbá a következő regisztrációk megléte és adatbázisok frissítése (PhD hallgatók esetén a d. az f. és g. pont releváns):

a) Google Scholar szerzői azonosító regisztráció (5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás)

b) ORCID szerzői azonosító regisztráció (5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás)

c) Researcher ID szerzői azonosító regisztráció (5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás)

d) MTMT2 publikációs lista aktualizálása (MTMT2 publikációs lista feltöltése, a publikációk intézményhez való rendelése, és a 'Saját adatok szerkesztése' pont alatt az adatlapon a 'közlemények teljes eddig' és az 'idézők teljes eddig' feliratoknál kell az aktualizálás időpontját megadni) (6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás)

e) Stratégiai Adatbázisban az adatok feltöltése és validálása (3/2017. (II. 22.) számú rektori utasítás)2

f) a pályázó oktató nevéhez kötődő kurzustematikák feltöltése magyar és angol nyelven a Neptunban (87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 43. §)3

g) adatok ellenőrzése és szükség esetén korrigálása a doktori.hu adatbázisban

A regisztrációkban, valamint az adatbázisok adatainak feltöltésében igény esetén a Némedi Dénes Könyvtár és a Dékáni Hivatal munkatársai tudnak segítséget nyújtani. Ilyen irányú kéréseiket kérjük legkésőbb 2020. február 10-ig jelezzék az egri.krisztina@tatk.elte.hu vagy a szilvia.dukayszabo@tatk.elte.hu címen. A kurzustematikák feltöltésében a tanszéki adminisztrátorok tudnak segítséget nyújtani.

A döntés várható időpontja: 2020. március 10.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A beérkezett pályázatokat a kar Tudományos Bizottsága véleményezi, rangsorolja, mely alapján a dékán dönt a támogatásról és annak mértékéről. A döntés meghozatalakor a bizottság és a dékán az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 1. A pályázati feltételeknek való megfelelés
 2. A pályázati kiírásban szereplő tevékenységre irányul-e a pályázat.
 3. Rendelkezik-e a pályázó elfogadott absztrakttal (az elbírálásnál előnyt jelent az elfogadott absztrakt. Ha még a pályázási szakaszban nem rendelkezik elfogadott absztrakttal a pályázó, az nem kizáró ok, de nyertes pályázat esetén a kifizetés feltétele az elfogadott absztrakt benyújtása).
 4. Megvalósítható-e a tervezett tevékenység más pályázati forrásból.
 5. Reális-e a költségvetés.
 6. A megpályázott összeg mértéke a teljes kiosztható kerethez képest.
 7. Fűződik-e kari érdek a pályázatban nevesített tevékenységhez.
 8. Korábban részesült-e a pályázó támogatásban és ha igen, annak milyen produktív eredményei lettek (pl.: nemzetközi kapcsolatfelvétel, cikk, órai tananyag kibővítése, PhD disszertáció vagy habilitációs írás fejlesztése, stb.).
 9. A pályázó tudományos munkássága a beosztásához képest (tanársegéd, adjunktus, docens, egyetemi tanár) az elmúlt 5 évben. A pályázat elbírálása során az adatok az Egyetem Stratégiai Adatbázisából kerülnek figyelembevételre. A tudományos munkásság esetében azon publikáció vehető figyelembe, melyek affiliációjában az MTMT2-ben az ELTE TáTK szerepel.
 10. A pályázó aktivitása az ELTE-n (pl.: milyen olyan plusz tevékenységeket végzett, amiért nem részesült honoráriumban, pl. bizottsági tagság) A pályázat elbírálása során az adatok az Egyetem Stratégiai Adatbázisából kerülnek figyelembevételre.
 11. A pályázat mennyire segítené a pályázó szakmai előmenetelét vagy az általa tanított kurzusokat.
 12. A megpályázott tevékenység szakmai presztízse (pl.: konferencia, folyóirat vagy tanulmánykötet ahol a cikk megjelenne)

SIKERES PÁLYÁZÁST KÍVÁNUNK!


2 sta.elte.hu oldalon az adatbázisba belépve a felső menüben az „útmutatók, nyilatkozatok” közül tölthető le az „MTMT adminra átruházó nyilatkozat”

3 43. § (1) A kreditigazolás a felsőoktatási intézmény által kiadott és hitelesített papír alapú irat, amely tartalmazza a hallgató által teljesített tantárgy (tantervi követelmény) tematikájának olyan leírását, amely lehetővé teszi az Nftv. 49. § (5) bekezdése szerinti döntéshozatal érdekében annak a vizsgálatát és értékelését, hogy a hallgató által megszerzett és igazolt tudás és más kompetenciák mennyiben felelnek meg a helyettesített tantárgy (tantervi követelmény) meghatározott kompetenciáinak.

< >A kreditigazolást a hallgató kérésére kell kiadni. A kérelmében a hallgatónak meg kell jelölnie, hogy mely követelmények teljesítésének igazolását kéri.A kreditigazolást a kiállításkor egyedi sorszámmal kell ellátni és az adatait a felsőoktatási intézmény TR-ében nyilván kell tartani.Mikortól kell? a 2015/16. tanév 1. félévétől (minden meghirdetett kurzushoz)

Milyen nyelven kell? magyarul és angolul (Ha angol nyelven van meghirdetve eredetileg a kurzus, akkor a magyar résznél is angolul lehet kitölteni, de ki kell tölteni, ahhoz, hogy el tudja menteni a tematikát.)

LEÍRÁS a feltöltésről:

ELTE - Neptun Tanulmányi Rendszerében (azaz TR) web-es felületén keresztül:

A tematika rögzítése az ’Oktatás’ > ’Tárgyak’ > ’Lehetőségek (plusz gomb)’ útvonalon elérhető ’Tárgy alapadatok’ felugró ablakban az ’Alapadatok’ tabon a ’Tárgytematika’ gomb segítségével kezdeményezhető. A gomb megnyomására a Tárgytematika ablak jelenik meg:

A felületen megtekinthetők a tárgy adatok (Tárgykód, Tárgynév, Tárgyfelelős, Szervezeti egység, Heti óraszám, Féléves óraszám, Követelmény), de nem szerkeszthetőek.

A felület csak a tárgytematika szöveges adatainak szerkesztésére szolgál.

Egy tárgy tematikájához azon információk töltendők fel, amelyek alapján egy kreditátviteli bizottság képes dönteni arról, hogy két tárgy ismeretanyaga között mekkora az átfedés.

Az alábbi négy kitölthető mező áll rendelkezésre, amelyeket a címkéjüknek megfelelő szöveges tartalommal kell feltölteni:

< >Oktatás céljaTantárgy tartalmaSzámonkérési és értékelési rendszereIrodalom 

A funkció a tárgyfelelős számára, illetve a tárgy valamely kurzusához rendelt oktató(k) számára érhető el. (A TANSZÉKI ADMINOK IS TUDNAK SEGÍTENI minden oktatónak.)

EFOP logó