Budapest Ösztöndíj Program – 2019

Budapest Főváros Önkormányzata BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében pályázatot hirdet

A BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM célja:

- A pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét;
- A diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségekkel járuljon hozzá a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.
  
A PROGRAM jellemzői, feltételei:  
1. A Program időtartama: legfeljebb 10 hónap.
2. A Program kezdési időpontja: 2019. szeptember, keresztféléves képzés esetén 2020. február.
3. A Program résztvevője lehet (legfeljebb 10 fő), az a 
- a magyar állampolgárságú, vagy
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú, 
büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában alap- v. mesterképzés utolsó tanulmányi évét megkezdő hallgató, aki:
a) valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
b) a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik; 
c) a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a főpolgármester által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból írja; 
d) angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
e) a diploma megszerzésének évében 30. életévét nem tölti be.
4. Az ösztöndíj mértéke: bruttó 50.000,-Ft/hó/fő

Jelentkezési határidő: 2019. március 29.
Elbírálás határideje: 2019. június 28.

A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.
A pályázatok véleményezés céljából megküldésre kerülnek a Főpolgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységei részére, melyeknek szakmai egyet nem értése esetén a pályázat az elbírálás további szakaszaiban nem vehet részt.
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezőket 4 tagú bizottság hallgatja meg. E 4 tagú bizottság a meghallgatásokat követően javaslatot tesz az ösztöndíjak adományozására az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága felé.
Az ösztöndíjak odaítéléséről a Fővárosi Közgyűlés dönt az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának javaslata alapján.
Az ösztöndíjban nem részesülő pályázók pályázati anyaga visszaküldésre kerül. Amennyiben a visszaküldött pályázati anyagot a címzett nem veszi át („nem kereste” jelzéssel érkezik vissza), a Főpolgármesteri Hivatal azt a visszaérkezést követően haladéktalanul megsemmisíti.
A pályázat benyújtásával a pályázó kifejezett hozzájárulását adja, hogy személyes adatait  a Főpolgármesteri Hivatal kezelje. A Fővárosi Közgyűlés fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított és az alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie.
A Fővárosi Közgyűlés döntése ellen jogorvoslati lehetőségnek nincs helye. A pályázó Budapest Főváros Önkormányzatánál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalára, az ösztöndíj-megállapodás megkötésére, az ösztöndíj folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogsértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést –, melyekre tekintettel a kifogást emelő kéri a döntés felülvizsgálatát. Indoklás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra.

Jelentkezés módja:
• Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának címezve, lezárt borítékban,
• személyesen vagy megbízott útján a 1052 Budapest, Városház u. 9–11. III. emelet 441-es szobában leadva H–CS 8.00–16.30 óra között, P 8.00–14.00 óra között.
• A borítékra kérjük ráírni: „BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM”.
• A pályázati anyagot egy eredeti példányban kérjük beadni.

Kapcsolattartó: Szőke Brigitta (e-mail: szokeb@budapest.hu, telefon: 1/327-1579)

A szakdolgozati témák, a pályázati adatlap, valamint a Budapest Ösztöndíj Program részletes szabályait tartalmazó 44/2008. (IX.10.) Főv. Kgy. rendelet megtalálható a www.budapest.hu oldalon.

A pályázati adatlap adatai (név, születési név, születési hely és idő, állampolgárság, értesítési cím, telefonszám, e-mail-cím, felsőoktatási intézmény neve, címe, kar, szak/szakirány, évfolyam, utolsó két lezárt félév súlyozott tanulmányi átlaga, nyelvismeret, választott szakdolgozati téma), fényképes önéletrajzban az érintett által feltüntetett adatok, szakdolgozati témavázlatban feltüntetett információk, hallgatói jogviszony-igazolás adatai, nyelvvizsga-bizonyítvány adatai, tanulmányi átlagról szóló igazolás adatai, nyilatkozatok adatai, személyi feltételek.

Adatkezelési tájékoztató 2019 Hatályos rendelet 2019 Büntetlen előéletről szóló nyilatkozat 2019 Összeférhetetlenségről szóló nyilatkozat 2019 Pályzati adatlap 2019 Pályázati kiírás 2019 Szakdolgozati témakörök 2019/20

2019.01.17.