Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Empirikus Tanulmányok Intézete Társadalomkutatások Módszertana Tanszék tanársegéd munkatársat keres

Eötvös Loránd Tudományegyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Empirikus Tanulmányok Intézete Társadalomkutatások Módszertana Tanszék
tanársegéd
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Előadások tartása, szemináriumok vezetése magyar, és angol nyelven alap- és mesterképzésben a curriculumok szerint a következő témákban: kutatásmódszertan, terepkutatás, kvantitatív adatelemzés, adattudomány. 
Egyéb feladatok: 
 • szakdolgozatok témavezetése és bírálata;
 •  aktív közreműködés a képzésfejlesztésben, pályázatok és oktatási anyagok (jegyzet, tankönyv, digitális tananyag) elkészítésében;
 •  részvétel a tanszékhez kapcsolódó kutatásokban;
 •  önálló kutatások folytatása és eredményeinek rendszeres publikálása magyar és idegen nyelven; 
 • igény szerint a tanszék képviseleti feladatainak ellátása az egyetem és a kar bizottságaiban; 
 • illetve részvétel a tanszék tudományos, diákköri és kulturális tevékenységeiben.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Egyetem, szociológia vagy survey statisztika mesterszintű diploma,
 • magas szintű angol nyelvtudás
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és gyakorlott számítógépkezelési tapasztalat
 • SPSS magas szintű ismerete
 • a pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • SPSS-en kívül más programnyelvek (különös tekintetten R és Python) ismerete
 • modern adatvizualizációs technikák ismerete
 • kutatási tapasztalat, oktatási tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
 • önálló munkavégzésre való képesség,
 • precizitás,
 • jó kommunikációs készség,
 • segítőkészség,
 • jó szervezőkészség,
 • jó kooperatív készség, csapatmunkában való részvétel,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 •  részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • sikeres pályázat esetén pályázó oktatói nyilatkozatát az ELTE számára adja le
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 •  sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buza Éva nyújt, a +36 1 372 2500/6820 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Elektronikus úton Társadalomtudományi Kar Empirikus Tanulmányok Intézete Társadalomkutatások Módszertana Tanszék részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 10.

2018.07.10.