ERASMUS+ pályázat a 2019/20-as tanévre

2019.02.25.
ERASMUS+ pályázat a 2019/20-as tanévre
A Társadalomtudományi Kar pályázatot hirdet Erasmus+ hallgatói mobilitások megvalósítására.
A pályázat benyújtásának határideje 2019. március. 4. (hétfő) 20 óra Neptunban és 2019. március 5. (kedd) 14 óra papír alapon. A pályázatot Neptunban is és papíron is szükséges leadni.

A pályázat célja:
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak: 
Erasmus+ partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni, valamint külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni.
Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitás megvalósítására a diplomaszerzést követő egy évben is van lehetőség, amennyiben a hallgató a pályázat benyújtása idején még aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

A részképzés célja félév-áthallgatás, vagy akár a szakdolgozat elkészítése lehet. 
A szakmai gyakorlat célja: a tanulmányaihoz kötődő szakmai tapasztalat szerzése, kutatás. A szakmai gyakorlat bármely Európai Gazdasági Térséghez tartozó cégnél, szervezetnél végezhető.
A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve - beszámítja.

Központi pályázati felhívás szövege 

Erasmus+ tájékoztató:
A Lágymányosi Campus hallgatói számára 2019. február 19-én (kedd) 16 órától Szontágh Anikó (osztályvezető, Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya) tart előadást a pályázattal kapcsolatos tudnivalókról. A pontos helyszín a rangsorolásos tárgyfelvétel hetén lesz elérhető.

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • Részképzés esetében 3-12 hónapot, szakmai gyakorlat esetében 2-12 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A hallgató, valamint a két együttműködő kar a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. (Learning Agreementet for studies szerződést köt.) A külföldön teljesítendő kreditszám félévente: a fogadóegyetem által meghatározott kreditszám, de nem lehet kevesebb, mint 20 ECTS kredit. PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
 • szakmai gyakorlat esetében a fogadóország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban dolgoznak; (Learning Agreement for traineeship szerződést köt.)
 • külföldön teljesített szakmai gyakorlatukkal az itthoni szakmai gyakorlatuk egy részét vagy egészét teljesítik (a kar és a fogadó szervezet a hallgatóval a kiutazás előtt megállapodik arról, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat során milyen tevékenységeket, feladatokat fog teljesíteni); Amennyiben ez nem lehetséges, akkor diplomamelléklet formájában kerül beszámításra mobilitásuk.
 • A nyertes hallgatók Erasmus+ösztöndíjban részesülnek (tanulmányi mobilitás esetén: 3-5 hónap, szakmai gyakorlati mobilitás esetén: 2-5 hónap), amely későbbi kérvénnyel maximum 12 hónapra hosszabbítható

Kik nyújthatnak be pályázatot?

 • Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:
 • magyar állampolgársággal-, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében legalább egy lezárt félév szükséges a pályázáshoz
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében);
 • a frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben. Ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk, azaz amikor még hallgatói jogviszonyuk aktív; 

Csatolandó mellékletek:

 • kitöltött, aláírt pályázati adatlap
 • önéletrajz magyar nyelven és a tervezett tanulmányok / szakmai gyakorlat nyelven
 • tanulmányi terv magyar nyelven és a tervezett tanulmányok nyelvén / a tervezett tevékenység leírása szakmai gyakorlat esetén
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i), avagy ennek hiányában nyelvtudás igazolása más módon
 • teljesítésigazolás az elmúlt félév tanulmányi eredményeiről (a kari Tanulmányi Hivataltól)
 • mentorigazolás, illetve egyéb kiemelkedő szakmai, közösségi vagy tanulmányi tevékenységet igazoló okirat másolata
 • ha nem magyar állampolgár: a letelepedési vagy tartózkodási eng. / menekült státuszt igazoló okmány másolata

Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege

A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben meghosszabbíthatnak.
A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap), szakmai gyakorlat esetében legalább 2 hónap (60 nap). Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól. 

A 2019/2020. tanévi ösztöndíjak összege: 

Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország egyetemeire utazók számára havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén. Erasmus+ Szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró / hó.
Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország egyetemeire utazók számára havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén. Erasmus+ Szociális kiegészítő támogatással egységesen 670 euró / hó.
Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára havi 420 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 520 euró a szakmai gyakorlat esetén. Erasmus+ Szociális kiegészítő támogatással egységesen 620 euró / hó.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem feltétlenül fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges lehet. 

Kiegészítő támogatási lehetőségekről bővebb információk itt érhetőek el.

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázatot Neptunban is és papír alapon is be kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje Neptunban: 2019. március 4. 20 óra
A pályázat benyújtási határideje papír alapon: 2019. március 5. 14 óráig a TáTK Nemzetközi Irodájában (Északi Tömb, 7.89).
A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.
A kari Külügyi Bizottság bírálatának eredményéről a pályázók várhatóan 2019. március 11-én kapnak tájékoztatást a pályázati anyagukban megadott e-mail címükre.

További információkért és személyre szabott tanácsadásért keresse bizalommal Nemzetközi Irodánk munkatársait (E-mail: international@tatk.elte.hu; Tel.: +36 1 / 372-2500 / 6779)!

Letölthető dokumentumok
Pályázati adatlap  | Motivációs levél minta (szakmai gyakorlat)  | Motivációs levél minta (részképzés)  | Partneregyetemeink listája