Pályázati felhívás az MNB kiválósági ösztöndíjra 2018/19

A Magyar Nemzeti Bank és az Eötvös Loránd Tudományegyetem között létrejött megállapodás alapján a 2018/2019. tanévben MNB kiválósági ösztöndíjban részesülhet 
  • az alkalmazott közgazdaságtan, valamint gazdálkodási és menedzsment alapszakokon tanulmányokat folytató hallgatók közül 3 fő
  • a biztosítási és pénzügyi matematika, valamint a közgazdasági elemző mesterszakokon tanulmányokat folytató hallgatók közül összesen 2 fő.
Az ösztöndíj mértéke: 30.000 Ft/hó a tanév 10 hónapjában (szeptember-június hónapokra).

Jelentkezési feltételek:
Azon alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodási és menedzsment, biztosítási és pénzügyi matematika, illetve közgazdasági elemző hallgatók pályázhatnak, akik állampolgárságtól függetlenül
a) tanulmányaikat nappali munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában folytatják, és a 2018/2019. tanév őszi félévében a szakon aktív jogviszonnyal rendelkeznek, továbbá szakos képzési idejüket nem lépik túl a 2018/19. tanévben
b) a szakon legalább két félévre bejelentkeztek, és a legutolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek,
c) a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették, továbbá
d) a legutolsó két aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga 4,00-nél jobb, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek.

  • Az ösztöndíjra való pályázásból nem zárható ki a tanulmányi, illetve köztársasági ösztöndíjban részesült hallgató.
  • Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2018/2019. tanév őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben sikeres felvételi eljárást követően az ELTE egy, az ösztöndíjprogram által támogatott mesterképzési szakán folytatja.
  • Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem jogosult a tavaszi féléves ösztöndíj támogatásra, ha a 2018/2019. tanév őszi félévében nem szerzett legalább 25 kreditet, valamint ha a felvett tárgyai közül akár egyet nem teljesített.
  • Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik, vagy szünetel, számára az ösztöndíj tovább nem folyósítható.

A pályázat benyújtása
Neptun/Ügyintézés/Kérvények helyen a „TáTK MNB kiválósági ösztöndíj 201819” c. kérvény kitöltése (mellékletek csatolásával együtt) legkésőbb 2018. november 9. (péntek) 16:00 óra

A pályázat adatlap (excel) papíralapon és az eredeti igazolások leadásának határideje: 2018. november 12. (hétfő) 12:00 óra
A pályázatot a hallgató szakja szerinti Kar Tanulmányi Hivatalában a hivatalvezetőnek kell leadni. (TáTK-n Vékony Edit tanulmányi hivatalvezetőnek, szoba: 6.56, TáTK-SEK-en Németh Péter hivatalvezetőnek Szombathelyen)

A pályázat leadásakor benyújtandó:
a)a részletesen kitöltött és aláírt pályázati adatlap (excel)
b)a pályázati adatlapra beírt eredmények dokumentumai (eredeti igazolások)
c)a mellékleteket felsoroló adatlap
d)teljesítésigazolás (leadáskor mellékeli a TáTK TH)
A Bíráló Bizottság egy alkalommal hiánypótlásra szólíthatja fel a hallgatót.

A pályázat papíralapú benyújtásának határideje: 2018. november 12. (hétfő) 12:00 óra

A pályázat elbírálása
A pályázatról egy erre a célra létrehozott Bíráló Bizottság dönt, melynek tagjai a TáTK és a TTK oktatási dékánhelyettese, a TáTK HÖK és a TTK HÖK elnöke által delegált 1-1 hallgatói képviselő, valamint az Egyetem oktatási igazgatója.

Mellékletek:

Pályázati adatlap
Bírálati szempontrendszer
2018.10.31.