Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék egyetemi tanári pályázat

Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem TáTK, 
Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék
egyetemi tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1117, Pázmány Péter sétány 1/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz a nemzetközi jog, jogi alapismeret, emberi jogok, kisebbségek, méltóság, egyenlőség, érzékenyítő tréning tárgyak oktatása, a hallgatók vizsgáztatása, szakdolgozatok témavezetése, továbbá a felvételi- és záróvizsga-bizottságokban elnökként történő részvétel. Az egyetemi tanár részt vesz a Kar doktori programjaiban kurzusok tartásával, valamint doktori disszertációk témavezetésével.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Egyetem,
 •  A pályázónak meg kell felelni a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott szempontrendszerében foglaltaknak, valamint az ELTE SZMSZ III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerben előírt, az egyetemi tanári álláshely elnyeréshez szükséges követelményeknek, így különösen: 
 • egyetemi végzettség
 • habilitáció
 • legalább 12 év időtartamú, egyetemi oktatásban szerzett oktatási gyakorlat
 • legalább 5 év emberi jogok, méltóság, egyenlőség, nemzetközi jog területen szerzett oktatási és kutatási tapasztalat
 •  idegen nyelvű oktatásban szerzett tapasztalat
 • témavezetői tevékenység
 • folyamatos kutatói tevékenység
 •  magyar és idegen nyelven folytatott, magas szintű, folyamatos publikációs tevékenység
 • tananyag-fejlesztési tevékenység
 • részvétel hazai és nemzetközi tudományos fórumok munkájában, előadói részvétel rangos hazai és nemzetközi konferenciákon
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 •  Az egyetemi tanári pályázatot a MAB által előírt formában kérjük összeállítani.
 •  A pályázatot 1 eredeti, 3 másolati teljes magyar nyelvű, továbbá 1 szűkített magyar nyelvű és 1 szűkített angol nyelvű példányban (vagyis a végzettséget, fokozatot igazoló okiratok nélkül) kell benyújtani. A szűkített példányokat DVDn és nyomtatva is be kell adni. Kérjük, hogy a beadvány elektronikus változatát legfeljebb 2 db, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb terjedelmű doc(x) vagy pdf fájlba szerkesszék. Ha valamely résznél a képi forma elkerülhetetlen, akkor azt kis felbontásban kérjük!
 • személyi adatlap (a kar honlapjáról, az oldal alján letölthető adatlap)
 •  a pályázati kiírás 
 • MTMT azonosító szám és kapcsolódási pont (link) a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes  közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában
 • a pályázó válasza a pályázati kiírásban foglalt feladatokra
 • a pályázó szakmai, oktatásfejlesztési és kutatási tervei
 • azon tudományág(ak) megnevezése, amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette. Ha munkássága több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző
 •  szakmai önéletrajz (listaszerű), és legfeljebb egy oldal terjedelmű tömörített változat
 •  eddigi felsőoktatási oktatási tevékenység bemutatása
 •  a MAB előírás szerinti publikációs jegyzék (kiemelve a teljes tudományos pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt 5 publikáció, továbbá a pályázat benyújtását megelőző öt évben megjelent/elkészült művek közül a legfontosabbnak ítélt további 5 publikáció adatait (cím, szerzők, megjelenés
 • helye, ideje, az erre kapott hivatkozások száma, illetve az alkotás adatai és visszhangja))
 •  idézettségi jegyzék
 •  minden olyan dokumentum, amely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe vehető lehet
 •  írásos beleegyezés arról, hogy pályázati anyagába a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek
 • külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • belső pályázó esetén igazolás a Stratégiai Adatbázisban szereplő adatok validálásáról
 • az alábbi iratok hitelesített másolata: • végzettség • tudományos fokozat (külföldön szerzett tudományos fokozat esetén annak honosítását is csatolni kell) • habilitáció (más intézményben szerzett habilitáció esetén annak honosítását vagy elismerését is csatolni kell)/ vagy habilitációval egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat igazolása a beküldő intézmény által • nyelvvizsga-bizonyítvány • ha van, MTA doktora oklevél
 •  Külső pályázó esetén közjegyző, belső pályázó esetén a Dékáni Hivatal ügyintézője hitelesíti a fenti iratok másolatát.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 21.
A pályázatok benyújtásának módja:
 •  Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő
 • megküldésével (1117 Budapest, TáTK, Dékáni Hivatal, Pázmány Péter sétány 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TÁTK/2600/1, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.
 •  Elektronikus úton TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül
 •  Személyesen: Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal, Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a. 7.90.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 Pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton a TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu e-mail címen ÉS nyomtatva személyesen vagy postai úton az ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatalába (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., 7.90-es szoba). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: TáTK/2600/1 (2018) valamint a munkakör megnevezését: „egyetemi tanár”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, idejewww.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. október 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 22.

Egyetemi tanári adatlap
2018.10.24.