Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék tanszékvezető pályázat

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TáTK Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék
tanszékvezető
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 3 év (2018.12.01.-2021.11.30.)-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezendő tanszékvezető fő feladatai az ELTE SzMSz I. kötet, a Szervezeti és
Működési Rend 21. §-ában foglaltakkal összhangban a következők: 
 • a tanszék oktatási-képzési tevékenységének irányítása, összefogása és ellenőrzése; 
 • a tanszék képviselete; 
 • a tanszék keretében folyó tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység elősegítése, összehangolása, kutatásszervezési szakmai feladatok megoldása;
 •  a pályázati tevékenység ösztönzése; a pályázati tevékenység, továbbá a hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének és a tehetséggondozásnak az ösztönzése; 
 • átruházott jogkörben közvetlen munkahelyi vezetői feladatok ellátása, a tanszék oktató-kutató személyzet fejlesztési politikájának irányítása;
 •  a tanszék külsőés nemzetközi kapcsolatainak ápolása;
 • a felsőbb szintű szabályzatokban megállapított egyéb feladatok ellátása, hatáskör gyakorlása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 •  Egyetem,
 • PHD-fokozat, habilitált egyetemi docensi, vagy főiskolai vagy egyetemi tanári cím
 • Pályázhatnak a karhoz tartozó teljes munkaidőben foglalkoztatott színvonalas oktató és kutatómunkát igazoló egyetemi és főiskolai tanárok vagy egyetemi docensek, akik megfelelnek az Nftv. 37. § (6)-ban foglaltaknak a vezetői megbízás idején.
 • A pályázónak meg kell felelnie az ELTE SzMSz I. kötet, a Szervezeti és Működési Rend 18. §-ában foglaltaknak.
 • egy világnyelvből tárgyalóképes nyelvtudás
 • a tanszék illetékességébe tartozó területen színvonalas oktatói és kutatói tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és gyakorlott számítógépkezelési tapasztalat
 •  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 • tanszékvezetői koncepció és terv (az elektronikus változat szerkeszthető (pl.doc) formátumban/a nyomtatott változat aláírva)
 • részletes szakmai önéletrajz (az elektronikus változat szerkeszthető (pl. doc) formátumban/a nyomtatott változat aláírva)
 • a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) aktualizált publikációs és hivatkozási jegyzék
 • oklevél és bizonyítvány-másolatok (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve)
 • igazolás a Stratégiai Adatbázisban szereplő adatok validálásáról
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul illetve arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes bírálók betekinthetnek
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 29.

A pályázatok benyújtásának módja:  
 • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, TáTK, Dékáni Hivatal, Pázmány Péter sétány 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2287/1(2018) , valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.
 • Elektronikus úton TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül 
 •  Személyesen: Buza Éva, Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a. 7.90.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok benyújtásának módja e-mailben ÉS nyomtatva postai VAGY személyes úton lehetséges. Kérjük minden esetben feltüntetni az azonosítószámot: TáTK/2287/1(2018), valamint a munkakör megnevezését: "tanszékvezető". 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. október 1.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázónak meg kell felelnie az ELTE SzMSz I. kötet, a Szervezeti és Működési Rend 21. §-ában, valamint az Nftv. 37. § (6)-ban foglaltaknak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés  menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

2018.10.24.