Szociológia Intézet, Szociológia Tanszék egyetemi tanári pályázat

Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar, Szociológia Intézet, Szociológia Tanszék
egyetemi tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezendő egyetemi tanár a pszichológia társas szempontú, illetve a szociológia szimbolikus interakcionista megközelítését képviselve magas szintű oktatási és kutatási tevékenységet végez a szociológia és a pszichológia határterületein, beleértve a szociálpszichológia és a mikroszociológia, valamint a szocializáció és a társas fejlődés kérdéskörét. Oktatási és tudományos tevékenysége kiterjed a társas konstruktivista pszichológiai elemzésekre, a kvalitatív kutatási módszerek és általában véve a diszkurzív és narratív társadalomtudományi szemléletmódok magyarországi  meghonosítására, oktatására és művelésére. Az egyetemi tanár a felsorolt területeken átfogó tudással és jelentős oktatási gyakorlattal rendelkezik, a legújabb tudományos eredményekre támaszkodó előadásokat tart az alap-, mesterszakos és doktori képzésben magyar és idegen nyelven, szervezi a vizsgáztatást és végzi az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítését. Szakdolgozó hallgatók témavezetője, a  szociológiai Doktori Iskolában témavezetői és oktatói tevékenységet végez, valamint közreműködik a doktori és habilitációs eljárásokban. Az érintett tudományterületeken nemzetközileg elismert kutatási tevékenységgel rendelkezik, színvonalas kutatómunkát végez. Részt vállal tanszéki, intézeti és egyetemi szintű tudományszervezési és forrásteremtő munkákban, eredményes pályázó, kutatási/szakmai megbízásokat szerez. Kezdeményező és irányító szerepet tölt be az egyetemi és a tágabb szakmai közéletben, tudományszervezői tapasztalattal bír, széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Egyetem,
 •  A pályázónak meg kell felelni a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott szempontrendszerében foglaltaknak, valamint az ELTE SZMSZ III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerben előírt, az egyetemi tanári álláshely elnyeréshez  szükséges követelményeknek, így különösen:
 • egyetemi végzettség
 • habilitáció
 • legalább 20 év időtartamú, egyetemi oktatásban szerzett oktatási gyakorlat
 • legalább 15 év szociálpszichológia és mikroszociológia területen szerzett oktatási és kutatási tapasztalat
 • a fenti témakörök valamelyikén idegen nyelvű oktatásban szerzett tapasztalat
 • témavezetői tevékenység
 • folyamatos kutatói tevékenység
 • magyar és idegen nyelven folytatott, magas szintű, folyamatos publikációs tevékenység
 • tananyag-fejlesztési tevékenység
 • részvétel hazai és nemzetközi tudományos fórumok munkájában, előadói részvétel rangos hazai és nemzetközi konferenciákon
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Az egyetemi tanári pályázatot a MAB által előírt formában kérjük összeállítani.
 • A pályázatot 1 eredeti, 3 másolati teljes magyar nyelvű, továbbá 1 szűkített magyar nyelvű és 1 szűkített angol nyelvű példányban (vagyis a végzettséget, fokozatot igazoló okiratok nélkül) kell benyújtani. A  szűkített példányokat DVDn és nyomtatva is be kell adni. Kérjük, hogy a beadvány elektronikus változatát
 • legfeljebb 2 db, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb terjedelmű doc(x) vagy pdf fájlba szerkesszék. Ha valamely résznél a képi forma elkerülhetetlen, akkor azt kis felbontásban kérjük!
 • személyi adatlap (a kar honlapjáról, az oldal alján letölthető adatlap)
 • a pályázati kiírás
 •  MTMT azonosító szám és kapcsolódási pont (link) a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes  közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában
 • a pályázó válasza a pályázati kiírásban foglalt feladatokra
 •  a pályázó szakmai, oktatásfejlesztési és kutatási tervei
 • azon tudományág(ak) megnevezése, amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette. Ha  munkássága több tudományágra is kiterjed,közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző
 • szakmai önéletrajz (listaszerű), és legfeljebb egy oldal terjedelmű tömörített változat
 •  eddigi felsőoktatási oktatási tevékenység bemutatása
 •  a MAB előírás szerinti publikációs jegyzék (kiemelve a teljes tudományos pálya szempontjából egfontosabbnak ítélt 5 publikáció, továbbá a pályázat benyújtását megelőző öt évben megjelent/elkészült művek közül a legfontosabbnak ítélt további 5 publikáció adatait (cím, szerzők, megjelenés helye, ideje, az erre kapott hivatkozások száma, illetve az alkotás adatai és visszhangja))
 •  idézettségi jegyzék
 •  minden olyan dokumentum, amely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe vehető lehet
 •  írásos beleegyezés arról, hogy pályázati anyagába a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek
 •  külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •  belső pályázó esetén igazolás a Stratégiai Adatbázisban szereplő adatok validálásáról
 •  az alábbi iratok hitelesített másolata: • végzettség • tudományos fokozat (külföldön szerzett tudományos fokozat esetén annak honosítását is csatolni kell) • habilitáció (más intézményben szerzett habilitáció esetén annak honosítását vagy elismerését is csatolni kell)/ vagy habilitációval egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat igazolása a beküldő intézmény által • nyelvvizsga-bizonyítvány • ha van, MTA doktora oklevél
 •   Külső pályázó esetén közjegyző, belső pályázó esetén a Dékáni Hivatal ügyintézője hitelesíti a fenti iratok másolatát.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, TáTK, Dékáni Hivatal, Pázmány Péter sétány 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2596/1 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.
 •  Elektronikus úton TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal, Budapest, 1117, Pázmány Péter sétány 1/a. 7.90.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 2018. 10. 24. Megtekintés
Pályázatok benyújtásának módja elektronikus úton a TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu e-mail címen ÉS nyomtatva személyesen vagy postai úton az ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatalába (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., 7.90-es szoba). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: TáTK/2596/1 (2018) valamint a munkakör megnevezését: „egyetemi tanár”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. október 24.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint  álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes  adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 22.

Egyetemi tanári adatlap
2018.10.24.