Társadalmi Kapcsolatok Intézete intézetigazgató pályázat

Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete
intézetigazgató
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.01.01.-2021.12.31.-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezendő intézetigazgató fő feladatai az ELTE SzMSz I. kötet, a Szervezeti és Működési Rend 18-20. §-ában foglaltakkal összhangban a következők:
 • az intézet oktatási-képzési tevékenységének irányítása, összefogása és ellenőrzése; 
 • az intézet képviselete, 
 • az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység elősegítése, összehangolása, kutatásszervezési szakmai feladatok megoldása, 
 • a pályázati tevékenység ösztönzése; a pályázati tevékenység, továbbá a hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének és a tehetséggondozásnak az ösztönzése 
 • intézeti tanszékvezető megbízásának, az egyes intézeti tanszékek által gondozott tantárgyak köre meghatározásának, illetve módosításának kezdeményezése, 
 • átruházott jogkörben közvetlen munkahelyi vezetői feladatok ellátása, az intézeti oktató-kutató személyzet fejlesztési politikájának irányítása 
 • az intézet külső és nemzetközi kapcsolatainak ápolása
 • az intézeti tanács ülésének előkészítése, és az ott hozott határozatok végrehajtása 
 • a felsőbb szintű szabályzatokban megállapított egyéb feladatok ellátása, hatáskör gyakorlása 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Egyetem, PHD-fokozat, habilitált egyetemi docensi, vagy főiskolai vagy egyetemi tanári cím,
 • egy világnyelvből tárgyalóképes nyelvtudás
 • az Intézet illetékességébe tartozó területen színvonalas oktatói és kutatói tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és gyakorlott számítógépkezelési tapasztalat
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • intézetigazgatói koncepció és terv, stratégia (az elektronikus változat szerkeszthető (pl. doc) formátumban/a nyomtatott változat aláírva)
 • részletes szakmai önéletrajz (az elektronikus változat szerkeszthető (pl. doc) formátumban/a nyomtatott változat aláírva)
 • a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) aktualizált publikációs és hivatkozási jegyzék
 • oklevél és bizonyítvány-másolatok (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve)
 • igazolás a Stratégiai Adatbázisban szereplő adatok validálásáról
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul illetve arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes bírálók betekinthetnek
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (belső pályázó esetén nem szükséges)
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, TáTK, Dékáni Hivatal, Pázmány Péter sétány 1/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2666/1/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.
 • Elektronikus úton TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Búza Éva, Budapest, 1117, Pázmány Péter sétány 1/a. 7.90.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Elektronikus úton a TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu e-mail címen ÉS nyomtatva személyesen vagy postai úton az ELTE TáTK Dékáni Hivatalába (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., 7.90-es szoba). Kérjük mindkét esetben a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: TáTK/2666/1 (2018) valamint a munkakör megnevezését: „intézetigazgató”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, idejewww.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. november 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázónak meg kell felelnie az ELTE SzMSz I. kötet, a Szervezeti és Működési Rend 21. §-ában, valamint az Nftv. 37. § (6)-ban foglaltaknak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban  www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 3.

2018.11.07.