Komplex vizsga

2018.11.07.
Komplex vizsga
A komplex vizsga a képzési és kutatási szakaszban megszerzett elméleti ismeretek összefoglaló számonkérését, valamint a kutatási és disszertációs szakaszra való felkészültség felmérését célozza.

A komplex vizsga két fő részből áll. A tanulmányi részben a vizsgázó elméleti és módszertani felkészültségét kell felmérni, a tudományos (disszertációs) részben a vizsgázó a tudományos előrehaladásáról ad számot.

A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó legalább két tárgyból (elmélet és módszertan) tesz vizsgát, a tárgyak listáját a doktori program képzési terve tartalmazza. A kérdések listája és az irodalom a doktori iskola honlapján elérhető, programok szerint.

A komplex vizsga disszertációs részében a vizsgázó előadás formájában (max. 15 perc) ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a doktori értekezés elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.

A disszertáció egy fejezetét és a kutatási tervet írásban is be kell nyújtani. A kutatási tervnek tanulmány formájában (a komplex vizsga honlapján megadott vázlata alapján) tartalmaznia kell a disszertáció témájához kapcsolódó szakirodalom rövid feldolgozását és kritikai elemzését. A benyújtás határideje megegyezik a komplex vizsgára jelentkezés időpontjával.

A tavaszi vizsgaidőszakban tartandó komplex vizsgára minden év március 31-ig, a téli vizsgaidőszakban tartandó komplex vizsgára október 31-ig kell jelentkezni írásban, a doktori titkárságra benyújtott jelentkezési lapon.

A komplex vizsgára jelentkezéshez a témavezető írásban értékeli a hallgatónak a képzési és kutatási szakaszban mutatott teljesítményét, és állást foglal a komplex vizsgára bocsáthatóságról. Ezt a nyilatkozatot is mellékelni kell.

A komplex vizsgára jelentkezéshez a doktorandusz köteles eleget tenni a fokozatszerzés nyelvi követelményeinek is. Ez két államilag elismert legalább B2 szintű komplex nyelvvizsga, ami kiváltható egy államilag elismert C2 szintű és egy államilag elismert A2 szintű komplex nyelvvizsgával. Ennek igazolását is csatolni kell a jelentkezéshez. A szociálpolitika program esetében kérvényezhető a második nyelvvizsgának a komplex vizsga utáni évben történő letétele.

A benyújtott disszertáció fejezetet a Bizottság külső opponensnek adja ki véleményezésre. Az opponensi véleményre a jelöltnek a vizsgán szóban reagálnia kell. A komplex vizsga tárgyaiból a vizsgázó teljesítményét a vizsgabizottság kétfokozatú – megfelelt, nem megfelelt – minősítéssel értékeli. Ha a vizsgázó a komplex vizsga tanulmányi tárgyai valamelyikére vagy mindkettőre elégtelen osztályzatot kap, az utóvizsgára kijelölt napon utóvizsgát tehet. Az utóvizsga díjköteles. A komplex vizsga nem megfelelt disszertációs része utóvizsgán nem javítható.

Jelentkezési lap

Interdiszciplináris társadalomkutatások program – kompexvizsga-tételek
Dokumentum Letöltés

Módszertan

DOC

Társadalomelmélet

DOC

Disszertációterv vázlata

DOC
Ismertető a komplex vizsgáról DOC
Szociálpolitika program – kompexvizsga-tételek
Dokumentum Letöltés

Módszertan

DOC

Társadalompolitika

DOC

Disszertációterv vázlata

DOC
Ismertető a komplex vizsgáról DOC
Szociológia program – kompexvizsga-tételek
Dokumentum Letöltés

Módszertan

DOC

Társadalomelmélet

DOC

Disszertációterv vázlata

DOC
Ismertető a komplex vizsgáról DOC