PhD-képzések

PhD-képzések

Szociológia Doktori Iskola

2015.02.13.
Szociológia Doktori Iskola

Az ELTE Szociológia Doktori Iskola kiemelkedő fontosságú sajátossága a kutatás és oktatás problémaorientált és interdiszciplináris jellege. Ez megmutatkozik a tárgyak tematikáiban, a programok általános kutatási koncepciójában, a hallgatók témaválasztásának orientálásában, a témák kiírásában,  továbbá a programokban résztvevő oktatók és a témavezetők személyi összetételében is. A Doktori Iskola keretében működő doktori programok szociológusok, szociálpolitikusok, közgazdászok, jogászok, pszichológusok, antropológusok együttműködésén alapul.

A kurzusok megfelelően ötvözik a szélesebb társadalomtudományi megalapozást és a specializáció elősegítését. Az alapozó, kötelező tárgyak azt szolgálják, hogy a hallgatók el tudják helyezni választott szűkebb témájukat a társadalomtudományok általánosabb keretein belül. Az alternatív, választható kurzusok az adott szűkebb szakterület elméleti megközelítéseinek, legújabb nemzetközi kutatási eredményeinek a megismertetésére koncentrálnak. A kurzusok súlyt helyeznek arra is, hogy a hallgatók elsajátítsák a tudományos művek írásához szükséges alapvető készségeket is.
A törzstárgyak és választható tárgyak oktatására a társadalomtudományok legnevesebb hazai művelőit sikerült megnyerni. Ez biztosítja, hogy az oktatott tárgyak anyaga valóban korszerű és igényes legyen.

A DI programjainak keretében megszerezhető ismeretek kompatibilisek a nemzetközi társadalomtudományi doktori programokkal. Ennek biztosítása érdekében a program struktúrájának kialakításakor és az egyes tárgyak tematikájának kidolgozásakor nagymértékben támaszkodtunk a nemzetközi tapasztalatokra és a Doktori Iskola sokoldalú nemzetközi kapcsolataira.  

A képzés kombinálja a rendszeres kurzusmunkát és a hallgatók önálló kutatását. A kurzusmunka hivatott az egységes színvonalú, megbízható alaptudás kialakítására, s ezzel az oktatói és kutatói utánpótlás minőségének javítására. A speciális szemináriumok, a tutori rendszer és a hallgatók önálló munkájának ösztönzése és segítése – a kurzusmunkára építve – lehetővé teszi a tartalmas kutatást, az önálló eredményeket felmutató disszertáció elkészítését. Ehhez igazodik a képzés ütemezése, ahol az első négy félévben a hangsúly a kurzusmunkára esik, majd a disszertáció elkészítése kerül előtérbe, amelynek fontos lépése a tézisterv megvitatása és megvédése szakértő bírálók előtt. A doktori eljárás során leteendő szigorlat biztosítja, hogy a hallgatók szakterületük egészéről megfelelő tájékozottsággal rendelkezzenek.

A program folyamatos nemzetköziesítése a hallgatóknak egyre bővülő lehetőséget kínál a nemzetközi tudományos színtéren való megjelenésre, részképzéseken való részvételre, konferenciákon való megmérettetésre.