Betekintés a kurzuskínálatba

Betekintés a kurzuskínálatba

Adattudomány (Rakovics Márton)

A kurzus célja az adattudomány (gépi/statisztikai tanulás, adatbányászat) elvi alapjainak és legfontosabb módszereinek áttekintése. Az előadás a tárgyalt módszereket a függvényapproximáció általános problémája felől közelíti meg, majd bemutatja a főbb megoldásokat, illetve azok kapcsolatát. Az előadáshoz társuló gyakorlat során a hallgatók az előadáson szerzett ismereteiket – R-ben elvégzett – adatelemzési példák és saját módszer-implementációk segítségével mélyíthetik el.

A kurzus eredményeként a hallgatók ismerik az adattudományi problémák főbb típusait és a legfontosabb megoldási módszereket. Képesek azonosítani az elemzési módszerek sokasága mögött húzódó általános elemeket, modulokat, így rendelkeznek új, korábban nem látott módszerek megtanulásához vagy fejlesztéséhez szükséges elvi ismeretekkel.

Programozás I–II. (Buda Jakab, Katona Eszter, Koltai Júlia, Rakovics Zsófia)

Az első kurzus bevezetés az R programozásba, de az itt szerzett ismeretek jelentős része alkalmazható egyéb programozási- és script-nyelvek esetében is. A kurzus részeként tárgyaljuk és gyakorlatba ültetjük: Objektumok kezelése, Adatok beolvasása, Függvények, Parancsstruktúrák (if-else, for, while), Grafikus ábrázolás, Algoritmusok, Komplex feladatok.
A kurzus második részében a hallgatók megismerik a Python programnyelv alapjait (változók típusai, alapvető parancsok, függvények, ciklusok, adatbázisok és a bennük tárolt adatok típusai). Az alapvetések után különös figyelmet fordítunk a programban rejlő lehetőségek közül az internetes adatszerzésre (webscraping), továbbá API-ok használatára. A kurzus során kisebb óraszámban foglalkozunk az SQL nyelvvel is. Bemutatjuk az SQL Pythonba való beágyazottságát is.

Adatelemzés I. (Németh Renáta, Szeitl Blanka)

A kurzuson alapvető adatelemzési módszereket és azok gyakorlati alkalmazási példáit ismerjük meg. Részben az általánosított regressziós modelleket, részben alapvető, az adatbányászatban is alkalmazott módszereket dolgozunk fel. A feldolgozás során a módszerek számítógépes implementálását is ismertetjük, online elérhető valós adatbázisokat használva. Az óra részben angol nyelvű olvasószemináriumként is működik majd, hogy a hallgatók számára megkönnyítsük az új módszerek jövőbeli önálló elsajátítását.

módszerek

 • lineáris regresszió – kategoriális prediktorok, interakciók
 • ANOVA és lineáris regresszió. Többutas ANOVA, unbalanced design, sequantial sum of squares
 • logisztikus regresszió
 • az előbbiek egyetlen keretben: Generalized Linear Models
 • döntési fák (Classification And Regression Tree, CART) a logisztikus regresszió alternatívájaként
 • szövegbányászat, néhány egyszerű modell és R-packag.
 • loglineáris modellek SPSS-ben, kapcsolat logisztikus regresszióval

általános fogalmak

 • összemosódás, kontrollálás
 • interakciók
 • modellillesztés, illeszkedési mértékek
 • modellépítés (stepwise módszerek)
 • egymásbaágyazott modellek tesztelése
 • túlillesztés (overfitting), validálás; k-fold crossvalidation, bootstrap pl. változószelekcióra

Kvalitatív módszerek (Gregor Anikó)

A kurzus célja a piackutatásban használt kvalitatív módszertan általános megismertetése a hallgatókkal, a kapcsolódó gyakorlati, mintavételi, etikai problémák feltárásával együtt. A félév során három kvalitatív módszer részletes megismerésére kerül sor, ezek: a megfigyelés, az interjú és a fókuszcsoport. Kitérünk a digitális technológiák alkalmazására is, mint kamerás megfigyelés vagy online interjú. Gyakorlati példákon és esettanulmányokon keresztül megismerjük a módszerek működését, illetve mindhárom módszertan kapcsán feladatokat végeznek el a hallgatók, hogy betekintést nyerjenek alkalmazásukba. A félév második felében az összegyűjtött adatok elemzésének fontosabb szempontjai kerülnek sorra, végül a kvalitatív kutatást lezáró beszámoló, prezentáció egyes aspektusait tekintjük át.

Hálózatkutatás (Simon Dávid)

A kurzus a hálózatkutatás alapjaival ismerteti meg a hallgatókat, a módszerek elméletét tekintve támaszkodva a gráfelmélet matematikájára, gyakorlati megvalósítás szempontjából pedig az R és a Python nyelvek elemző csomagjaira. A hallgatók képesek lesznek kritikusan értékelni a hálózati módszertan segítségével végzett kutatásokat, mind a kisméretű hálózatok esetében, ahol a hangsúly az egyes csomópontokon van, mind a nagyméretű hálózatoknál, ahol a gráfstruktúra és a korlátozó tulajdonságok fontosabbak, továbbá képesek lesznek ilyen jellegű kutatások elvégzésére is.

Adatelemzési infrastruktúra (Git, SQL és más eszközök)

A kurzus célja, hogy alapot adjon az adatelemzési infrastruktúra legfontosabb elemeihez, amelyek olyan alapvető eszközöket foglalnak magukban, mint az SQL, Git és más nélkülözhetetlen erőforrások. A résztvevők jártasságot szereznek az SQL-ben az adatok kinyeréséhez és manipulálásához, és megtanulják, hogyan kell használni a Git-et, egy hatékony verziókezelő rendszert, az együttműködésre épülő adatelemzési projektmenedzsmenthez. A kurzus során a hallgatók számos további eszközzel és erőforrással is megismerkedhetnek, amelyek elengedhetetlenek az adatelemzési munkafolyamatokhoz. A cél az, hogy a hallgatók magabiztosan navigálhassanak az adatelemzési feladatokban mind szakmai, mind kutatási környezetben. A gyakorlatorientált kurzus az elméleti ismereteket a gyakorlati alkalmazással ötvözi. A résztvevők jártasságot szereznek ennek az infrastruktúrának a gördülékeny kooperatív adatelemzés érdekében történő kihasználásában, így felkészülhetnek az adatvezérelt iparágak igényeire.

Piackutatás I. (Géczi Tamás, Máth András, Melles Katalin)

Piackutatást végezni nagyon sokféle előképzettség mellett lehetséges. Ebben a versenyben viszont előnyt jelent a survey-statisztikus és adatanalitikus háttér – abban az esetben, ha a piackutatás módszertani és elméleti hátterét is megismerik a hallgatók. Ennek az ismeret együttesnek a megszerzését tűzi ki maga elé célként a kurzus két félév alatt. Az első félév célja a szükséges háttérismeretek bemutatása és kiegészítése ahhoz, hogy a valós piaci elvárásokhoz jobban tudjanak idomulni majd a hallgatók a képzés befejezése után.

A kurzuson érintett témák:

 • A piackutatói szakma szereplői
 • Vállalatgazdaságtani alapok
 • Marketing alapok
 • Marketing gyakorlás
 • Alapvető módszerek (U&A, márkakutatás, reklámkutatás, médiakutatás, panelkutatás, szolgáltatáskutatás)
2024.05.23.