Szociálpolitika MA

Szociálpolitika MA

Szociálpolitika MA

Szakigazgató: Juhász Gáborhabilitált egyetemi docens

A szociálpolitika mesterszak a Ferge Zsuzsa által alapított első magyarországi egyetemi szintű szociálpolitika szak utódja. A szociálpolitika – értelmezésünkben – olyan interdiszciplináris alkalmazott társadalomtudományi ág, melynek elsődleges célja a társadalmi szükségletekre adott társadalmi válaszok elemzése. Ezért a szociálpolitika, mint problémaorientált diszciplína és tevékenység művelése során elsősorban a szociológiai, közgazdaságtani, jogi és a szociális munkára vonatkozó ismeretek együttes alkalmazásából építkezik. A képzés célja olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén a szakpolitika alkotásában való részvételre, az ellátórendszer működtetésében való közreműködésre, a társadalmi érdekek képviseletére, valamint a társadalom- és szociálpolitika elméleti művelésére, kutatására és oktatására. A végzettek elsősorban az államigazgatás központi szerveinél, helyi önkormányzatoknál, közigazgatási hivataloknál, nemzetközi szervezeteknél, szociális intézményekben, a non-profit és a piaci szociális szektorban, valamint vállalatoknál a humánerőforrás-menedzsment területén, az oktatásban és kutatóintézetekben helyezkedhetnek el.

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Szak

szociálpolitika (MNA és MNK, MLA és MLK) magyar nyelven

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali és levelező tagozat

Jelentkezési határidő

2024. február 15.

Jelentkezés módja

felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szak.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását. (Az e-mail tárgyában és tartalmi részében is szerepeljen, hogy melyik szakra nyújt be kérvényt.)

 

Felvételi pontok számítása

Írásbeli felvételi vizsga: 99 pont Többletpontok: 1 pont Összpontszám: 100 pont Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

 • hátrányos helyzet
 • halmozottan hátrányos helyzet
 • fogyatékosság
 • gyermekgondozás

Írásbeli vizsga ideje és díja

Elektronikusan beadandó feladat, a beadási határidő: várhatóan 2024.05.27.

A feladatra a megadott szakirodalom alapján lehet készülni, a pontos részletekről legkésőbb május 3-ig a felvi.hu-n megadott e-mail címükre küldünk tájékoztatást.

Önköltség

400 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Írásbeli vizsga irodalma

 

 • Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. ELTE Szociálpolitika és Szociális Munka Tanszék és a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület könyvsorozata, bármelyik kiadás
 • Cerami, Alfio: Változó Közép-Európa: a jólét és a szociális segélyezés kialakuló modelljei, Esély 2009/1.
 • Esping-Andersen, Gösta: Ismét a Jó Társadalom felé? Esély 2006/6.
 • Ferge Zsuzsa: Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában, L’Harmattan kiadó, Bp., 2012. 153-183. oldal
 • Ferge Zsuzsa. Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlenségek?, Esély 2008/2.
 • Messing Vera - Molnár Emília: Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiái, Esély 2011/1.
 • Mózer Péter: Szociálpolitikai jövő időben, Esély 2012/1.
 • Myles, John: Új társadalmi szerződés az idősekkel? Esély 2007/6.
 • Offe, Claus: Szociális védelem szupranacionális összefüggésben. Esély 2006/3.
 • Orosz Éva: Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején, Esély 2009/6.
 • Szalai Júlia: .A szabadságtalanság bővülő körei. Az iskolai szegregáció társadalmi „értelméről”, Esély 2010/3.
 • Vobruba, Georg: Ellensége-e a globalizáció az európai szociális modellnek? Esély 2004/6.