Professor Emeritusok – Ferge Zsuzsa

Ferge Zsuzsa
szociológus, Széchenyi-díjas professzor 
 
Született: 1931-ben Budapesten
 
Életrajz:
1953-ban szerez Közgazdaságtudományi egyetemi diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen.
Közgazdaságtudományi diplomája  mellett a statisztika, szociológia, szociálpolitika terén működött.
Fő érdeklődési, kutatásai  és tanítási területei a társadalmi struktúra, társadalmi egyenlőtlenségek, oktatás-nevelés, szociál-és társadalompolitika, szegénység, az átalakulás társadalmi hatásai.
 
A kandidátusi cím (1968) és doktori cím (1982) után  2002 óta a MTA rendes tagja.
 
Tagja az Európa Akadémiának, a European Academy of Yuste-nak, az Edinburgi-i Egyetem díszdoktora.
1995-ben Széchenyi-díjat,
1996-ban Pro Urbe-díjat,
2001-ben Hazám-díjat,
2002-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést,
2007-ben Nagy Imre érdemrendet kap.
 
1953 és 1968 között a KSH munkatársa,
1960-tól a Rétegződéskutató osztály vezetője,
1968 és 1988 között MTA Szociológiai Kutató Intézete, Társadalompolitikai osztály vezetője, tudományos főmunkatárs,
1988 és 1996 között az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, Szociálpolitika Tanszék vezetője,
1996-tól ugyanitt egyetemi tanár,
2001-től professor emeritus.
 
Több külföldi egyetemen tanított.
 
Számos civil szervezet  alapítója, tagja, vezetője volt.
2005 óta a gyerekszegénység elleni munkában vesz részt.
Az MTA Gyermekeszegénység elleni Nemzeti Program Iroda vezető szakértője.

Könyvei és tanulmányai
 
1954
A „statisztika fogalma és tárgya” c. vitaülés anyag. Összeáll. Kecskeméti Zsuzsa = Statisztikai Szemle 32. 1954. 6-7. (520-535.)

1956
Ferge Sándorné: A külkereskedelem a nemzeti jövedelem mérlegében = Statisztikai Szemle 34. 1956. 2. (135-143.)

1957
Baranyai István – Ferge Zsuzsa: A munkás- és alkalmazott-családok anyagi helyzete a háztartássatatisztika tükrében = Statisztikai szemle 35. 1957. 12. (1005-1024.)

Ferge Sándorné: Még egyszer a külkereskedelemről a nemzeti jövedelelm mérlegében = Statisztikai Szemle 35. 1957. 7. (598-606.)

1959
Ferge Zsuzsa – Vereskúti István: A háztartásstatisztikai megfigyelés módszerei = Statisztikai Szemle 37. 1959. 1. (16-36.)

1960
Ferge Sándorné: A munkás- és alkalmazotti háztartások életkörülményeinek vizsgálata = Megyei és Városi Statisztikai Értesítő 10. 1960. 2. (92-93.)

1961
Ferge Zsuzsa: A személyi jövedelemeloszlás, valamint a jövedelem és a fogyasztás közötti kapcsolat vizsgálatánál alkalmazott mutatók egyes kérdései. [Budapest], Tempó soksz., [1961]. 23 p.

1962
Ferge Zsuzsa: A gyermekekkel kapcsolatos néhány kérdés a statisztika tükrében = Statisztikai Szemle 40. 1962. 10. (967-992.)

Az életszínvonal elemzésének és nemzetközi összehasonlításának kérdései. A Budapesten, 1961. június 1-5. között tartott Statisztikai Tudományos Konferencia "B" tagozatának anyaga. Szerk. Drechsler László, Ferge Sándorné. Budapest, Akadémiai K., 1962. 264 p.

1964
Ferge Zsuzsa: A rövidlejáratú hitelrendszer és a hitelpolitika néhány problémája a kereskedelemben = Kereskedelmi Szemle  5. 1964. 3.  (136-140.)

Ferge Zsuzsa: A jövedelemloszlás időbeli alakulása = Statisztikai Szemle 42. 1964.  8-9. (803-823.)

1965
Ferge Zsuzsa: Munkanapok és pihenőnapok = Valóság 1965. 9. (58-65.)

Ferge Zsuzsa: Örökösök = Valóság 1965. 7. (94-96.) Könyvismertetés. Bourdieu, Pierre – Passeron, Jean-Claude: Les Heritiers. Les etudants et la culture. Paris, Edition de Minuit, 1964.

1966
Ferge Zsuzsa - Láng Györgyné: A tudományos kutatók életkörülményei = M. Tud. 1966. 12. (769-781.)

Ferge Zsuzsa: Timebudget studies in the statistical work of Hungary In: Statistical social surveys in Hungary stratification and time-budget studies [ed.] Hungarian Central Statistical Office. Budapest, Hungarian Central Statistical Office, 1966. 49 p.

A sens common – Józan ész sorozat két új kötetéről = Valóság 9. 1966. 12. (105-106.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmi rétegződés Magyarországon = Valóság 9. 1966. 10. (23-36.)

Ferge Sándorné - Láng Györgyné - Kemény István: Társadalmi rétegződés Magyarországon: 15 000 háztartás 1963. évi adatai. Budapest, KSH, 1966. 420 p. (Statisztikai Időszaki Közlemények 90. 1966. 11.)

1967
Ferge Zsuzsa: Az időmérleg-vizsgálatok néhány, a mezőgazdasági népességre vonatkozó eredménye = Statisztikai Szemle 45.  1967. 7. (704-708.)

Ferge Zsuzsa: A kutatók és kutatói munka = Magyar Tudomány 1967. 1. (22-37.)

Cseh-Szombathy László – Ferge Zsuzsa: Egy nemzetközi időmérleg-kutatás néhány eredménye = Statisztikai szemle 45. 1967.  4.  (304-318.)

Ferge Zsuzsa: La démocratisation de la culture et de l'enseignement en Hongrie (p. 63-77.) In: Éducation, développement et démocratie Algérie, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, pays arabes, Yougoslavie études présentées par Robert Castel, Jean-Claude Passeron. Paris, La Haye, Mouton, 1967. 268 p.

A műszaki haladás problémái [Szerk. Ádám György] [ford. Ferge Sándorné - Józsa Péter -Szalay Sándor] [bev. Hegedűs András]. Budapest, Közgazd. és Jogi Kiadó, 1967. XX, 349 p.

Ferge Sándorné: A VI. Szociológiai Világkongresszus = Statisztikai Szemle 45. 1967. 1. (87-88.)

1968
Ferge Zsuzsa: Az életmódról = Valóság 1968. 8. (1-11.)

A szociológiai felvétel módszerei [összeáll. és a tanulmányokat vál. Cseh-Szombathy László - Ferge Zsuzsa] [ford. Józsa Péter]. Budapest, Közgazd. és Jogi Kiadó, 1968. 430 p.

Ferge Sándorné: A társadalmi rétegek elméleti és gyakorlati körülhatárolásának lehetőségei szocialista viszonyok között (p. 464-478.) In: Korszerű statisztikai törekvések Magyarországon az állami statisztika 100 éves évfordulóján. Szerk. Mód Aladárné. Budapest, Akadémiai K., 1968. 579 p.

Ferge Sándorné = Valóság 11. 1968. 1. (98-99.) Könyvismertetés: Baumant, Zygmunt: Általános szociológia. Budapest, Kossuth K., 1967. 601 p.

1969
Ferge Zsuzsa: Társadalmi mobilitás, a társadalom nyitottsága = Valóság 1969. 6. (10-19.)

Ferge Zsuzsanna: Munkaidő és szabadidő, hétköznap és vasárnap (p. 49-63.) In: Éljünk jól szabadidőnkkel. Tanulmányok a szabadidőkutatások köréből.  [Szerk.]: Sas Judit, H. Bp., NPI soksz., 1969. 137 p.

Ferge Zsuzsa: La stratification sociale en Hongrie (p. 161-184.) In: Sociologues Hongrois. Études, recherches. [Szerk.]: Hegedűs András. Bp., Corvina Kvk., 1969.

Ferge Zsuzsa - Turgonyi Júlia: Az ipari munkásnők munka- és életkörülményei. [Közread. a/z/] MSZMP KB Társadalomtud. Int. Bp., Kossuth Kvk., 1969. 103 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Elvek és tények. Bp., Közgazd. És Jogi Kvk., 1969. 346 p.

Ferge Zsuzsa: A jövedelmi különbségek főbb összetevői (p. 177-198.) In: Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése.  Elvek és tények.  Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1969. 346 p.

A társadalmi struktúra és rétegződés. Elméletek és konkrét elemzések. 2/1. kötet.  Vál. és Szerk. Ferge Zsuzsa. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1969. 305, [1] p.

A társadalmi struktúra és rétegződés. Elméletek és konkrét elemzések. 2/2. kötet. Vál. és Szerk. Ferge Zsuzsa. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1973. 302, [2] p.

1970
Ferge Zsuzsa: Az időmérleg-vizsgálat módszere (p. 41-52.) In: Kutatási módszerek az ifjúságszociológiában. [Szerk.]: Szász János. Bp., ILKV, 1970. 136 p.

Ferge Zsuzsa: Social mobility and the open character of society = New Hungarian Qarterly 11. 1970. 37. (83-98.)

Ferge Zsuzsa: How do teachers visualize the social functions of school. International. Sociological Association, 1970.

Ferge Zsuzsa – Rupp Kálmán: A munkaerő- és életszínvonalbizottság téziseinek vitája = Gazdaság 4. 1970. 4. (61-72.)

1971
Ferge Zsuzsa: A pedagógusok önértékelése. Mikro- és makroszociológiai tanulságok = Valóság 14. 1971. 11. (21-34.)

Ferge Zsuzsa: Social mobility and the open character of society (p. 137-159.) In: Iparosodás, urbanizáció és életmód. Nemzetközi szociológiai konferencia.  Industrialization, urbanization and ways of life. /International sociological conference./ Balatonfüred, September 9-12. 1969. Bp., MTA KESZ soksz., 1971. 482 p.

Cseh-Szombathy László - Ferge Zsuzsa: A szociológiai felvétel módszerei. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1971. 430 p.

Francia szociológia. Válogatás [összeáll., a tanulmányokat vál. és bev. Ferge Zsuzsa] [ford. Lakatos Mária]. Budapest, Közgazd. és Jogi Kiadó, 1971. 454 p.

1972
Ferge Zsuzsa: The development of the protection of mothers and children in Hungary after 1945 In: Child care - who cares? [Szerk.]: Roby, Pamela. New York, Basic Books, 1972.

Ferge Zsuzsa: Social differentiation in leisure activity choices. An unfinished experiment. (p. 213-228.) In: The use of time. Daily activities of urban and suburban populations in twelve countries. [Szerk.] Szalai Sándor. Hague, Paris, Mouton, 1972. 868 p.

Ferge Zsuzsa: Some relations between social structure and the school system (p. 217-246. )In:  Hungarian sociological studies. [Szerk.]: Halmos, P. - Albrow, Martin. Keele, Keele University, 1972. 332 p.

Ferge Zsuzsa: Statistical appendix, part 3. (p. 491-825.) In: The use of time. Daily activities of urban and suburban populations in twelve countries. [Szerk.]: Szalai Sándor. Hague - Paris, Mouton, 1972.  XII, 868 p.

Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika és a nők (p. 35-55.) In: Tanulmányok a nők helyzetéről. [Szerk.]: Szabady Egon. Bp., Kossuth Kvk., 1972. 235 p.

Ferge Zsuzsa: How do teachers percieve the relation between school and society = Sociol. of Educ. 45. 1972. 1. (1-22.)

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés = Szociológia 1972. 1. (10-35.)

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer összefüggései = Köznev. 1972. 17. (13.)

Ferge Zsuzsa: Social Structure and School System = Szociologia 1972. 1. (10-35.)

Ferge Zsuzsa – Gazsó Ferenc – Háber Judit - Tánczos Gábor – Várhegyi György: A pedagógusok helyzete és munkája. Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Kutató Intézet vizsgálata. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1972. 288 p.

Ferge Zsuzsa: Szabadidő és felnőttoktatás (p. 257-260., 293-294.) In: Szabadidő és művelődés. Budapest, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1972. 520 p.

1973
Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika fogalmáról (p. 430-484.) In: Társadalmi tervezés és szociológia. A VII. Szociológiai Világkongresszus témájához. Bp., Gondolat Kvk., 1973. 533, [2] p.

Ferge Zsuzsa: Interjú az iskoláról = Köznevelés 1973. 34. (3-5.)

Ferge Zsuzsa: On ways of life in Hungary = Sociol. and Soc. Res. 57.  1973. 2. (222-235.)

Ferge Zsuzsa: A pedagógusok képe az iskola társadalmi szerepéről = Valóság 1973. 2. (18-31.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Elvek és tények. 2. utánny. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1973. 345 p.

A társadalmi struktúra és rétegeződés 2. Elméletek és konkrét elemzések 1. / Szerk. Ferge Zsuzsa. Budapest, Tankönyvkiadó, 1973. 305 p.

A társadalmi struktúra és rétegeződés 2. Elméletek és konkrét elemzések. Szerk. Ferge Zsuzsa. Budapest, Tankönyvkiadó, 1973. 302 p.

Ferge Zsuzsa: A jövedelmi különbségek főbb összetevői (p. 38-51.) In: A társadalmi struktúra és rétegződés. 2. kötet. Elméletek és konkrét elemzések. Budapest, Tankönykiadó, 1973. 302 p.

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. A tanulmány az MTA Szoc. Kut. Int. - Főv. Tan. Szakfelügyeleti és Továbbképző Int. Által közösen végzett felmérés eredményein alapul. [Közread. a/z/] MTA Szociol. Kut. Int. - Főv. Tan. Szakfelügy. És Továbbképző Int. Gödöllő, ny. n., 1973. 45 lev.

1974
Ferge Zsuzsa: Adalékok a magyar időmérleg-vizsgálathoz (p. 5-29.) In: Szabadidő és művelődés. Tanulmányok a magyar szabadidő-kutatások témaköréből. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp., TIT ny., 1974. 365 p.

Ferge Zsuzsa: Some aspects of Hungarian time-budget studies.  In: Leisure and education. Papers submitted to the 2. International Conference on Leisure and Education. /Lectures/. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp., TIT soksz., 1974. 280 p.

Ferge Zsuzsa: Szociologicseszkie iszszledovanie izmenij obscsesztvennoj sztrukturü v Vengrii In: Étjudü o Vengrii. Tom. 9. 1974. Bp., Korvina, 1974. 183 p.

Ferge Zsuzsa: Elosztás és életszínvonal = Népszava 1974. febr. 9. (5.)

Ferge Zsuzsa: A tudás társadalmi elosztása = Népszava 1974. jún. 8. (5.)

Ferge Zsuzsa: Main approaches to the study of social structure = Szociológia 1974. 5. (15-23.)

Ferge Zsuzsa: Az iskolai struktúra és az iskola által közvetített tudás struktúrája közötti kapcsolat = Valóság 1974. 9. (67-78.)

Ferge Zsuzsa: A tudás társadalmi elosztása = Látóhatár 1974. 8. (158-164.)

Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika néhány gondja, dilemmája és tanulsága = Magyar Nemzet 1974. dec. 15. (10.)

Ferge Zsuzsa: The search for equality - why and how. /Some considerations about the social policy of a socialist country./ Prep. for the 8. World Congress of Sociology, Toronto, 1974/. Bp., Akad. ny., 1974. 15 p.

Ferge Zsuzsa: Relations between the school structure and the structure of educational knowledge. Paper prep. for the 8. World Congress of Sociology, Toronto, 1974. Bp., Akadémiai K. soksz., 1974. 22 p.

Ferge Zsuzsa: Some Problems of the School-System and the School Reforms. Report: ED110359. 1974. 22. p.

Az iskola szociológiai problémái. Válogatott tanulmányok [vál. Ferge Zsuzsa, Háber Judit].  Budapest, Közgazd. és Jogi Kiadó, 1974. 537 p.

Ferge Zsuzsa: Az iskolarendszer továbbfejlesztésének egy variánsa (p- 5-29.) In: Iskolarendszerünk távlati fejlesztéséről. Budapest, MTA KESZ, 1974. 59 p.
 

1975
Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra, osztály, réteg a mai szociológiában (p. 25-53.) In: A szociológia ágazatai. [Szerk.]: Kulcsár Kálmán. Bp., Kossuth Kvk., 1975. 331, [1] p.

Ferge Zsuzsa: Társadalompolitika, szociálpolitika és a központosított újraelosztás típusai = Közgazdasági Szemle 1975. 6. (706-724.)

Ferge Zsuzsa: Societal policy and the types of centralized redestribution = Acta Oeconomica 15. 1975. 1. (55-75.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmi célok és társadalmi meghatározottságok közötti feszültségek az iskolában In: Történelemtudomány, történelemtanítás. A történelemtanárok nyári akadémiája, Keszthely, 1974. jún. 1-9. [Szerk.]: Szabolcs Ottó. Bp., OPI, 1975.

Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra, osztály, réteg a mai szociológiában (p. 25-53.) In: A szociológia ágazatai. [Szerk.]: Kulcsár Kálmán. Bp., Kossuth Kvk., 1975. 331, [1] p.

A szociológiai felvétel módszerei [összeáll. és a tanulmányokat vál. Cseh-Szombathy László, Ferge Zsuzsa] [ford. Józsa Péter]. Budapest, Közgazd. és Jogi Kiadó, 1975. 430 p.

1976
Ferge Zsuzsa: The relation between paid and unpaid work of women: a source of inequality - with special reference to Hungary = Lab. and Soc. 1. 1976. 1-2. (37-52.)

Ferge Zsuzsa: The relation between paid and unpaid work of women. A source of inequality with special relevance to Hungary (p. 27-47.) In: La femme au travail. Dans la vie active et au foyer. Geneve, 17-19. nov. 1975. Genéve, Institut international d'études sociales, 1976.

Ferge Zsuzsa: The Janus faces of education = Prospects 6. 1976. 1. (19-37.)

Ferge Zsuzsa - Gábor László - Kravjánszki Róbert - Szalai Júlia: Az iskolát érintő társadalmi változások = Kritika 1976. 6. (5-6.)

Ferge Zsuzsa: A szocialista társadalmi struktúra dinamikája = Valóság 1976. 11. (13-25.)

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés (p. 71-81.) In: Művelődésszociológiai szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Heleszta Sándor. Bp., Dabasi Ny. 1. köt.  [Szerk.]: Heleszta Sándor, 1976. 208 p.

Ferge Zsuzsa: Scolarization, mobilité et l’homogenité sociale (p. 63-73.) In: Nouvelles Études Hongroises 1976. Vol. 11. [Szerk.] Köpeczi Béla. Bp., Akadémiai K., 1976.

Ferge Zsuzsa: A nők a munkában és a családban = Társadalmi Szemle 1976. 6. (39-50.) A nők helyzetének alakulása a családban. Ferge Zsuzsa vezetésével készült vizsgálat.  H. Sas Judit és Balog Vilma közreműködésével készült jelentés a Magyar Nők Országos Tanács számára.

Ferge Zsuzsa: Nők a munkában = Látóhatár 8. 1976. (127-144.)

Ferge Zsuzsa: A nők és a döntéshozatal. /A Nők Éve egyik utolsó konferenciája/ = Szociológia 1976. 2. (202-219.) A Nemzetközi Munkatudományi Intézet rendezésében.

Ferge Zsuzsa: Még egyszer a nemek közötti egyenlőség társadalmi-gazdasági alapjáról (p. 47-69) In: Tanulmányok a nők helyzetéről. 2. kötet. Nők - gazdaság - társadalom. [Szerk.]: Szabady Egon. Bp., Kossuth Kvk., 1976. 259 p.

Ferge Zsuzsa: Adalékok a magyar időmérlegvizsgálatokhoz (p. 59-80.) In: A szabadidő szociológiája. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp., Gondolat Kvk., 1976. 400 p.

Ferge Zsuzsa: Oldható-e az iskola merevsége? = Köznev. 1976. 43. (5-7.)

Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben. /Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata/. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. [Közread. a/z/] MTA Szociol. Kut. Int. Bp., MTA KESZ soksz., 1. köt. Ferge Zsuzsa - Gábor László: Pedagógusok a szakmunkásképzésről., 1976. 175 p. 2. köt. A tanulók és a pedagógusok időmérlegei. 290 p.

Ferge Zsuzsa: A szakmunkástanulók „munkaideje”, kötelezettségei (p. 27-55) In: Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben. /Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata/. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. [Közread. a/z/] MTA Szociol. Kut. Int. Bp., MTA KESZ soksz., 2. köt. A tanulók és a pedagógusok időmérlegei. 1976. IV, 290 p

Ferge Zsuzsa: Szabadidő, pihenés (p. 71-119) In: Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben. /Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata/. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. [Közread. a/z/] MTA Szociol. Kut. Int. Bp., MTA KESZ soksz., 2. köt. A tanulók és a pedagógusok időmérlegei. 1976. IV, 290 p.

Ferge Zsuzsa: A teljes nap (p. 119-143) In: Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben. /Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata/. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. [Közread. a/z/] MTA Szociol. Kut. Int. Bp., MTA KESZ soksz., 2. kötet. A tanulók és a pedagógusok időmérlegei. 1976. IV, 290 p.

Ferge Zsuzsa: Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. [Közread. a/z/] MTA Pedag. Kut. Csop. Bp., Akadémiai K. soksz., 1976. 105, [3] p.

Ferge Zsuzsa: Societal policy and types of centralized redistribution = Acta Oeconomica 15. 1976. 1. (55-75.)

Ferge Zsuzsa: A ma és a holnap iskolája szociológus szemmel (p. 105-122.) In: Ember és műveltség. Harmincnégy interjú tudósokkal, írókkal, művészekkel. Szerk. Győri György [Az interjúkat készítették Bozóky Éva ... et al.].  [Budapest], Gondolat, 1976.  444 p.

1977
Ferge Zsuzsa: Bringing in the Verdict on Women’s Rights = Szociologia 2.  1977.  (202-219.)

Ferge Zsuzsa: School systems and school reforms (p. 11-25.) In: Education in a changing society. [Szerk.]: Kosloswska, Antonina - Martinotti, Guido. London, Sage, 1977. 311 p.

Ferge Zsuzsa: Nivellálás a művelődésben = Köznevelés 1977. 21. (10-11.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmi rétegződés a szocializmusban (p. 156-196.) In: Szociológiai alapismeretek. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Andics Jenő - Nemes Ferenc. Bp., Főv. Nyomdaip. Váll., 1977. [2], 460 p.

1978
Ferge Zsuzsa: Hungary (p. 68-90.) In: Family policy. Government and families in 14 countries. [Szerk.]: Kamerman, Sheila B. - Kahn, Alfred J. New York, Columbia Univ. Pr., 1978. 522 p.

Ferge Zsuzsa: A műveltségbeli egyenlőtlenségek kiegyenlítésének szerepe a társadalmi rétegek közelítésében (p. 290-302.) In: A fejlett szocializmus építése. Propagandisták elméleti tanácskozása, Balatonaliga - 1978. Bp., Kossuth Kvk., 1978.  380, [1] p.

Ferge Zsuzsa - Háber Judit: Pedagógusok (p. 153-168.) In: Értelmiségiek, diplomások, szellemi munkások. Szociológiai tanulmányok. [Szerk.]: Huszár Tibor. Bp., Kossuth Kvk., 1978. 281 p.

Ferge Zsuzsa: Societal policy and the types of centralized redistribution (p. 55-71.) In: Hungarian society and marxist sociology in the 1970s. [Szerk.]: Huszár Tibor - Kulcsár Kálmán - Szalai Sándor. Bp., Corvina Kvk., 1978. 280 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmi differenciálódás a szabadidő-tevékenység megválasztásában (p. 210-225.) In: Idő a mérlegen. 12 ország városi és városkörnyéki népességének napi tevékenységei a Nemzetközi Összehasonlító Időmérleg Kutatómunkálatok tükrében. [Szerk.]: Szalai Sándor. Bp., Gondolat Kvk., 1978. 547 p.

Ferge Zsuzsa - Szalai Júlia - Havasi Éva: Achievements and dilemmas of Hungarian social policy in the field of reduction of inequalities and inequities = Reports and Stud. 1978. Aug. 4. (96.)

Ferge Zsuzsa: Keresetek, jövedelem, adózás = Valóság 1978. 3. (27-41.)

Ferge Zsuzsa - Sas Judit: Zsenscsina i rabota. (p. 30-43.) In: Étjudü o Vengrii. Tom. 13. 1978. [Szerk.]: Darvasi István. Bp., Korvina, 1978.
Ferge Zsuzsa: Nők a munkában (p. 80-94.) In: A szocialista életmódról.  /Szemelvény-gyűjtemény a KISZ-szervezetek, politikai képzési körök életmódvitájához/. Bp., Ifj. Lapk. V., 1978. 126, [2] p.

Ferge Zsuzsa: Some problems of planning social processes.] (p. 73-79.) In: Planning and forecasting social processes. Underkarten within the framework of the problems committee for multilateral co-operation of the [Czechoslovak] Academy of sciences and dedicated to the 9th World sociological congress, Uppsala, Sweden 1978. [Szerk.]: Nesázal, Karel. Praha, Academia /Praha/, 1978. 341, [3] p.

Ferge Zsuzsa: Mennyiségi és minőségi különbségek az életmódban. Az egyes rétegek életmódja közötti különbségek társadalmi tartalma. /Részletek./ (p. 319-339.) In: Bevezetés a szociológiába. Orvostanhallgatók számára. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Molnár László /orvosi szociológia/ - Tahin Tamás. Bp., Tankvk., 1978.

Ferge Zsuzsa: Quelques dilemmes au sujet de la réalisation du concept de l’égalité des chances (p. 133-139.) In: Les finalités de l’éducation. Colloque international du S.N.I.-P.E.G.C. 8-9 novembre 1976. Paris, SUDEL, 1978.

Ferge Zsuzsa: Les réussites et les dilemmes de la politique sociale hongroise dans le domaine de la réduction des inégalités et des injustice.  Paris, UNESCO, 1978. 81 p.

Ferge Zsuzsa: Achivements and dilemmas of Hungarian social policy in the field of reduction of inequalities and inequities. Paris, UNESCO, 1978. 76 p.

A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Tanulmányok Pierre Bourdieu [fordította Ádám Péter - Ferge Zsuzsa - Léderer Pál] [válogatta Ferge Zsuzsa - Léderer Pál] [utószó Ferge Zsuzsa]. Budapest, Gondolat, 1978. 436 p.

A társadalmi tények magyarázatához. Válogatott tanulmányok. Émile Durkheim [fordította Léderer Pál - Ádám Péter] [a szemelvényeket válogatta Léderer Pál] [... az előszót írta Ferge Zsuzsa]. Budapest, Közgazd. és Jogi Kvk., 1978. 334 p.

1979
Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra, osztály, réteg a mai szociológiában (p. 7-33.) In: Szöveggyűjtemény a „Szociológiai alapismeretek és módszerek” című tárgyhoz. Bp., Tankvk. 1. kötet. 1979. 146, [2] p.

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés (p. 77-108.) In: Szöveggyűjtemény a „Szociológiai alapismeretek és módszerek” című tárgyhoz. Bp., Tankvk. 1. köt. , 1979. 146, [2] p.

Ferge Zsuzsa: Családpolitika - családgondozás (p. 13-26.) In: Családgondozási konferencia. Pécs, 1979. máj. 9-10. Bp., Zrínyi Ny., 1979. 101 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalopolitika, szociálpolitika és a központosított újraelosztás típusai (p. 69-96.) In: Szöveggyűjtemény a szociológia szakosító hallgatói részére. Első évfolyam. 2. köt. Bp., Kossuth K., 1979. 433, [1] p.

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés (p. 97-141.) In: Szöveggyűjtemény a szociológia szakosító hallgatói részére. Első évfolyam. 2. köt. Bp., Kossuth K., 1979. 433, [1] p.

Ferge Zsuzsa - Sík Endre - Havasi Éva - Horváth Ágota - Szalai Júlia: A társadalompolitika és a társadalmi struktúra (p. 7-113.) In: Társadalmi struktúránk fejlődése. 3. köt. Gazdaság, település, társadalomszerkezet. [Szerk.]: Bíró Erzsébet.  Bp., Kossuth K., 1979. 287 p.

Ferge Zsuzsa: Az iskolareform gátjai - objektív nehézségek, érdekütközések (p. 13-27.) In: Változó iskola. [Szerk.]: Balogh László /pedagógia/. Bp., ny. n., 1979. 380 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Gazdaság, anyagi viszonyok. /Részlet/ (p. 21-38.) In: Fogyasztásszociológia. Szöveggyűjtemény. Bp.,  Tankvk., 1979. 191, [1] p.

Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika fogalmáról. /Részlet/ (p. 151-166.) In: Fogyasztásszociológia. Szöveggyűjtemény. Bp., Tankvk., 1979. 191, [1] p.

Ferge Zsuzsa: A society in the making. Hungarian social and societal policy 1945-1975. Harmondsworth, Middlesex, Penguin, 1979.

Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika, a jövedelempolitika és a társadalmi struktúra (p. 7-113.) In: Gazdaság, település, társadalomszerkezet. Szerk. Ferge Zsuzsa.  Budapest, MSZMP Társtud. Int., 1979. 287 p..

Ferge Zsuzsa: Frances Fox Piven - Richard A. Cloward: A szegények mozgalmai. Miért érhetnek el eredményt és hogyan buknak el. New York, Pantheon Books, 1977 = Valóság 1979. 2. (100-103.) Munkanélküliek és ipari munkások mozgalmai a 30-as, polgárjogi és jóléti mozgalmak a 60-as években az Egyesült Államokban.

1980
Ferge Zsuzsa: Az életmód szocialista tartalmú fejlesztésének néhány feltétele (p. 72-112.) In: Tanulmányok az életmódról. [Szerk.]: Szántó Miklós. Bp., Gondolat Kvk., 1980. 285 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. /Részlet/ (p. 777-805.) In: Szocialista közművelődés. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Ács Ferencné. Bp., Kossuth Kvk., 1980. 1171, [5] p.

Ferge Zsuzsa: A gyermekes családok jövedelmi helyzete = Valóság 23. 1980. 8.  (57-67.)

Ferge Zsuzsa: Iskolapélda-e az Iskolapélda? = Filmvilág 23. 1980. 11.  (10-11.) Péterffy András filmjéről.

Ferge Zsuzsa - Gara Judit - Horváth Ágota - Szalai Júlia: A szegénységgel és a többoldalúan hátrányos helyzettel kapcsolatos mai nyugati nézetek = Valóság 23. 1980. 2. (15-30.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmi mobilitás. /Részletek/ (p. 139-149.) In: Szemelvénygyűjtemény a felnőttoktatás alapkérdései témakörhöz. [Szerk.] Loránd Ferenc. Veszprém - Bp., OOK - Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1980. 182 p.

Ferge Zsuzsa - Gazsó Ferenc: A közoktatási rendszer társadalmi funkciói és funkciózavarai = Társadalomtudományi Közlemények 10. 1980. 1. (42-58.)

Ferge Zsuzsa: Albert Jaquard: Éloge de la différence. La génetique et les hommes. Paris. Seuil, 1978. = Valóság 1980. 3. (105-108.) Az intelligencia-tesztek valóságértékének kétes volta.

Ferge Zsuzsa = Valóság 1980. 3. (108-110.) Könyvismertetés: Peter Townsend: Poverty in the United Kingdom. Harmonsworth/Middlesex, Penguin Books, 1979.

Ferge Zsuzsa - Gazsó Ferenc: Osznovnüe szocialnüe funkcii szovremennoj vengerszkoj szisztemü obucsenija i nekotorüe problkemü, szvjazannüe sz vüpolneniem (p. 181-205.) In: Szisztema obrazovanija i szocialnaja sztruktura. [Szerk.]: Ferge Zs. - Várnai D. Bp., Inszt. obscsesztvennüh nauk CK VSZRP, 1980.

Ferge Zsuzsa: Társadalompolitikai tanulmányok. Bp., Gondolat Kvk., 1980. 425,[3] p. /Társtud. kvt./

Ferge Zsuzsa: A society in the making. Hungarian social and societal policy 1945-1975. Harmondsworth, Middlesex - White Plains, N.Y., Penguin Books - Sharpe, 1980. 333 p.

A közoktatás távlati fejlesztése: [Másodelemzések, tanulmányok] [Budapest], [MSZMP KB], 1980. Kötetei: Ferge Zsuzsa: Az iskolarendszer továbbfejlesztésének egy variánsa. [4], 46, [2.] p. Ferge Zsuzsa - Gazsó Ferenc: A közoktatási rendszer társadalmi funkciói és funkciózavarai. [8], 13, [31.] p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra, társadalmi hátrány = Valóság 23. 1980. 2. (15-30.)

Ferge Zsuzsa: A tudomány szerepe a szegénység társadalmi kezelésében Magyarországon = Valóság 23. 1980. 3. (108-110.)

Ferge Zsuzsa - Havasi Éva - Szalai Júlia: Regional disparities and educational development in Hungary. [Az oktatás fejlődésének területi egyenlőtlenségei Magyarországon] (p. 175-257.) In: Regional disparities in educational development: diagnosis and policies for reduction. [Szerk.]: Carran, Gabriel - Cháu, Ta Ngoc. Paris, UNESCO, 1980.

1986
Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Bp., Magvető Kvk., 1986. 277,[5] p.

Ferge Zsuzsa: Zsörtölődő megjegyzések Szelényi Iván és Manchin Róbert tanulmányához = Medvetánc 6. 1986. 2-3. (113-126.)

Ferge Zsuzsa: A gyermekes családok és a szociálpolitika (p. 13-25.) In: Gyerekek a társadalomban 2. köt. [Szerk.]: Böjte Józsefné - Králikné Cser Erzsébet. Miskolc, Borsodi Ny., 1986. 126, [6] p.

Ferge Zsuzsa: The changing Hungarian welfare policy (p. 152-162.) In: Comparing welfare states and their futures. [Szerk.]: Oyen, Else. Aldershot, Gower, 1986. VIII, 246 p.

Ferge Zsuzsa: Human relations and social values (p. 131-145.) In: Collection of sociological studies. In memoriam Alexander Szalai. [Szerk.]: Cseh-Szombathy László. Bp., DATORG ny., 1986. 274 p.

Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika a gazdaságban és társadalomban (p. 56-75.) In: Szociológiai szöveggyűjtemény. Bp., Kossuth Kvk., 1986. 228 p.

Ferge Zsuzsa - Gazsó Ferenc: A közoktatási rendszer társadalmi funkciói és funkciózavarai (p. 156-176.) In: Szociológiai szöveggyűjtemény. Bp., Kossuth Kvk., 1986.

Ferge Zsuzsa: A jövedelemeloszlás tényei (p. 75-103.) In: Szöveggyűjtemény a „Szociológiai alapismeretek és módszerek” című tárgyhoz. 2. köt. Bp., Tankvk.,  1986. 228 p.

Ferge Zsuzsa: Gazdasági reform, szociálpolitika és legitimáció = Valóság 29. 1986. 10. (1-12.)

Ferge Zsuzsa: Gondolatok a személyi jövedelemadóról = Gazdaság 20. 1986. 4. (81-94.)

Ferge Zsuzsa: Vitaindító gondolatok a szociálpolitikai szakemberképzésről = Szociálpolitikai Értesítő 1986. 1. (121-128.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: A szociális munkáról Skóciában. /Egy tanulmányút tapasztalatai/ = Szociálpolitikai Értesítő 1986. 1. (133-143.)

Ferge Zsuzsa - Háber Judit: Pedagógusok. /Részlet/ (p. 41-43.) In: A társadalom, az iskola és a pedagógia. /Szemelvények. Segédanyag a pedagógusok intenzív továbbképzéséhez/. [Szerk.]: Illyés Sándor – Nádasi Mária. Bp., Szegedi Ny., 1986. 328 p.

Ferge Zsuzsa: Oldható-e az iskola merevsége? (p. 243-248.) In: A társadalom, az iskola és a pedagógia. /Szemelvények. Segédanyag a pedagógusok intenzív továbbképzéséhez/. [Szerk.]: Illyés Sándor – Nádasi Mária. Bp., Szegedi Ny., 1986. 328 p.

Ferge Zsuzsa - Gazsó Ferenc: A közoktatási rendszer társadalmi funkciói és funkciózavarai (p. 207-226.) In: Szöveggyűjtemény a „Szociológiai alapismeretek és módszerek” című tárgyhoz. Bp., Tankvk., 1986. 1. köt., 1986.

Ferge Zsuzsa: A szociális munkáról Skóciában. /Egy tanulmányút tapasztalatai/ = Szociális Gondoskodás 1986. 2. (17-28.)

Ferge Zsuzsa: A szociális munkáról Skóciában = Társadalomkutatás 4. 1986. 2.  (118-123.)

Ferge Zsuzsa: A szociális munkáról Skóciában. (133-143.) In: Szociális munkás pálya és képzés. Bp., MTA Szociológiai Kut. Int., 1986 [!1987].  402 p.

Ferge Zsuzsa: Vitaindító gondolatok a szociálpolitikai szakemberképzésről. (121-128.) In: Szociális munkás pálya és képzés. Bp., MTA Szociológiai Kut. Int., 1986 [!1987].  402 p.

Ferge Zsuzsa: Vitaindító gondolatok a szociálpolitikai szakemberképzésről = Szociálpolitikai Értesítő 1986. 1. (121-128.)

Ferge Zsuzsa: Szocialista érték, értékbizonytalanság (p. 21-72.) In: Miskolci vitáink. 1984. május. 1. köt. Bp., MTV háziny., 1986.

Rózsa László: Most már boldoguljon mindenki egyedül? FergeZsuzsával beszélget Rózsa László = Mozgó Világ 1986. 11. (46-53.)

1987
Dynamics of deprivation. Ed. By Ferge Zsuzsa, Miller, S. M.  Brookfield, VT, Gower Publishing Co, 1987. VI, 329 p.

Ferge Zsuzsa: Studying poverty (p. 9-30.) In: Dynamics of deprivation. An international sponsored by the European Centre for Social Welfare Training and Research, Vienna. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa - Miller, S. M. Aldershot, Ashgate, 1987. VI, 329 p.

Ferge Zsuzsa: The dynamics of reproduction of social relations (p. 148-172.) In: Dynamics of deprivation. An international sponsored by the European Centre for Social Welfare Training and Research, Vienna. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa - Miller, S. M. Aldershot, Ashgate, 1987. VI, 329 p.

Ferge Zsuzsa: Social reproduction and the dynamics of deprivation. (p. 296-314.) In: Dynamics of deprivation. An international sponsored by the European Centre for Social Welfare Training and Research, Vienna. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa - Miller, S. M. Aldershot, Ashgate, 1987. VI, 329 p.

Ferge Zsuzsa: The trends and functions of social policy in Hungary (p. 145-183.) In: The crisis of redistribution in European welfare states.  [Szerk.]: Jallade, Jean-Pierre, Trentham Books, 1987.

Ferge Zsuzsa: Mennyire fejlett a magyar szociálpolitika? = INFO-Társadalomtudomány 1. 1987. 1. (33-40.) E-archívum

Ferge Zsuzsa - Péteri János: A hátrányos helyzetű szociálpolitika = Figyelő 1987. 33. (3.)

Ferge Zsuzsa: Kell-e Magyarországon a feminizmus? = Ifjúsági Szemle 7. 1987. 2. (3-7.)

Ferge Zsuzsa - Péteri János: Javaslat a szociálpolitika rövid és hosszútávú reformjára. 1. változat (lev. 1-77.) In: Fordulat és reform. Három tanulmány. Készült a Hazafias Népfront Társadalompolitikai tanácsa részére.  Bp., 1987. 77, 66, 50 lev.

Ferge Zsuzsa - Péteri János: Javaslat a szociálpolitika rövid és hosszútávú programjára. 2. változat (lev. 1-66.) In: Fordulat és reform. Három tanulmány. Készült a Hazafias Népfront Társadalompolitikai tanácsa részére. Bp., 1987. 77, 66, 50 lev

Ferge Zsuzsa: The crisis and the „welfare state” in Eastern Europe with a focus on Hungary = European Economic Review 31. 1987. 1-2. (212-219.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmi értékek és szociálpolitika = Társadalomtudományi Közlemények 17.  1987. 2. (179-190.)

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika hosszú távú fejlesztésének megalapozása = Magyar Tudomány 32. 1987. 4. (251-261.)

Ferge Zsuzsa: Szociálpolitikánk aktuális kérdései. /Az előadás a Szociális Munkások III. országos konferenciáján hangzott el/ (p. 34-46.) In: Családsegítők kézikönyve. [Szerk.]: Zsámboki Mária - Borgosné Lendvai Mária. Bp., TIT ny., 1987. 165 p.

Szociálpolitika ma és holnap. Szerk. Ferge Zsuzsa, Várnai Györgyi. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1987. 299 p.

Ferge Zsuzsa: Jövedelemelosztás, szegénység, szociálpolitika (p. 73-104.) In: Szociálpolitika ma és holnap. Szerk. Ferge Zsuzsa - Várnai Györgyi. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1987. 299 p.

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika értelmezése (p. 15-24.) In: Szociálpolitika ma és holnap. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa - Várnai Györgyi. Bp., Kossuth Kvk., 1987. 299 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalompolitikai értékek, szociálpolitikai elvek (p. 25-39.) In: Szociálpolitika ma és holnap. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa – Várnai Györgyi. Bp., Kossuth Kvk., 1987. 299 p.

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika hazai fejlődése (p. 40-61.) In: Szociálpolitika ma és holnap. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa - Várnai Györgyi. Bp., Kossuth Kvk., 1987. 299 p.

Ferge Zsuzsa: Gazdaság és szociálpolitika (p. 62-70.) In: Szociálpolitika ma és holnap. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa - Várnai Györgyi. Bp., Kossuth Kvk., 1987. 299 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra - társadalmi hátrány = Könyvtári Figyelő 33. 1987. 5. (465-476.)

Ferge Zsuzsa: Észrevételek az éhezéshez = Tudomány 3. 1987. 4. (20.) Ugyanebben a számban Brown, Larry J. tanulmánya: Éhezés az Amerikai Egyesült Államokban. Ennek kapcsán hasonlítja össze Ferge Zsuzsa az amerikai és a 80-as évek magyar szegénységét.

Atkinson, Anthony B. - Grand, JulianLe - Hauser, Richard - Gevers, Louis - Jacquemin, J. C. - Ferge Zsuzsa: Economics of the welfare state = European Economic Review 3. 1987. 1-2. (177-219.)

A társadalombiztosítás elmélete és gyakorlata. Nemzetközi válogatás. [Szerk. Ferge Zsuzsa - Lévai Katalin - Pik Katalin]. Bp, MTA Szociol. Kut. Int., 1987 341. p. A Szociálpolitikai Értesítő 1987. 3. füzete.

Ferge Zsuzsa: A tudomány csak párbeszéden keresztül fejlődhet (p. 62-78.) In: Beszélgetések tudósokkal [az interjúkat kész. H. Varró Rózsa et al.]. [Bp.], Kossuth, 1987. 201 p.

Ferge Zsuzsa: Hozzászólás a Fordulat és reform című tanulmányhoz = Közgazdasági Szemle 1987. 6.(684-688.)

Ferge Zsuzsa: Comments on Change and reform = Acta Oeconomica 38. 1987. 3-4. (232-328.)

Bényei F. József: A remény rögös útjai = Cigány újság 1. 1987. 23. (1.) Beszélgetés Ferge Zsuzsával.

Ferge Zsuzsa – Péteri János: A hátrányos helyzetű szociálpolitika = Figyelő 1987. 33. (3.)

1988
Ferge Zsuzsa: Mindenki kisebbségben. A reform szociálpolitikája = Figyelő 1988. 27. (3.) Figyelő kerekasztal-beszélgetés. Résztvevők: Ferge Zsuzsa, Kakuszi István, Kricsfalvy Péter, Meixner Zoltán.

Ferge Zsuzsa: Plan perspektywicznego rozwoju polityki socjalnej na Wegrzech. Tłumaczenie robocze materiały do użytku wewnętrznego. [tł. Maria Puternicka]. Warszawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 1988. 166 p. Magyarul „A szociálpolitika hosszú távú fejlesztésének megalapozása. Zárótanulmány - OKKFT B/3 jelű program” címmel 1986-ban jelent meg.

Ferge Zsuzsa: Unemployment in Hungary. Stockholm, 1988. A „Conference on comparative research in social polic, labour markets, inequality and discibutive conflict” című konferencia előadása.

Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra, társadalmi hátrány (p. 465-476.) In: Hátrányos helyzetűek, olvasási kultúra. [Szerk.]: Nagy Attila /olvasáskutató/ - Skaliczki Judit. Bp., Múzsák Közműv. K., 1988.

Ferge Zsuzsa: Lehet-e másként? = Mozgó Világ 14. 1988. 1. (66-69.)

Ferge Zsuzsa: Lehet-e másként? (p. 113-116.) In: A helyzet. Merre menjünk? [a ... sajtóösszeállítást Tellér Gyula.... Szerk.] [összeáll. Baló György] [Szerk. Bognár Róbert] [a rajzokat Brenner György kész.]. Bp., Múzsák, 1988. 182 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalom - hatalom nélkül = Magyarország 1988. 2. (26.)

Ferge Zsuzsa: Teljes foglalkoztatás - foglalkoztatáspolitika - munkanélküliség = Valóság 31. 1988. 6. (19-31.)

Ferge Zsuzsa: Politics of poverty in Hungary in a historical perspective (p. 35-48.) In: Almanach. 1988. [Szerk.]: Gergely Attila. Bp., MTA soksz., 1988.

Ferge Zsuzsa: A szegénység társadalmi megítélése Magyarországon, történelmi nézőpontból (p. 23-40.) In: Tanulmányok a szociálpolitika, családpolitika témaköréből. [Szerk.]: Gábor József. Bp., Tankvk., 1988. 247, [1] p.

Ferge Zsuzsa: Családpolitika - családgondozás (p. 106-121.) In: Tanulmányok a szociálpolitika, családpolitika témaköréből. [Szerk.]: Gábor József. Bp., Tankvk., 1988. 247, [1] p

Ferge Zsuzsa: Zsörtölődő megjegyzések Szelényi Iván és Manchin Róbert tanulmányához (p. 200-215.) In: Medvetánc. Magyar gazdaság és szociológia a 80-as években. Bp., Minerva, 1988. 329 p.

Ferge Zsuzsa - Gazsó Ferenc: A közoktatási rendszer társadalmi funkciói és funkciózavarai (p. 23-52.) In: A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája. Szemelvénygyűjtemény. 1. köt.  [Szerk.]: Illyés Sándor – Ritoók Pálné. Bp., ELTE soksz., 1988. 384, [4] p.

Ferge Zsuzsa: Gazdasági és szociális érdekek és politikák. /Változat egy régi témára/ = Gazdaság 22. 1988. 1. (47-64.)

Ferge Zsuzsa: Bérek, társadalmi viszonyok, szociálpolitika (p. 193-214.) In: Bérreform - és gazdasági kibontakozás. Országos konferencia /Budapest 1988. május 2-4./. [Szerk.]: Héthy Lajos - Orolin Zsuzsa. Bp., ÁBMH soksz.,  1988. 304 p.

Ferge Zsuzsa: Bérek, társadalmi viszonyok, szociálpolitika = Munkaügyi Szemle 32. 1988. I-II. mell. (44-51.)

Ferge Zsuzsa: A skóciai szociális munkáról = Gyermek- és Ifjúságvédelem 7.  1988. 24. (57-62.).

Ferge Zsuzsa: Human relations and social values in Hungary (p. 251-271.) In: End-century small country options: Hungarian and Swiss economic and political perspectives ed. by István Dobozi and Harriet Matejka. Bp., Hung. Sci. Council for World Economy, 1988. 329 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmi értékek és szociálpolitika (p. 274-288.) In: Közös gondolkodás a szocializmusról. 2. kötet. A szocializmus fejlődésének időszerű kérdései hazánban. Országos elméleti tanácskozás. Szeged, 1987. február 19-21. Szerk. Szigeti Györgyné. Budapest, Kossuth K., 1988. 536 p.

Ferge Zsuzsa: Cselekvő állampolgár nélkül nincs modern gazdaság = Magyar Hírlap 1988. február 5.(8.)

Ferge Zsuzsa: Gazdasági és szociális érdekek és politikák = Gazdaság 1988. 1. (47-64.)

Ferge Zsuzsa: Mennyire fejlett a magyar szociálpolitika? = INFO-Társadalomtudomány 1988. 1.(33-40.)

Társadalmi struktúra és rétegződés. 2. kötet. Vál. és Szerk. Ferge Zsuzsa. Budapest, Tankönvkiadó, 1988. 302 p.

Mindenki kisebbségben. A reform szociálpolitikája = Figyelő 1988. 17. (3.) Figyelő kerekasztal-beszélgetés. Résztvevők: Ferge Zsuzsa, Kakuszi István, Kricsfalvy Pál, Matlák József, Meixner Zoltán.

1989
Ferge Zsuzsa: Az iskola, a pedagógusok és a társadalom (p. 18-27.) In: A differenciálás néhány elvi és gyakorlati kérdése. Válogatás a szakirodalomból. [Szerk.]: Hortobágyi Katalin. Kaposvár, 1989. 180 p.

Ferge Zsuzsa: Az iskolai differenciálás útjai (p. 28-41.) In: A differenciálás néhány elvi és gyakorlati kérdése. Válogatás a szakirodalomból. [Szerk.]: Hortobágyi Katalin. Kaposvár, 1989. 180 p.

Ferge Zsuzsa: Social policy and the economy.  In: The goals of social policy. [Szerk.]: Bulmer, Martin - Lewis, Jane - Piachaud, David. London, Boston, Sidney, Unwin Hyman, Wellington, 1989.

Ferge Zsuzsa: HVG Posta = HVG 11. 1989. 33. (2.)

Ferge Zsuzsa: Jövő manó = HVG 11. 1989. 51-52. (64-65.)

Ferge Zsuzsa: Van „negyedik út”? = HVG 11. 1989. 3. (4-5.)

Ferge Zsuzsa: Veszélyben az egészségügy = Magyar Nemzet 1989. dec. 19. (8.)

Ferge Zsuzsa: Arbeitslosigkeit in Ungarn = Prokla 19. 1989. 4. (92-108.)

Ferge Zsuzsa: Van-e negyedik út? A társadalompolitika esélyei. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. 181,[3] p. Bibliogr. p. 169-177. /Fehéren feketén/

Ferge Zsuzsa: Az esély a negyedik útja = Népszabadság 47. 1989. 88. (ápr. 15.). (14.)

Ferge Zsuzsa: A negyedik út = Valóság 32. 1989. 4. (7-19.) A társadalmi-politikai reform egy lehetséges változata, amely a szociálpolitika szempontjait is figyelembe veszi.

Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika esélyei. Kell-e társadalompolitika és mire? = Társ. Szle 44. 1989. 4. (3-10.) A politikai reform eddigi elképzelései nem vállalják fel a szociálpolitikai gondokat.

Ferge Zsuzsa: Human relations and social values in Hungary (p. 251-271.) In: End-century small country options. Hungarian and Swiss economic and political perspectives. [Szerk.]: Dobozi István - Matejka Harriet. Bp., OBT, 1989. 329 p.

Ferge Zsuzsa: Kinek az érdeke? = Esély 1. 1989. 1. (4-14.) A szociálpolitika reformja elengedhetetlen. E-archívum

Ferge Zsuzsa: Hogyan tovább a társadalompolitikában? = INFO-Társadalomtudomány 3. 1989. 11. (41-48.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: Chances of social policy: is social policy needed and for what? = Res. Rev. 1. 1989. 3. (23-31.)

Ferge Zsuzsa: Chances of social policy. Is social policy needed and for what? (p. 23-31.) In: Hungary under the reform Sociological studies [comp. and ed. by András, Tóth – László,  Gábor. Bp.,  Coordinating Council of Program Ts-3, 1989 [!1990]. 179 p.

Ferge Zsuzsa: Az elszegényedés folyamatai (p. 117-125.) In: Magyarország Politikai Évkönyve, 1988. [Szerk.]: Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László /politológus/. Bp., R-Forma K, - Reform, 1989. 840 p.

Ferge Zsuzsa: Adó és társadalom = Magyar Nemzet 52. 1989. 124. máj. 30. (5.) A nyugat-európai gyakorlat.

Ferge Zsuzsa: … felháborodása egy jó ügy érdekében. [riporter] Kronstein Gábor = Pedagóg. L. 45. 1989. 7-8. (1., 6.).

Ferge Zsuzsa: Az alapellátást ne piacosítsuk = Népszava 1989. január 25. (3.)

1990
Ferge Zsuzsa: Megújhodás és népjólét = Népszabadság 1990. okt. 19. (8.)

Ferge Zsuzsa: The social obstacles of economic reform in Hungary = Recherches Économiques de Louvain 56. 1990. 2. (181-189.)

Ferge Zsuzsa: Szociális háló, szelektív szociálpolitika, segélyezés = Népszabadság 1990. dec. 17. (6.)

Ferge Zsuzsa: Szükséges-e mintaváltás a társadalombiztosításban? = Figyelő 34. 1990. 47. (30.)

Ferge Zsuzsa: Új diszkrimináció = Népszabadság 1990. okt. 25. (5.)

Ferge Zsuzsa: A törékeny öregek és a közösségi gondolkodás. Híradás három új könyvről = Esély 2. 1990. 2. (109-111.)

Ferge Zsuzsa: Razmüslenija na temu szocialnoj integracii = Vengerszkij Meridian 1. 1990. 2. (57-72.)

Ferge Zsuzsa: Variációk a társadalmi integráció témájára = Esély 2. 1990. 1. (3-17.) A társadalmi bomlás jelei hazánkban, a holnap feladatai, a szegregáció tendenciái Nyugat-Európában. Hegedűs András - Ferge Zsuzsa - Kolosi Tamás: [Válasz Hadas Miklós: Marxizmus és makroszociológia című tanulmányára] = Replika 1. 1990. 1. /március/. (16-18.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: Hilscher Rezső aktualitása = Esély 2. 1990. 3. (13-17.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: Nyílt levél a politikai döntéshozókhoz = HVG 12. 1990. 39. (73.)

K. G. - Gábor R. István - Szabó Katalin - Ferge Zsuzsa - Petschnig Mária Zita: [Kornai János: Indulatos röpirat c. könyvéről] = M. Tud. 35. 1990. 4. (484-493.) K. G. írása  p. 484-486., Gábor R. I. p. 486-488., Szabó K. p. 488-489., Ferge Zs. p. 490-491., Petschnig M. Z. p. 492-493.

Keane, John - Szalai Júlia - Ferge Zsuzsa: Social policy and socialism.  Citizenship, the working class, woman and welfare /an East-West dialogue/ (p. 27-48.) In: Social policy in the new Eastern Europe. What future for socialist welfare. [Szerk.]: Deacon, Bob - Szalai Júlia. Aldershot, Brookfield, Hong Kong, Avebury, 1990. XI, 234 p. Az 1988. áprilisában Leeds-ben tartott Szociálpolitika és szocializmus c. konferencia három szekciójában elhangzott előadások kivonata.

Ferge Zsuzsa: The fourth road: the future for Hungarian social policy (p. 103-118.) In: Social policy in the new Eastern Europe. What future for socialist welfare. [Szerk.]: Deacon, Bob - Szalai Júlia. Aldershot, Brookfield, Hong Kong, Avebury, 1990. XI, 234 p.

Ferge Zsuzsa: Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében = Esély 2. 1990. 4. (101-105.) Könyvismertetés: Kornai János: Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében. Bp., HVG Rt., 1989. 128,[2] p

Ferge Zsuzsa: Közelkép a szegényedésről = Népszava 118. 1990. 301. (6.)

Ferge Zsuzsa: A szociális munkást képző iskolák színvonalának biztosítása az Egyesült Államokban = Esély 2. 1990. 4. (54-58.)

Ferge Zsuzsa: Közlemény az iskolaszövetség alakulásáról = Országos Sajtószolgálat 1990. okt. 4. (8.)

Ferge Zsuzsa: Az iskolaszövetség állásfoglalása a szociális szakképzésről = Országos Sajtószolgálat 1990. okt. 2. (9.)

Ferge Zsuzsa – Soós Károly Attila: Egytized Magyarország = Társadalmi Szemle 1990. 5. (3-14.)

Ferge Zsuzsa: Vitázó megjegyzések Kornai János Röpiratáról = Esély 1990. 4. (13-17.)

Ferge Zsuzsa: Szükséges-e a mintaváltás a társadalombiztosításban = Figyelő 1990. 47. (30-31.)

1991
Ferge Zsuzsa: Social security system in the new democraties of Central and Eastern Europe - past legacies and possible futures (p. 69-90.) In: Children and the transition to a market economy. Safety nets and social politcies in Central and Eastern Europe. [Szerk.]: Cornia, Giovanni Andrea, - Sipos Sándor. Aldershot, Avebury, 1991. XXVII, 251 p.

Ferge Zsuzsa: Modernization, the breakdown of social integration, and the case of children.   In: Child poverty and deprivation in industrialized countries. Paris, UNICEF, 1991.

Ferge Zsuzsa: Családi pótlék = HVG 13. 1991. 15. (79-81.)

Ferge Zsuzsa: A hír és a parlament = Figyelő 35. 1991. 47. (11.)

Ferge Zsuzsa: Marginalisation, poverty and social institutions = Lab. And Soc. 16. 1991. 4. (417-438.) Paper prepared for the Round Table organised by the International Institute for Labour Studies: Social Institutions for Economic Reform in Central and Eastern Europe. Hungary, 29. September - 1. October 1991.

Ferge Zsuzsa: A szegénység kezelése = Népszava 1991. febr. 18. (3.)

Ferge Zsuzsa: The mechanisms of social integration - the role of the market.  (p. 50-66.) In: Markets and welfare. Proceedings of the 9th World Congress of the International Economic Association, Athens, Greece, August 1989. [Szerk.]: Arrow, Kenneth J. Houndmills. Basingstoke/Hampshire, London, Macmillan Pr., 1991. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra és szociálpolitika = Esély 3. 1991. 2. (3-18.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: Variációk a társadalmi integráció témájára (p. 53-69.) In: Közelítések. Szociológiai tanulmányok. [Szerk.]: Némedi Dénes. Bp., Dabasi Ny., 1991. 235 p. A társadalmi konfliktusok lehetséges okai és várható tendenciái.

Ferge Zsuzsa: A Foglalkoztatási törvény – amit  megold és amit nyitva hagy =  Esély 3. 1991. 4. (120-127.) E-archívum

Ferge Zsuzsa - Szalai Júlia: Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről = Esély 3. 1991. 4. (149-157.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: A családi pótlékról = Esély 3. 1991. 5. (32-34.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: The mechanisms of social integration - the role of the market = Research Review 1991. 2. (175-186.)

Ferge Zsuzsa: Recent trends in social policy in Hungary (p. 132-155.) In: Economic reforms and welfare systems in the USSR, Poland and Hungary. Social contract in transformation. [Szerk.]: Adam, Jan. New York, St. Martin’s Pr., 1991. XV, 182 p.

Szociálpolitika és társadalom. Válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból.  [vál. ... Várnai Györgyi]. [Bp.], T-Twins, 1991. 240 p. E-archívum

Ferge Zsuzsa: Szociális segítő [Szerk. Balog Miklósné]. Bp., Akad. K., 1991. 164 p. A bevezetőt Ferge Zsuzsa írta.

A jóléti állam.  [Szerk. Ferge Zsuzsa, Lévai Katalin] [Budapest], T-Twins, 1991. 268 p.

Ferge Zsuzsa: Múlt és jövő határán (p. 297-307.) In: Szociálpolitika és társadalom. Válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból.  [vál. ... Várnai Györgyi]. [Bp.], T-Twins, 1991. 240 p.

1992
Ferge Zsuzsa: Human resource mobilization and social integration: In search of new balances in the great transformation. In: Towards a competitive society in Central and Eastern Europe: Social dimensions. Helsinki, 1992.

Social policy in a changing Europe. Ed. By Ferge Zsuzsa - Kolberg, Jon Eivin. Boulder, CO. Westview Press, 1992. VIII, 318 p.

Ferge Zsuzsa: Introduction (p. 1-24.) In: Social policy in a changing Europe. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa - Kolberg, Jon Eivin. Boulder/Colorado, Westview  Pr., 1992.

Ferge Zsuzsa: Social policy regimes and social structure. Hypotheses about the prospects of social policy in Central-Eastern Europe (p. 201-222.) In: Social policy in a changing Europe. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa - Kolberg, Jon Eivin. Boulder/Colorado, Westview Pr., 1992. VIII, 318 p.

Ferge Zsuzsa: Le chomage en Hongrie = Rev. Franç. des Aff. Soc. 1992. jan.-márc. (81-98.)

Ferge Zsuzsa: Eladó házak = Figyelő 36. 1992. 8. (3.) Az új szociális törvényről.

Ferge Zsuzsa: Keserű pirula = Figyelő 36. 1992. 7. (7.) A társadalombiztosítási törvényjavaslatról.

Ferge Zsuzsa: Munkanélküliek és segélyeik = Figyelő 36. 1992. 33. (3.)

Ferge Zsuzsa: Der soziale Wandel in Osteuropa. Soziale Bürgerrechte in den neuen Demokratien. = Utopie Kreativ 1992. 23-24.  (13-29.)

Ferge Zsuzsa: A szegénység számlái. Interjú Nicholas Barr-ral = Népszabadság 1992. júl. 1. (14.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmi összetartozás? = Népszava 1992. dec. 24. (9.)

Ferge Zsuzsa: Les tendances récentes de la politique sociale en Hongrie = Rev. Franç. des Aff.  Soc. 1992. janvier-mars. (21-34.)

Ferge Zsuzsa: Toldás és kötés = HVG 14. 1992. 7. (77.) A társadalombiztosításról.

Ferge Zsuzsa: Megjegyzések a Szociális Törvény koncepciójához = Esély 4. 1992. 3. (46-59.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: „Nem reziduális jóléti államra van szükség... Beszélgetés Nicholas Barr-ral, a Világbank tanácsadójával = Esély 4. 1992. 5. (111-116.)

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés (p. 71-81.) In: Művelődésszociológiai szöveggyűjtemény.  [Szerk.]: Heleszta Sándor 1. köt. [Szerk.]: Heleszta Sándor. Bp., Tankvk., 1992. 208 p.

Ferge Zsuzsa: A kiszolgáltatottság örvénye. Szociálistörvény-tervezet = HVG 14. 1992. 50. (75-78.)

Ferge Zsuzsa: Unemployment in Hungary. The need for a new ideology (p. 158-175.) In: Social policy, social justice and citizenship in Eastern Europe. [Szerk.]: Deacon, Bob. Aldershot, Brookfield, Hong Kong, Singapore, Sydney, Avebury, 1992. X, 260 p.

Ferge Zsuzsa: Social policy in a changing Europe = Journal of public policy 12. 1992. 3. (297.)

Kardos Ernő: A charta és a viharjelzés. Koldusbot-politika? Interjú Ferge Zsuzsával = 168 óra 1992. 18. (8-9.)

Pintér Dezső: „A hatalom és tudás viszonyát mindig konfliktusok jelllemezték”. Interjú Ferge Zsuzsával = Magyar Hírlap 1992. május 30. (9.)

Ferge Zsuzsa: Social change in Eastern Europe – social citizenship in the new democracies. Paper prepared for the First European Conference of Sociology, Sociological Perspectives on a changing Europe. Vienna, August 26-29. 1992.

1993
Ferge Zsuzsa: Social policy in transition. In: Europe: for richer, for poorer? [Szerk.]: Simpson, Robin, Walker, Robert. London, Child Poverty Action Ltd., 1993.

Ferge Zsuzsa: The impact of the present economic crisis on Hungarian social policy = Eurosocial 1993.

Ferge Zsuzsa: Jobb, ha csak tudatlanok = Népszabadság 51. 1993. nov. 15. (15.)

Ferge Zsuzsa: Winners and losers following the collapse of state socialism = Social Policy Review 1993. 5. (270-287.)

Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom. Válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból. [Szerk.]: Várnai Györgyi. [Vál.]: Várnai Györgyi. [Közread. a/z/] ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék. (3. változatlan utánny.) Bp., T-Twins Kiadó, 1993. 241 p. /Társpol. olvasókvek/

Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése (p. 332-346.) In: Társadalom és nevelés. Szöveggyűjtemény a nevelésszociológia tanulmányozásához. [Szerk.]: Kozma Tamás - Orbán Éva. Bp., Nemzeti Tankvk., 1993. 431 p.

Ferge Zsuzsa: Az iskola és az iskola által közvetített tudás (p. 347-356.) In: Társadalom és nevelés. Szöveggyűjtemény a nevelésszociológia tanulmányozásához. [Szerk.]: Kozma Tamás - Orbán Éva. Bp., Nemzeti Tankvk.,  1993. 431 p.

Ferge Zsuzsa: A szociális polgáriság feltámasztásának nehézségei = Esély 5. 1993. 6. (3-28.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: Magyar szociálpolitika, 1992 (p. 268-276.) In: Magyarország politikai évkönyve, 1993. [Szerk.]: Kurtán Sándor - Sándor Péter – Vass László. Bp., 1993. 814, [2] p.

Ferge Zsuzsa: Kié legyen a tb? = Figyelő 37. 1993. 21. (19.)

Ferge Zsuzsa: Sociálni zmena ve vzchodní Evrope - sociální obcabství v novzch demokraciích. = Sociol. 29. 1993. 2. (149-166.)

Ferge Zsuzsa: Social policy in a changing Europe = Journal of European social policy 3. 1993.  2. (153.)

Hovanyecz László: Új társadalmi szerződés kell! = Társadalmi Szemle 1993. 8-9. (27-33.) Beszélgetés Ferge Zsuzsával.

Ferge Zsuzsa: The situation of families in Central and Eastern Europe. In: Paper prepared for the UN European and North American preparatory Meeting for the International year of family. Malta, 16-30 April 1993. New York, UN, 1993.

Ferge Zsuzsa: Social change in Eastern Europe – social citizenship in the new democracies = Sociologicke Casopis 29. 1993. 2. (149-166-)

Ferge Zsuzsa: Social change in Eastern Europe. The prospects of children and families in Hungary. Social Dublin, Studies Press, 1993.

Ferge Zsuzsa: Social security in Hungary. In: Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy. The Cracow, Jagellonian Univ. Press, 1993.

1994
Ferge Zsuzsa: Freedom and security.  In: Social consequences of the transition. Vienna, IWM, 1994.

Ferge Zsuzsa: The psychological legacy of state socialism. Should we again be reeducated? In: Yearbook of Polish labour law and social policy. [Szerk.]: Swiatkowski, Andrzej. Kraków, Jagellonian University Press, 1994.

Ferge Zsuzsa: Social citizenship in the new democracies. The difficulties in reviving citizens’ rights in Hungary.  In: Welfare state and labour market in a changing Europe - Consequences for citizenship, work and gender. [Szerk.]: Boje, Thomas P. New York, Sharpe, 1994.

Ferge Zsuzsa: Szabadság és biztonság = 2000 6. 1994. 8. (3-9.)

Ferge Zsuzsa: Régi kérdéseim, új válasz nélkül = Figyelő 38. 1994. 16. (3.) Az állami alapítványok működésének problematikusságáról.

Ferge Zsuzsa: Szegénység, szegényedés, segélyezés = Katolikus Szemle 46. 1994. 1-2. (24-36.)

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika nyomora = Figyelő 38. 1994. 51-52. (15-16.)

Ferge Zsuzsa: Veszélyes érvek = HVG 16. 1994. 39. (100.) A nyugdíjemelés kapcsán az azt ellenzők érveiről.

Ferge Zsuzsa: Politika-e a szociálpolitika? Válasz a hozzászólásokra = Társadalmi Szemle 49. 1994. 1. (70-81.) A szerzővel készült vitaindító interjú a folyóirat 1993. 8-9. számában jelent meg. A hozzászólásokat a 10. 11. és 12. szám közölte.

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika nem lyukas vödör. A szükségletek piacosítása bizony kudarcokkal jár = Népszabadság 52. 1994. 228. /szept.  29./. (11.)

Ferge Zsuzsa: A szociális polgáriság feltámasztásának nehézségei (p. 47-70.) In: [Harminc] XXX. 1963-ban alakult meg a Szociológiai Kutatócsoport. [Szerk.]: Kemény István - Gábor László. Bp., AKAPRINT, 1994. 416 p.

Ferge Zsuzsa: A szociális polgáriság feltámasztásának nehézségei = Esély 6. 1994. 6. (3-28.)

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitikára ható értékek (p. 41-60.) In: Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Bp., ELTE Szoc. Int. Szociálpol.  Tszék - Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 1994. 219 p.

Ferge Zsuzsa: Modern ideológiák és a jóléti állam (p. 61-79.) In: Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Bp., ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék - Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 1994. 219 p.

Ferge Zsuzsa: Szegénység és segélyezés (p. 148-169.) In: Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Bp., ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék. Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 1994. 219 p.

Ferge Zsuzsa: Szabadság és biztonság = Esély 6. 1994. 5. (3-24.) A szabadság, az egyenlőség és a biztonság egymáshoz való viszonyának különböző értelmezései. Mellékletként: Vélemények 12 társadalmi értékről - statisztikai táblák.

Ferge Zsuzsa: Hát értik ezt? (p. 68-71.) In: Holocaust emlékkönyv. A vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából. [Szerk.]: Králl Csaba.  Bp., TEDISZ, 1994. 427 p. Az antiszemitizmus kritikája. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Social policy in a changing Europe = American Journal of Sociology 99. 1994. 5. (1352.)

Ferge Zsuzsa: Social Citizenship in the New Democracies. Difficulties in Reviving the Rights of Citizens in Hungary = International Journal of Sociology 24. 1994. 4. (14-42.)

Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai.  [... a bevezetést, "A szociálpolitikára ható értékek", a "Modern ideológiák és a jóléti állam" és a "Szegénység és segélyezés" c. fejezetet írta Ferge Zsuzsa]. Budapest, ELTE Szociológiai Int., Hilscher Szociálpolitikai Egyes., 1994. 219 p.

Albert József: Terepbejáró. Szociológiai, szociográfiai és közművelődési írások.  [közread. a] TIT Vajda Péter Veszprém Megyei Egyesülete, Eötvös Károly Megyei Könyvtár. Veszprém, TIT Vajda P. Veszprém M. Egyes., EKMK, 1994. 247 p. Ferge Zsuzsa előszavával.

A Szociális segítő nyitánya. [Szerk. Balog Miklósné]. Budapest, Labora, 1994. 144 p. Ferge Zsuzsa előszavával.

Szociálpolitika és társadalom. Válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból.  [vál. és szerk. Várnai Györgyi. Budapest, ELTE Szociológiai Int., 1994. 307 p.

Kovács Judit: Szükség van-e a szociálpolitika radikális reformjára? Interjú Ferge Zsuzsával = Magyar Nemzet 1994. október 8. (7.)

Ferge Zsuzsa: Új társadalmi szerződés kell! (p. 223-229.) In: Szöveggyűjtemény a társadalmi egyenlőtlenségek tanulmányozásához. Szerk. és vál. Havas Katalin - Somorjai Ildikó. Budapest, Techno Inter Kft., 1994. 229 p.

Ferge Zsuzsa: The reform of social security in the new democracies. In: Democracy and social security. Edinburgh, Univ. of Edinburgh, 1994. (New Waverley Papers Social Policy Series, 7.)

Ferge Zsuzsa: The reform of social policy in the post-totalitarian countries. Comments on the various reform strategies. In: Restructuring social security in Central and Eastern Europe. A guide to recent developments, policy issues and options. Geneva, International Social Security Association, 1994. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Hát értik ezt? = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 29. 1994. 2. (161-177.)

1995
Ferge Zsuzsa: A „célzott” szociálpolitika lehetőségei = Népszabadság 1995. márc. 28. (11.)

Ferge Zsuzsa: Az iskola - máshonnan nézve = Figyelő 1995. 8. (20.)

Ferge Zsuzsa: Korlátozott nyilvánosság = HVG 17. 1995. 3. (79.)

Ferge Zsuzsa: Széteső világ? = Népszabadság 1995. márc. 11. (18.)

Ferge Zsuzsa: A magyar segélyezési rendszer reformja. 1. fejezet  = Esély 7. 1995. 6. (43-62.) 2. fejezet. 8. 1996. 1. (25-52.), 3. fejezet.  8. 1996. 2. (3-36.) Az Államháztartási Reformbizottság Jóléti Albizottsága számára készült jelentés.

Ferge Zsuzsa: Is the world falling apart? - A view from the East of Europe = Szociológiai Szemle 5. 1995.  Spec. Iss. (27-45.) A közép-kelet-európai társadalmi, politikai változásokról.

Ferge Zsuzsa: Politika-e a szociálpolitika? (p. 75-97.) In: Szociálpolitika. Szöveggyűjtemény a munkavállalási tanácsadó szakos főiskolai hallgatók számára. [Szerk.]: Kárpáti Zoltán. Gödöllő, 1995. 333 p.

Ferge Zsuzsa: Magyar szociálpolitika, 1992 (p. 98-113.) In: Szociálpolitika. Szöveggyűjtemény a munkavállalási tanácsadó szakos főiskolai hallgatók számára. [Szerk.]: Kárpáti Zoltán. Gödöllő, 1995. 333 p.

Ferge Zsuzsa: Az átmenet társadalma = Esély 7. 1995. 4. (3-18.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: Az átmenet társadalma (p. 344-364.) In: Az államtalanítás dilemmái. Szociálpolitikai kényszerek és választások. [Szerk.]: Landau Edit - Simonyi Ágnes - Szalai Júlia - Vince Péter. Bp., Aktív Társadalom Alapítvány, 1995. 430 p. A rendszerváltás problémái, társadalmi hatásai Magyarországon.

Ferge Zsuzsa: Challenges and constraints in social policy (p. 144-171.) In: Question marks: The Hungarian government, 1994-1995. [Szerk.]: Gombár Csaba - Hankiss Elemér - Lengyel László - Várnai Györgyi. Bp., Korridor, 1995. 373 p.

Ferge Zsuzsa: Kihívások és kényszerek a szociálpolitikában (p. 141-167.) In: Kérdőjelek: a magyar kormány 1994-1995. [Szerk.]: Gombár Csaba - Hankiss Elemér - Lengyel László - Várnai Györgyi. Bp. Korridor, 1995. 386 p.

Ferge Zsuzsa – Sik Endre – Róbert Péter – Albert Fruzsina: Social costs of transition. International report on the Social Consequences of the Transition. A survey carried out as part of the SOCO project initiated and coordinated by the Institute for Human Studies, Vienna. Cross-national report on five countries. Vienna, Institute for Human Studies, 1995. Teljes szöveg

Lachowsky Bea – Dénes D. István: A szociális jogok tagadása a lét tagadása. Interjú Ferge Zsuzsával = Respublika 1995. 11. (38-41.)

Ferge Zsuzsa: Introduction (p. 2-9.) In: Ferge, Zsuzsa – Róbert Péter - Sik Endre – Albert Ferenc: Social Costs of Transition. International Report. Institute for Human Sciences, Vienna, Mimeo, 1995.

Ferge Zsuzsa: Processus politique et transformations sociales en Hongrie. Economie, 1994-95 = Revue des Presses Universitaires de Perpignan

Ferge Zsuzsa: Women and the transition in Central and Eastern Europe: the “old left” and the “new right”. Paper prepared for the conference “Family, sexuality and labour markets: the role of symbolic politics in the assault on the welfare state”. University of Bergen, Norway, May 26-28, 1995.

Ferge Zsuzsa: Societies in transition. International report on the Social Consequences of the Transition, a survey carried out as part of the SOCO project initiated and coordinated by the Institute for Human Studies, Vienna. Cross-national report on five countries, prepared by Zsuzsa, Ferge – Endre, Sik - Péter, Róbert – Fruzsina, Albert. IWM, Vienna, 1995.

Ferge Zsuzsa: Social polarization - growing gaps on the global and the national level. Comments on the paper of Riccardo Petrella: The European Future: Competitive innovation or a new social contract? Paper prepared for the European Cultural Foundation.

1996
Ferge Zsuzsa: A rendszerváltás nyertesei és vesztesei (p. 414-443.) In: Társadalmi riport 1996. [Szerk.]: Andorka Rudolf - Kolosi Tamás – Vukovich György. Bp., TÁRKI - Századvég K., 1996. 616 p.

Ferge Zsuzsa: A generációk közti és a társadalmi szolidaritásról = Esély 8.  1996. 4. (53-61.) 1996 jún. 1-én a szocálpolitikában érdekelt civil szervezetek tanácskozásának állásfoglalása kapcsán. E-archívum

Ferge Zsuzsa: Küzdelem a szegénység ellen - velünk vagy nélkülünk? = Esély 8. 1996. 6. (97-99.)

Ferge Zsuzsa: Magyar szociálpolitika, 1995 (p. 281-292.) In: Magyarország politikai évkönyve 1995-ről. [Szerk.]: Kurtán Sándor - Sándor Péter – Vass László. Bp., Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1996. 911, [5] p.

Ferge Zsuzsa: A magyar segélyezési rendszer reformja. 2. fejezet.  Szegénység és segélyezés - tények, gyakorlati eljárások; 3. fejezet. A segélyezés néhány elvi kérdése = Esély 8. 1996. 1., 2. (25-42., 3-36.) A tanulmány az Államháztartási Reform Bizottság Jóléti albizottsága számára készült. 1. fejezet: Esély 7. 1995. 6. (43-62.)

Ferge Zsuzsa: A rendszerváltás megítélése = Szociológiai Szemle 6. 1996. 1. (51-74.) A közvélemény és a befolyásoló tényezők. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Freiheit und soziale Sicherheit = Transit 1996. 12. (62-80.)

Ferge Zsuzsa: Az adótudatosságról és az állam felelősségéről. Hevenyészett első válasz Csontos-Kornai-Tóth cikkére = Századvég. Új foly. 3. 1996. 3. (154-162.) Csontos-Kornai-Tóth vitaindító cikkét l. Századvég. 1996. 2. p. 3-28.

Ferge Zsuzsa: A szociális polgáriság feltámasztásának nehézségei a második demokratikus választás után (p. 78-96.) In: Európai politikai évkönyv, 1995-1996. [Szerk.]: Inotai András - Tamás Pál. Bp., MTA Társ. Konflikt. Kut. Közp., 1996.

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika esélyei = Vigilia 61. 1996. 7. (528-535.) A gazdaság és szociálpolitika viszonyáról.

Ferge Zsuzsa: Freedom and security. (p. 19-42.) In: Social costs of economic transformation in Central Europe. [Szerk.]: Kovács János Mátyás. Greenwich /Connect./, London, Jai Press Inc., 1996.

Ferge Zsuzsa: Freedom and Security = International Review of Comparative Public Policy. 7. 1996 (19-41.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Az állam dolgáról - Eötvössel szólva = Kritika 1996. 3. (3-6) A szabadság és a biztonság összeegyeztethetőségéről a rendszerváltás után. A magyar állampolgárok biztonság igényéről. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: A rendszerváltás szubjektív mérlege = Népszabadság 54. 1996. 47.

Ferge Zsuzsa: A nyugdíjreform szükségessége és tétjei = Élet és Irodalom 40. 1996. 19. (5.) A magyar nyugdij-reform lehetséges változatairól.

Ferge Zsuzsa: Mítosz vagy realitás? /A homo sovieticus és a homo  ungaricus./ = Élet és Irodalom 40. 1996. 5. (3.)

Ferge Zsuzsa: Social Values and the Evaluation of Regime Change = Innovation 9. 1996. 3.  (261-277.)

Garcia, Soledad - Fainstein, Norman - Fainstein, Susan - Roberts, Bryan - Smith, David M - Blanc, Maurice - Faist, Thomas - Häußermann, Hartmut - Ferge Zsuzsa - Hasson, Shlomo - Chan, Kam Wing: Cities and citizenship = International Journal of Urban and Regional Research 20. 1996. 1. (6-150.)

Ferge Zsuzsa: Social Citizenship in the New Democracies. The Difficulties in Reviving Citizens’ Rights in Hungary = International Journal of Urban and Regional Research 20. 1996.  1. (99-115)

Dahrendorf, Ralf - Kornai János - Skidelsky, Robert - Ferge Zsuzsa - Fischer, Joschka - Ladányi János - Szelényi Iván - Kreisky, Eva - Sauer, Birgit - Tronto, Joan - Leggewie, Claus - Howard, Dick - Engfer, Uwe: Die Zukunft des Wohlfahrtsstaats = Transit 12. 1996. (5-201.)

Ferge Zsuzsa: Egy rókának sok bőréről = Figyelő 40. 9. 1996. (58.)

Ferge Zsuzsa: Nyugdíj és szolidaritás = HVG 18. 1996. május (104.) Az állami nyugdíj- és gyermekellátásról.

Ferge Zsuzsa: Szociális Európa felé? = Magyar Hírlap 29. 1996. Dec. 31. (7.)

Ferge Zsuzsa: Küzdelem a szegénység ellen = Népszabadság 54. 1996. Okt. 17. (9.)

Ferge Zsuzsa: A rendszerváltás szubjektív mérlege = Népszabadság 54. 1996. feb. 24. (17.)

A Szociális segítő nyitánya. [Szerk. Balog Miklósné]. Budapest, Labora, 1996. 196 p. A bevezetőt Ferge Zsuzsa írta.

Charles, Susan – Webb, Adrian: Szociálpolitika gazdasági megközelítésben. [Ferge Zsuzsa - Findrik Mária]. Budapest, Hilscher Szociálpol. Egyes.,  ELTE Szociológiai Int., 1996.  227 p.

1997
Andorka Rudolf - Ferge Zsuzsa - Tóth István György: Valóban Magyarországon a legkisebbek az egyenlőtlenségek? = Közgazd. Szle 44. 1997.  2. (89-112.) Jövedelemegyenlőtlenségek és szegénység. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: És mi lesz, ha nem lesz? Az állam és a civilizációs folyamat (p. 146-174.) In: És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a 20. század végén. [Szerk.]: Gombár Csaba - Hankiss Elemér - Lengyel László. Bp. , 1997. 380 p. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Megjegyzések a Népjóléti Minisztérium által kiadandó „Irányelv a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúakat érintő együttműködési kötelezettség végrehajtása” című dokumentumról = Háló 3. 1997. 12. (3-5.)

Ferge Zsuzsa: Reflections on the Old Structures and the New = Sisyphus 1997. 10. (41-56.) Az államszocializmus struktúráló tényezői, a régi és az új társadalmi struktúra jellemzői.

Ferge Zsuzsa: Women and social transformation in Central-Eastern Europe = Czech Sociological Review 5. 1997. 2. (159-178.)

Ferge Zsuzsa: Milyen lovat is akartunk mi? = Embernevelés 9. 1997. 1. (47-50.) A magyar társadalom rendszerváltás utáni kiábrándultságának okairól.

Ferge Zsuzsa: Mennyire új és mennyire jó az esélyteremtő állam gondolata?  Hozzászólás Ladányi János-Szelényi Iván „Vázlat az esélyteremtő állam elméletéhez” című írásához = 2000 9. 1997. 4. (19-21.) Ladányi János és Szelényi Iván tanulmányát l. a 2000 1996. decemberi számában.

Ferge Zsuzsa: Szabadság és biztonság (p. 7-26.) In: Tanulmányok a szociális munka világából. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. Győr, zéchenyi István Főiskola 1. köt. Veszteségek és kezelésük... Szociális munka középkorúakkal. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. [Szerk.]: Budai István - Somorjai Ildikó, 1997. 185 p. A szabadság, az egyenlőség és a biztonság egymáshoz való viszonyának különböző értelmezései. Eredetileg megjelent az Esély 1994. 5. számában.

Ferge Zsuzsa: Social policy challenges and dilemmas in Ex-Socialist systems (p. 299-321.) In: Transforming Post-Communist political economies. [Szerk.]: Tilly, Charles. Washington D. C., 1997. XI, 514 p. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Major problems and crisis phenomena of the Hungarian society and the Central  European region (p. 45-62.) In: A new dialogue between Central Europe and Japan. [Szerk.]: Gáthy Vera, Yamaji Masanori. Bp., Inst. for Social Conflict Research HAS - The International Research Center for Japanese Studies, 1997. 229 p. 1995-ben Kelet-Európa 7 országára kiterjedő összehasonlító felmérés készült rendszerváltás okozta átalakulások tapasztalatairól.

Ferge Zsuzsa: A szegénységgel kapcsolatos attitűdök (p. 122-128.) In: Az ajtók záródnak/?!/. Jelentés a Magyar Háztartás Panel 5. hullámának eredményeiről. Bp., 1997. 190 p. A szegénység szubjektív megítélése.

Ferge Zsuzsa - Dögei Ilona: Rövid kiegészítés az adótudatosság kérdéséhez (p. 143-147.) In: Az ajtók záródnak/?!/. Jelentés a Magyar Háztartás Panel 5. hullámának eredményeiről. Bp., 1997. 190 p. Az adók és a szociális kiadások aránya a lakosság megítélése alapján.

Ferge Zsuzsa: Az állami szociálpolitika változásának trendjei a rendszerváltás óta; ezek illeszkedése nemzetközi (nemzetközileg változó) paradigmákhoz. Bp., MTA Politikai Tud. Int., 1997. 49 p., Bibliogr. p. 46-49 /Politikatud. füz. /PTI/, 20./

Ferge Zsuzsa: Women and Social Transformation in Central-Eastern Europe. The „Old Left” and the „New Right” = Czech Sociological Review 5. 1997. 2. (159-178.)

Ferge Zsuzsa: Major Problems and Crisis Phenomena of Five Transitional Economies in Central Europe = Regional Development Dialogue 18. 1997. 1. (154-174.)

Nishimura Yoshiaki.: Comments on Prof. Zsuzsa Ferge's paper "Major problems and crisis phenomena of the Hungarian society and Central European region (63-66.) In: A new dialogue between Central Europe and Japan ed. by Gáthy Vera and Yamaji Masanori [publ. by the] Institute for Social Conflict Research HAS, ... International Research Center for Japanese Studies Budapest, Inst. for Social Conflict Research, 1997.  229 p.

Ferge Zsuzsa: The changed welfare paradigm: The Individualization of the Social = Social Policy and Administration 31. 1997. 1. (20-44.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: The Perils of the Welfare State’s Withdrawal = Social Research 64. 1997. 4.  (1381-1402.)

Berend, Ivan T. - Comisso, Ellen - Kochanowicz, Jacek - Andorka Rudolf - Ferge Zsuzsa - Marer, Paul - Kowalik, Tadeusz - Ehrlich Éva – Révész Gábor - Ordnung, Nikolaj: Long-term structural changes in transforming Central and Eastern Europe (the 1990s) = Südosteuropa-Studien 57. 1997. (9-193.)

Ferge Zsuzsa: Is the world falling apart? - A view from the east of Europe = Südosteuropa-Studien 57. 1997. (101-120.)

Ferge Zsuzsa: Is the world falling apart? (p. 101-119.) In: Long-term structural changes in transforming Central & Eastern Europe the 1990s.  Ed. by Ivan T. Berend [publ. by] Südosteuropa-Gesellschaft in coop. with the Center for European and Russian Studies, University of California. München,  Südosteuropa-Ges., cop. 1997. 195 p.

Ferge Zsuzsa: Frauen: Die Verliererinnen der Wohlfahrtsreform = Transit 14. 1997. (176-185.)

Andorka Rudolf - Ferge Zsuzsa - Toth István György: Is Hungary really the least unequal? = Russian and Eest Euroepan Finance and Trade 33. 1997. 6. (67-94.)

Andorka Rudolf – Ferge Zsuzsa – Tóth István György: Is Hungary really the last unequal? In: Research note on the data presented in the World Development Report. Budapest, TÁRKI, 1996. 25 p. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Magyar szociálpolitika 1995 (281-292.) In: Magyarország politikai évkönyve 1995-ről. Szerk. Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László. [közread. a] Demokrácia  Kutatások Magyar Központja Alapítvány. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1996. 911, [5] p.

Ferge Zsuzsa: Közbeszólás a nyugdíjreformhoz = Népszabadság 55. 1997. júl. 31. (12.)

Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai.  [... a bevezetést, "A szociálpolitikára ható értékek", a "Modern ideológiák és a jóléti állam" és a "Szegénység és segélyezés" c. fejezetet írta Ferge Zsuzsa]. Budapest, ELTE Szociológiai Int.,  Hilscher Szociálpolitikai Egyes., 1997.  219 p.

Ferge Zsuzsa: The Central European Perspective on the Social Quality of Europe (p. 165-182.) In: The Social Quality of Europe. Edited by Beck, Wolfgang – Van der Maesen, Laurent - Walker, Alan. Hague, London, Boston, Kluwer Law International, 1997. XVIII, 270 p. Teljes szöveg

Andorka Rudolf – Ferge Zsuzsa – Tóth István György: Valóban Magyarországon a legkisebbek az egyenlőtlenségek = Közgazdasági Szle 44. 1997. 2. (89-112.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Mennyire új és mennyire jó az esélyteremtő állam gondolata? = 2000 1997. 4. (19-21.)

Women and social transformation in Central-Eastern Europe: the “old left” and the “new right” = Czech Sociological Review 5. 1997. 2. (59-178.)

The Perils of the Welfare State’s Withdrawal = Social Research 64.  1997. 4.  (1381-1402.)

Ferge Zsuzsa: “Comments on the paper of János Kornai: Reform of the Welfare Sector in the Post-Socialist countries: a Normative Approach”. Conference organized by IWM on ‘Democratic Politics: the Agenda for the Future’. Vienna June 11-14, 1997.

1998
Sik Endre - Tóth István György - Kolosi Tamás - Bedekovics István - Szivós Péter - Spéder Zsolt - Varga Júlia - Szép Katalin - Csanádi Gábor - Vukovich György - Albert Fruzsina - Dávid Beáta – Dögei Ilona - Ferge Zsuzsa - Lengyel György - Elekes Zsuzsa – Paksi Borbála - Fábián Zoltán: Zárótanulmány. A Magyar Háztartási Panel 1997-es eredményei. [Összeáll.]: Sik Endre - Tóth István György = Mozgó Világ 24. 1998. 3. (108-127.) Az egyes rövid fejezeteket külön szerzők jegyzik.

Ferge Zsuzsa: Egy mítosz társadalmi ára. Nemzetközi paradigmaváltás és a magyar szociálpolitika = Társ. Szle 53. 1998. 8-9. (74-92.)

Ferge Zsuzsa: Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta = Esély 10. 1998. 3. (3-23.) E-archívum

Ferge Zsuzsa: A szegénység társadalmi megítélése Magyarországon, történelmi nézőpontból (p. 400-404.) In: Magyarország társadalomtörténete. Bp. III/1. köt. /1945-1989/. Válogatott tanulmányok. 1. kötet. [Szerk.]: Fokasz Nikosz - Örkény Antal, Új Mandátum Kvk., 1998. 404 p. A szociálpolitika 1945 után.

Ferge Zsuzsa: Vannak-e tiszta elosztási elvek? (p. 13-32.) In: Szociológia - emberközelben. Losonczi Ágnes köszöntése. [Szerk.]: Hanák Katalin - Neményi Mária. Bp., Új Mandátum Kvk., 1998. 328 p.

Ferge Zsuzsa: Az önkormányzatok hullámvasútja = Népszabadság 56. 1998. júl. 6. (12.) A társadalombiztosítási önkormányzatokról.

Ferge Zsuzsa - Garzó Lilla: Családi pótlék mint adu ász = Népszabadság 56. 1998. dec. 4. (16.)

Dögei Ilona - Ferge Zsuzsa: A szegénységgel és az állami feladatvállalással kapcsolatos attitűdök (p. 182-187.) In: Zárótanulmány. Jelentés a Magyar Háztartás Panel 6. hullámának eredményeiről. [Szerk.]: Sik Endre – Tóth István György. Bp., BKE Szociológia Tanszék - TÁRKI, 1998. 273 p. /Magyar Háztartás Panel. Műhelytanulmányok, 9/ Teljes szöveg

Dögei Ilona - Ferge Zsuzsa: Néhány társadalmi érték megítélése - az állam szerepe (p. 182-187.) In: Zárótanulmány. Jelentés a Magyar Háztartás Panel 6. hullámának  eredményeiről. Szerk. Sík Endre - Tóth István György. Budapest, BKE Szociológia Tanszék, TÁRKI, 1998. 273.  /Magyar Háztartás Panel. Műhelytanulmányok, 9/ Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Az állami szociálpolitika változásai a rendszerváltás óta = Ezredforduló 2. 1998. 5. (3-8.)

Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. [Előszó]: Ferge Zsuzsa. (2. kiad.) Bp., Kávé Kiadó, 1998. 160 p. Bibliogr. p. 142-160.

Després, Laure - Clainche, Christinele - Potucek, Martin – Ferge Zsuzsa - Mestre, Guilhem - Bafoil, François - Félice, Michelinede - Davis, Christopher - Shishkin, Sergueï - Raison, Christophe - Letourmy, Alain: L’évolution de la protection sociale dans les pays d’Europe centrale et orientale = Revue d’études comparatives Est-Ouest 29. 1998. 3. (5-259.)

Ferge Zsuzsa: L’évolution des politiques sociales en Hongrie depuis la transformation du système = Revue d’études comparatives Est-Ouest. 29. 1998. 3. (35-60.)

Ferge Zsuzsa: Polgár és proletár = Élet és Irodalom 1998.  42. 29. (17-21.)

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika paradigmaváltása – a társadalmi individidualizálása I. = A Nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv 24. 1998.  (31-63.)

Ferge Zsuzsa – Garzó Lilla: Családi pótlék mint adu ász = Népszabadság 56.  1998. dec. 4. (16)

Ferge Zsuzsa: Az önkormányzatok hullámvasútja = Népszabadság 56. 1998. júl. 6. (12.)

Ferge Zsuzsa: Az aktuális aktualitása = Népszabadság 56. 1998. jan. 26. (12.)

Ferge Zsuzsa: Kinek jár mentőöv? = Világgazdaság 1998. feb. 6. (12.)

Ferge Zsuzsa – Huoranszky Ferenc – Csaba László – Kolosi Tamás – Csepeli György: Beszélgetés az állam szerepének változásáról = Új Pedagógiai Szemle 1998. 6. (63-72.) Az MTV1 Tudósklub 1998. januári adásának szerkesztett szövege. Szerk. Győri Anna. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika 1989-1997 (p. 554-570.) In: Magyarország Évtizedkönyve. Szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. 1. kötet. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1998. 620 p.

Ferge Zsuzsa: Decivilization? A Historic Approach to State Retrenchment = Transition, 1998. June (6-7.)

Ferge Zsuzsa: Women and social transformation in Central-Eastern Europe: the “old left” and the “new right” (p. 217-236.) In: Social Policy Review, 10. Ed. by Edward Brunsdon, Dean Hartley, Roberta Woods. London, Social Policy Association, 1998. 304 p.

1999
Ferge Zsuzsa: Mennyire fontos az egyesült Európa társadalmainak minősége? = Esély 11. 1999. Különszám. (3-12.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Mit kezdhetünk itt a „harmadik út-tal” = Esély 11. 1999. 2-3. (121-122.) Könyvismertetés: Giddens, Anthony: A harmadik út. A szociáldemokrácia megújulása. [S.l.] : Agóra Marketing Kft., cop. 1999. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Hogyan hatott a rendszerváltás a nők helyzetére? A régi „bal” és az új „jobb” (p. 13-29.) In: Vegyesváltó. Pillanatképek nőkről, férfiakról. [Szerk.]: Lévai Katalin - Kiss Róbert - Gyulavári Tamás. Bp., Egyenlő Esélyek Alapítv., 1999. 237, [1] p.

Ferge Zsuzsa: [Válasz a Népességtudományi Intézet körkérdésére] = Demográfia 42. 1999. 3-4. (231-234.)

Ferge Zsuzsa: Az állami szociálpolitika változásának irányai a rendszerváltozás óta (p. 165-189.) In: Politika és társadalom 1989-1998. [Szerk.]: Kulcsár Kálmán. Bp., MTA, 1999. 189 p.

Ferge Zsuzsa: Nem vagyok egyoldalú = Népszabadság 57. 1999. febr. 3. (12.) Az Orbán-kormány szociálpolitikája kritikájának kritikája.

Ferge Zsuzsa: Reálisan a nyugdíjasok helyzetéről = Esély 10. 1999. 6. (34-49.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: A civilizációs folyamat fenyegetettsége = Magyar Tudomány 44. 1999. 10. (1153-1169.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: A civilizációs folyamat fenyegetettsége. [Budapest], MTA, 1999. 21 p.

Ferge Zsuzsa: Szegénység és bűnözés, azaz: van-e dezintegrációs és decivilizációs veszély? = Belügyi Szemle 37. 1999. 2. (3-27.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: And What If the State Fades Away? The Civilising Process and the State (p. 235-264.) In: The end of the welfare state? Responses to state retrenchment. London, New York, Routledge, 1999. XII, 244 p. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Az értelmiség dolga = Élet és Irodalom 1999. 11. (19-21.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika 1989-1997 (p. 554-570.) In: Magyarország évtizedkönyve. 1. kötet. A rendszerváltás. (1988-1998). Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1999. 620 p.

Ferge Zsuzsa: A negyedik világ és a kormány = Népszabadság 57. 1999. 10. 25. (16.)

Ferge Zsuzsa: Elfogadva. A 3Sz módosító alapszabálya = Háló 5. 1999. 12. (12-15.)

Ferge Zsuzsa: Az egészségügyi reform társadalmi nyilvánosságáról = Háló 5. 1999. 6. (2.)

Szalai Pál - Ferge Zsuzsa – Tamás Pál – Szigeti Péter – Síklaky István: Körkérdés a harmadik útról. Válaszok. = Eszmélet 11. 1999. 43. (122-156.)

Ferge Zsuzsa: Levél az oktatási miniszterhez. A 3Sz törvényességi vizsgálatot kér a szociális szakmai jóhír védelmében = Háló 5. 1999. 4. (2.)

Ferge Zsuzsa: Hibás felvetések és előítéletlek. A 3Sz véleménye a munkanélküli ellátást módosító törvényjavaslatról = Háló 5. 1999. 11. (6., 11-12.)

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés (p. 15-42.) In: Iskola és társadalom. Szöveggyűjtemény / vál. és szerk. Meleg Csilla. Pécs, JPTE Tanárképző Int. Ped. Tanszék, 1999.

Ferge Zsuzsa: The politics of the Hungarian pension reform. (p. 231-246.) In: Transformation of social security. pensions in Central-Eastern Europe. Ed. by Müller, Katharina - Ryll, Andreas - Wagener, Hans-Jürgen. Heidelberg, New York, [N.Y.], Physica-Verl., cop. X, 305 p. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: A bérmunka visszaszorulása és következményei szociálpolitikai megközelítésben (p. 19-26.) In: 10 éves a Liga a Liga Szakszervezetek 1998. december 17-i konferenciájának kiegészített és szerkesztett változata [tanulmányok] Szerk. Kozák László. [Budapest], Liga Szakszervezetek, 1999. 59 p.

Ferge Zsuzsa - Garzó Lilla: Családi pótlék mint adu ász = Gazdaság 1999. 6. (131-133.)

Ferge Zsuzsa: Is there a ‘public philosophy’ in Central-Eastern Europe? Equity of distribution ‘then’ and ‘now’. Monograph no. 6. from the Series Toward a New Public Philosophy. A global revaluation of democracy at century’s end.  New York, Carnegie Council on Ethics and International Affairs, 1999.

Ferge Zsuzsa: The Changing Functions of the State – a virtuous or vicious circle? (p. 93-114.) In: Challenges for a global welfare system. Ed. by Hermann, Peter. Commack, New York, Nova Science Publishers, 1999.

Ferge Zsuzsa: ‘The Vision of Supranational Agencies About Social Security’ (p. 89-122.) In: International Impact upon social Security. EISS Yearbook 1998. Ed. by D. Pieters. London, Hague, Boston, Kluwer International, 1999.

2000
Ferge Zsuzsa: Poverty in Hungary and in Central and Eastern Europe (p. 267-306.) In: Breadline Britain. Ed. by David Gordon - Peter Townsend. Bristol, The Policy Press, 2000.

Ferge Zsuzsa: A megszólíttatás okán? = 2000 12. 2000. 2. (28-30.) Hozzászólás Zentai Violetta tanulmányához, uott 2000. 1999. 9. p. 10-20.

Ferge Zsuzsa: A magyar nyugdíjreform édesbús története (p. 102-121.) In: Racionalitás és méltányosság. Tanulmányok Augusztinovics Máriának. [Szerk.]: Király Júlia - Simonovits András - Száz János. Bp., Közgazdasági Szemle Alapítvány, 2000.

Ferge Zsuzsa: A társadalom pereme és az emberi méltóság = Esély 12. 2000. 1. (42-48.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Az európai szociális trend = Kultúra és Közösség III. folyam 4. 2000. 1. (83-86.)

Ferge Zsuzsa: És mi lesz a kirekesztéssel? = Háló 6. 2000. 6-7. (2-5.)

Ferge Zsuzsa: És mi lesz a kirekesztéssel? = Magyar Hírlap 2000. jún. 3. (6.)

Ferge Zsuzsa: Globalizáció - szegénység - civil hang = Háló 6. 2000. 10. (2-3.)

Ferge Zsuzsa: Tiszta és homályos szerződések. Melyik hogyan szolgálja a társadalmi biztonságot? (p. 145-167.) In: Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára. [Szerk.] Iványi Erika,- Solymosi Zsuzsa. Bp., ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, 2000. 459 p.

Ferge Zsuzsa: Tiszta és homályos szerződések. Melyik hogyan szolgálja a társadalmi biztonságot? (p. 340-365.) In: Körkép reform után - Tanulmányok a nyugdíjrendszerről. Szerk. Augusztinovics Mária. Budapest, Közgazdasági Szemle Alapítvány, 2000. 423 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalompolitikai kihívások az ezredfordulón = Magyar Tudomány 45. 2000. 7. (840-851.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Transparent and messy social contracts - how do they serve social security?  (p. 1-15.) In: What future for social security? Cross-national and multi-disciplinary perspectives. Stirling, University of Stirling, 2000.

Ferge Zsuzsa: A szétszakadó társadalom = Belügyi Szemle 38. 2000. 6. (3-17.)

Ferge Zsuzsa: Az európai integráció társadalmi problémái (p. 1501-1515.) In: Gazdaság- és jogtudományok osztálya. Az ezredforduló kihívásai: felzárkózás, biztonság és globalizáció. [Szerk.]: Glatz Ferenc. Bp., MTA, 2000.

Ferge Zsuzsa: Az a fránya globalizáció! = Népszabadság 58. 2000. 192. (10.)

Ferge Zsuzsa: Konzervatív szociálpolitika? A harmadik kormány első másfél éve (p. 424-433.) In: Magyarország politikai évkönyve 1999-ről. [Szerk.]: Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László. Bp., 2000.

Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Állam, kormányok, civilek. Bp., Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 2000. 488 p., Bibliogr. p. 441-458. /A szociális szakképzés kvt; Társpol. olvasókvek/ E-archívum

Ferge Zsuzsa - Szikinger István - Bihari László: Szociális jogok - szociális biztonság = Fundamentum 4. 2000. 3. 53-65. Teljes szöveg, Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Társadalompolitikai kihívások az ezredfordulón = Magyar tudomány. 45. 2000. 7.  (840-851.) Teljes szöveg

A jóléti állam. [Szerk. Ferge Zsuzsa - Lévai Katalin].  3. utánny. [Budapest], ELTE Szociális Munka és Szociálpolitikai Tansz., Hilscher R. Szociálpol. Egyes., [2000]. 268 p.

Civil jelentés a szegénységről a szociális fejlődéssel foglalkozó 1995-ös koppenhágai csúcstalálkozó vállalásainak megvalósulása Magyarországon [a jelentés összeállításában közrem. Ferge Zsuzsa et al.] [közread. a] Szociális Szakmai Szövetség, Szociális Jólét Nemzetközi Tanácsa (ICSW) Magyar Bizottsága. Budapest, Szociális Szakmai Szövets., Szociális Jólét Nemzetk. Tanácsa M. Biz., 2000. 50 p.

Ferge Zsuzsa: In defence of messy or multi-principle contracts = European Journal of Social Security 2000 (7-33.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: What are the state functions neoliberalism wants to get rid of? (p. 181-204.) In: Not for Sale: In Defense of Public Goods. Edited by Anton, Anatole – Fisk, Milton – Holmstrom, Nancy. Boulder (Colorado), Westview Press, 2000. XXIV, 468 p. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: A szegénység társadalmi megítélése Magyarországon történelmi nézőpontból (p. 400-404.) In: Magyarország társadalomtörténete. 1945-1989. I. Második Kiadás. Szerk.: Fokasz Nikosz, Örkény Antal. Bp., Új Mandátum, 2000. 404 p.

Ferge Zsuzsa: Mai magyar szociálpolitika (p. 377-398.) In: Magyarország az ezredfordulón. Országtanulmány. Szerk. Enyedi György. Budapest, CEBA Kiadó, 2000. 638 p.

Ferge Zsuzsa: The pains and gains of the transition in Central-Eastern Europe (p. 69-88.) In: The cost of reform. The social aspects of transitional economies. Ed. by Jones, John F. - Kumssa, Asfaw.  Huntington, New York, NOVA Science Publishers, Inc. 2000.

The Hungarian Pension Reform: The Way Forward? = Kurswechsel 2000. 3. (56-64.)

Ferge Zsuzsa: Poverty in Hungary and in Central and Eastern Europe (p. 267-306.) In: = Breadline Britain. Ed. by Gordon, David - Townsend, Peter. Bristol, Policy Press, 2000.

Ferge Zsuzsa - Morva T. - Sziklai I. - Wells N.: Report on the World Bank Structural Adjustment Program Loans to Hungary, 1988-1998. SAPRI Report, 1st Working Group. „The reform of public sector involvement in social provisions”. Budapest, (Sokszorosítás, 3Sz.), 2000. Összefoglalás magyarul: A Világbank 1988-1998 között magyarországnak nyújtott, a struktúrális szerkezetátalakítási programot szolgáló kölcsöneinek értékelése. SAPRI Jelentés, munkacsoport: Az államháztartás reformjának hatása a társadalmi ellátásokra. Az 1. Munkacsoport civil oldala részletes anyagának összefoglalása. Szociális Szakmai Szövetség - Szociális Jólét Nemzetközi Tanácsa.

2001
Ferge Zsuzsa: A magyarországi szegénységről = INFO-Társadalomtudomány 15. 2001. 54. (17-26.) A tanulmány főként a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal által támogatott két 2001-es felmérés anyagát tartalmazza. E-archívum

Ferge Zsuzsa: A költségvetés szíve. Az ezredfordúló vibráló szociálpolitikája = Beszélő. Új foly. 6. 2001. 2. (42-54.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Disquieting quiet in Hungarian social policy = International Social Security Review 54. 2001. 2-3. (107-126.)

Ferge Zsuzsa: Beruhigende Ruhe in der ungarischen Sozialpolitik. [Megnyugató nyugalom a magyar szociálpolitikában] = Internationale Revue für Soziale Sichercheit 54. 2001. 2-3. (p. 123-147.)

Ferge Zsuzsa: Welfare and „ill-fare” systems in Central-Eastern Europe (p. 127-152.) In: Globalization and European welfare states. Challenges and change. [Szerk.] Sykes, Rob - Palier, Bruno - Prior, Pauline. London, Macmillan Pr., 2001. XIX, 236 p.

Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika 1989-1997 (p. 383-402.) In: Közpolitika. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Pesti Sándor. Bp., Rejtjel Kiadó, 2001. 456 p.

Ferge Zsuzsa: Nemzetközi kitekintés. A szegénység leküzdése érdekében folytatott politikák (p. 35-49.) In: Utak és lehetőségek a szegénység visszaszorítására. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán 2000. szeptember 22-23. [Szerk.]: Osztovits Ágnes. Bp., 2001.
272 p.

Ferge Zsuzsa – Tausz Katalin: Transformation and Social Security in Hungary = Revija za Socijalnu Politiku 8. 2001. 2. (109-129.)

Ferge Zsuzsa: European Integration and the Reform of Social Security in the Accession Countries = European Journal of Social Quality 3. 2001. 1-2.(9-25.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Villódzó szociálpolitika = Népszabadság 2001 jan. 29. (10.)

Ferge Zsuzsa: Villódzó szociálpolitika = Gazdaság 33. 2001. 1-2. (145-151.

Ferge Zsuzsa - Pála Károly – Kovács István Vilmos – Fischer György – Halász Gábor: Fontos-e a magyar társadalom számára az oktatás? Pódiumvita a Magyar közoktatás 2001 konferencián; [riporter] Schüttler Tamás = Új pedagógiai szemle 51. 2001. 12. (44-55.) Teljes szöveg

Nagy Péter Tibor: Interjú Ferge Zsuzsával = Educatio 10. 2001. 4. (697-699.).

Philippos és Demosthenes. Kecskeméti György válogatott írásai [vál., szerk. Kozmáné Kecskeméti Márta, Ferge (Kecskeméti) Zsuzsa, Kecskeméti Károly] [a Pester-Lloyd-cikkeket ford. Kozmáné Kecskeméti Márta]. Budapest, Ulpius-ház, 2001. 451 p.

Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből.  3. kiad.  [Budapest], Kávé K., 2001. [Budapest] 159 p.

Szécsi Magda: Szia, Frici! [Budapest], Ab Ovo, 2001. 172 p. Ferge Zsuzsa előszavával.

Ferge Zsuzsa – Tausz Katalin: Transformacija i socijalna sigurnost u Madarskoj = Revija za Socijalnu Politiku 8. 2001. 2. (109-129)

Ferge Zsuzsa: Az európai integráció társadalmi problémái (p. 1501-1505.) In: Közgyűlési előadások, 2000. május. Millennium az Akadémián. 4. kötet.  Szerk. Glatz Ferenc. Budapest, MTA, 2001. p. 1257-1745.

Pogonyi Lajos: Perverz újraelosztás folyik. Ferge Zsuzsa akadémikussal készített interjú = Népszabadság, 59. 2001. 10. (8.)

Pogonyi Lajos: Boldog vagyok, merrt taníthatok. Ferge Zsuzsa akadémikus hetvenéves = Népszabadság 59. 2001. 96. (9.)

Ferge Zsuzsa: Egyre több magyar él a szegénységi küszöb alatt = Magyar Hírlap 34. 2001. 254. (6.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: A szegénység vidékre megy. (Előadás Emberközpontú Politikai Kulturáért Alapítvány,) Beszámoló. = Népszabadság, 59. 2001. 276. (10.)

Ferge Zsuzsa: Transparent and messy social contracts – how do they serve social security (p. 31-47.) In: Risk and Citizenship. Key issues in welfare. Ed. by Ros, Edwards – Glover, Judith. London, New York, Routledge, 2001.
Ferge Zsuzsa: Los retos y las alternativas de la politíca social en los sístemas postsocialistas (p. 95-136.) In: La Transformación de las politícas Sociales en la Europa del Este. Ed. by Carlos Flores Juberias. Madrid, Ministero de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001.

Ferge Zsuzsa: European integration and the reform of social protection in the cadidate countries (p. 187-202.) In: Jahrtausendwende 2000. Szerk.: Glatz Ferenc. Budapest, Europa Institut, 2001. 367 p.

2002
Ferge Zsuzsa: Social structure and inequalities in old socialism and new capitalism in Hungary = Review of Sociology of the Hungarian Sociological Associaton 8. 2002. 2. (9-33.) Teljes szöveg

Dögei Ilona - Ferge Zsuzsa: A szubjektív szegénység és néhány társadalmi érték megítélése - az állam szerepe = Esély 2002. 4. (40-72.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Az EU és a kirekesztés = Esély 2002. 6. (3-13.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Struktúra és egyenlőtlenségek a régi államszocializmusban és az újkapitalizmusban = Szociológiai Szemle 12. 2002. 4. (9-33.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Nyugtalanító nyugalom a magyar szociálpolitikában (p. 382-399.) In: Forrásvidékek. Társadalomtudományi tanulmányok Némedi Dénes 60. születésnapjára. [Szerk.]: Felkai Gábor - Molnár Attila Károly - Pál Eszter. Bp., Új Mandátum Kvk., 2002. 488 p.

Ferge Zsuzsa: A magyar szociális törvénykezés tíz éve. Mérlegen három kormány = História 24. 2002. 3. (18-21.) A rendszerváltás óta eltelt időszak szociális jogalakotása. Teljes szöveg

Combating poverty and social exclusion [Szerk.]: Laviec, Jean-Pierre- Fultz, Elaine. 1. köt. Ferge Zsuzsa - Tausz Katalin - Darvas Ágnes: A case study of Hungary. Budapest, ILO-CEET, 2002. 154 p. Teljes szöveg

Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen. 1. köt. Ferge Zsuzsa - Tausz Katalin - Darvas Ágnes: Esettanulmány Magyarországról. [Közread. a/z/] Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Közép- és Keleteurópai Iroda, Budapest. 2002. 156 p. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa – Tausz Katalin: Social security in Hungary. A balance sheet after twelve years = Social Policy & Administration 36. 2002. 2. (176-199.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Állam, kormányok, civilek. Budapest, Sík Kiadó, 2002. 487 p.

Ferge Zsuzsa: A hárommillió szegény országa = Magyar Hírlap 2002. febr. 16.  (30-31.)

Ferge Zsuzsa: A nagy játék tétjei = Magyar Nemzet 2002. dec. 14. (38.)

Ferge Zsuzsa: Mitől kell félnünk? = Népszabadság 2002. ápr. 15. (10.)

Ferge Zsuzsa: Pierre Bourdieu halálára = Népszabadság 2002. jan. 25. (14.)

Ferge Zsuzsa – Darvas Ágnes – Tausz Katalin: Társadalmi védelem, kirekesztés és szegénység Magyarországon. Budapest, Nemzetközi Munkaügyi Hivatal, Közép-Kelet Európai Iroda, 2002. 158 p. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa – Darvas Ágnes – Tausz Katalin: Social protection, social exclusion and poverty in Hungary. Report on the survey about social exclusion and poverty in Hungary. Budapest, International Labour Office, Central and Eastern European Team, 2002.

Ferge Zsuzsa – Tausz Katalin: Social Security in Hungary: A Balance Sheet after Twelve Years = Social Policy and Administration 36. 2002.  2.  (176-199.)

Ferge Zsuzsa: European integration and the reform of social security in the accession countries = European Journal of Social Quality 3. 2002. 1-2. (9-25.)

Ferge Zsuzsa: Poverty policy (p. 11924-11928.) In: International encyclopedia of the social and behavioral sciences. Ed. By Smelser, Neil J. – Baltes, Paul. B. Vol. 17. Amsterdam, Elsevier, 2002. 11349-12010.

Ferge Zsuzsa: Social policy (p. 240.) In: The Blackwell dictionary of social policy. Ed. by Alcock, Pete - Erskine, Angus – May, Margaret. Oxford, Blackwell Publ., 2002. XIV, 290.

Bass László - Darvas Ágnes - Dögei Ilona -  Ferge Zsuzsa - Juhász Gábor - Márton Izabella - Márton Klára - Tausz Katalin: Exit from and non-take up of public services. A comparative analysis: France, Greece, Spain, Germany, Netherlands, Hungary. Exnota Thematic Netwok – Hungarian Final Report. Project director: P. Warin. (On web) (84 oldal) Teljes szöveg

2003
Ferge Zsuzsa: Érdekelnek-e még valakit a szegények = Háló 9. 2003. 7. (3-4.) A szerző a 168 óra című folyóiratban megjelent cikkre (Tejüvegzsebek 168 óra 2003. június 26.) reagál.

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés (p. 207-231.) In: Iskola és társadalom. Szöveggyűjtemény. Pécs - Bp., Dialóg Campus, 2003. 477 p.

Ferge Zsuzsa: Szociális Európa (p. 84-89.) In: Európai jelentés-árnyalatok. [Szerk.]: Ördögh Szilveszter. Bp., Ventus Libro K., 2003. 205 p. Az európai uniós csatlakozás szociálpolitikai aspektusairól. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika értelmezése = Szocháló. Társadalomtudommány online. 2003. feb. 15. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Kétsebességű Magyarország. [Közread. a/z/] ELTE TáTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Bp., 2003. 38 p. Bibliogr. p. 37-38. /Társadalompolitika, szociális munka, szociálpolitika/ A szegénységről és a kirekesztésről. Előadásként az SZSZM honlapján

Bass László - Ferge Zsuzsa - Márton Izabella: Gyorsjelentés a szegényedésről 2000-2003. a Szociális Szakmai Szövetség jelentése a szociális munkások beszámolói alapján. Budapest, Szociális Szakmai Szövetség, 2003. 82 p.

Ferge Zsuzsa: Halvány remény a szegényeknek = Népszabadság 2003. dec. 29. (20.)

Csányi Vilmos – Ferge Zsuzsa – Gazsó Ferenc – Ágh Attila – Varga Erzsébet – Lévai Katalin: Felelősség, igazságosság, szolidaritás = Eszmélet 15. 2003.  59. (190-197.)

Horváth Aladár – Ferge Zsuzsa – Gönczöl Katalin – Furmann Imre: A Köztársaság eszméje = Esély 14. 2003. 4. (95-106.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Struktúra és egyenlőtlenségek - újragondolva (p. 79-88.) In: Harminc év Mannheim-előadások. [az előadások szövegét gond. Léderer Pál] [közread. az ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ]. Budapest, ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Int. és Továbbképző Közp., 2003. 192 p.

Ferge Zsuzsa: The actors in Hungarian pension reform (p. 131-155.) In: Small transformations the politics of welfare reform. East and West. Ed. by János Mátyás Kovács. contrib. by Helmut K. Anheier. Münster, Hamburg. London, Lit, cop. 2003.  XLII, 319 p. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika az ezredfordulón a tövényhozás tükrében (158-176.) In: Magyar Tudománytár. Szerk. Glatz Ferenc.  4. kötet. Társadalom, politika, jogrend. Szerk. Kulcsár Kálmán - Bayer József. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, Kossuth K., 2003. 623 p.

Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika (859-860.) In: Magyar Nagylexikon. 16. kötet. Szerk. Rostás Sándor - Szlávik Tamás. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003. [2], 930, XVII p.

2004
Ferge Zsuzsa: Új tagságunk az Európai Unióban - reményeink, kételyeink = Esély 15. 2004. 2. (11-22.) Szociálpolitikai szempontból.  Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: A 3SZ állásfoglalása a felsőoktatás modernizációjával sszefüggésben, a szociális képzések besorolása kérdésében = Háló 10. 2004. 2. (4-5.)

A Szociális Szakmai Szövetség koncepciója a felsőoktatás korszerűsítése érdekében, a szociális munka és szociálismunkás-képzés színvonalának emeléséért.

Ferge Zsuzsa: A Szociális Szakmai Szövetség elnökségének nyílt levele a szegényedés dolgában kialakult politikai vitához = Háló 10. 2004. 3. (4-5.)

Ferge Zsuzsa: A Szociális Szakmai Szövetség állásfoglalása a felsőfokú alapszakok képzési szerkezete kérdésében = Háló 10. 2004. 5. (3-4.)

Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből (p. 995-1004.) In: Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. [Szerk.]: Valuch Tibor. Bp., Argumentum K., 2004. 1101 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmi rétegződés Magyarországon (p. 29-34.) In: Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. [Szerk.]: Valuch Tibor. Bp., Argumentum K., 2004. 1101 p.

Ferge Zsuzsa – Juhász Gábor: Accession and social policy. The case of Hungary = Journal of European Social Policy 14. 2004. 3. (233-251.) Teljes szöveg

Guillén, Ana M. - Palier, Bruno - Manning, Nick - Ferge Zsuzsa - Juhász Gábor - Potucek, Martin - Sotiropoulos, Dimitri A. - Guillén, Ana M. - Álvarez, Santiago - Kvist, Jon: EU enlargement, Europeanization and social policy = Journal of European Social Policy 14. 2004. 3. (203-218.)

Ferge Zsuzsa: 14 év. Esély. Interjú Lévai Katalinnal, a folyóirat alaptító főszerkesztőjével = Esély 15. 2004. 2. (3-10.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Együtt a szociális Európával is? = Népszava 2004. szept.28. (7. )

Ferge Zsuzsa: A Szociális Szakmai Szövetség elnökségének Nyílt Levele a szociális és gyermekvédelmi törvénykezés módosításának szándékai és a költségvetési törvényjavaslat közti ellentmondásról = Háló 10. 2004. 12. (7.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Egy nagy téma méltó összefoglalása – és továbbgondolása = Iskolakultúra 14. 2004. 2. (127.) Könyvismertetés: Forray R. Katalin – Hegedűs T. András: Cigányok, iskola, oktatáspolitika. Budapest, Új Mandátum, 2003.

Ferge Zsuzsa – Márton Izabella: A sajtó „törődik” a hajléktalanokkal. „Hajléktalanként már otthon lenne”. Felhívás = Háló 10. 2004. 3. (24-25.)

Rádai Eszter: Vándorlás, kamatos pénz, új cselédség. Ferge Zsuzsa szociológussal Rádai Eszter készített interjút = Élet és irodalom 48. 2004.  7. (7.) Teljes szöveg

A jóléti állam.   [Szerk. Ferge Zsuzsa - Lévai Katalin].  4. utánny. Budapest, ELTE Szociális Munka és Szociálpolitikai Tansz., Hilscher R. Szociálpol. Egyes., 2004, cop. 1991. 268 p.

Ferge Zsuzsa: A szolidaritás jelentésváltozásai. (p. 66-74.) In: Magyar jelentés-árnyalatok [... Ördögh Szilveszter Szerk.] [közread. a XXI. Század Társaság Egyesület]. [Budapest], Kossuth, XXI. Század Társ. Egyes., cop. 2004. 217 p. Teljes szöveg

2005
Ferge Zsuzsa: Ellenálló egyenlőtlenségek. A mai egyenlőtlenségek természetrajzához = Esély 16. 2005. 4. (3-42.) Az egyenlőtlenségek növekedésének okai és következményei Magyarországon. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Ellenálló egyenlőtlenségek. A mai egyenlőtlenségek természetrajzához. Budapes, ELTE TáTK. Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, 2005. 51 p.

Ferge Zsuzsa: Mennyire új és mennyire jó az esélyteremtő állam gondolata? Hozzászólás Ladányi János - Szelényi Iván: Vázlat az esélyteremtő állam elméletéhez  című írásához (p. 489-494.) In: Ladányi János: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából. 1987-2005. Bp., Új Mandátum Kvk., 2005.  504 p. Ladányi János-Szelényi Iván írását ld. uitt. (p. 298-310.).

Ferge Zsuzsa: Adatokkal az ideológiák ellen = Népszabadság 2005. jún. 17. (12.)  Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Melyik gyermek mennyit ér? = Népszabadság 2005. máj. 23. (15.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Nem értem… = Népszabadság 2005. márc. 2. (16.) A gazdademonstrációról.

Ferge Zsuzsa: A 3 Szociális Szakmai Szövetség állásfoglalása a 2006-os költségvetés tervezetével kapcsolatban = Háló 11. 2005. 12. (13.)

Kecskés Rózsa – Pelle József – Ferge Zsuzsa – Majláthné Lippai Éva – Pál Tibor: Első reakciók a „Budapest Program”-ra = Háló 11. 2005. 8-9. (23.)

Ferge Zsuzsa: Állásfoglalás „a helyi önkormányzatok mozgásterének, döntési szabadságának bővítése érdekében szükséges intézkedéséről” c. kormány-előterjesztéssel kapcsolatban = Háló 11. 2005. 8-9. (18.)

Ferge Zsuzsa: A 100 lépés programja. Ellentmondásos előrelépések = Egyenlítő 3. 2005. 5. (2-10.)

Ferge Zsuzsa: Adatokkal az ideológiák ellen = Népszabadság 2005. jún. 17. (12.)

Élő Anita: Szegénységcsapda = Heti Válasz 5. 2005, 23. (24-26.) Interjú Ferge Zsuzsával.

Ferge Zsuzsa: Erősödik a szegregáció = Napi Gazdaság 2005. okt. 13. (3.)

„Ez magyar szenvedéstörténet”. Ferge Zsuzsa a Roma Parlamentben [Moderátor]: Zsigó Jenő = Amaro Drom 2005. 12.  (12-18.) Az Amaro Drom lap Ötórai tea 2005. november 25.-i rendezvényének vendége Ferge Zsuzsa volt. A rendezvényen elhangzottak szerkesztett változata: Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: What is happening to poverty? Uncertainties of poverty measures – The challenges of „postmodernity”(p. 26-38.) In: The EU We Want: Views from those fighting poverty and social exclusion on the future development of the EU. Ed. by  Farrell, F., M. Moser., EAPN, 2005. 112 p.

2006
Ferge Zsuzsa: Megszületett a GYENP! A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program lényege = Háló 12. 2006. 4. (2-3.)

Társadalmi metszetek hatalom, érdek, individualizáció és egyenlőtlenség a mai Magyarországon. Szociológiai tanulmányok. Szerk. Kovách Imre. Budapest, Napvilág, 2006. 533 p.

Ferge Zsuzsa: Struktúra és szegénység (p. 479-499.) In: Társadalmi metszetek. Hatalom, érdek, individualizáció és egyenlőtlenség a mai Magyarországon. Szociológiai tanulmányok. [Szerk.]: Kovách Imre. Bp., Napvilág Kiadó, 2006. 533 p. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: A fejlesztési terv és a társadalom = Háló 12. 2006. 10. (2-3.) Az Európai Szociális Modell magyarországi alkalmazásának esélyei a társadalmi esélyegyenlőség biztosításában.

Ferge Zsuzsa: A fejlesztési terv és a társadalom = Népszabadság 2006. aug. 30. (13.)

Ferge Zsuzsa: A Zöld könyv és a társadalmi tények = Háló 12. 2006. 10. (11-14.) A Zöld könyv adatai alapján képet alkothatunk a hazai várható élettartam alakulásáról, a halálozási helyzetről nemzetközi összehasonlításban és országon belüli bontásban.

Ferge Zsuzsa: A Zöld könyv és a társadalmi tények = Egyenlítő 2006. 4. (24-27.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Budget equilibrium and public responsibility = Development and finance 3. 2006. (3-11.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Költségvetési egyensúly és közfelelősség = Fejlesztés és Finanszírozás 2006. 3. (3-11.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Teherelosztás = Népszabadság 2006. jún. 27. (12.) A kormány költségvetési megszorításokat tartalmazó Új egyensúly programjáról. Teljes szöveg

Bass László – Ferge Zsuzsa – Márton Izabella: Gyorsjelentés a szegényedésről 2000-2003 kistelepülések = Háló 12.  2006. 9. (7.)

Ferge Zsuzsa: Súlyponti kérdés = Ön-kor-kép 2006. 3. (18-23.)

Bezdom Ivám: Az iskola azokat szereti, akik "őt" is szeretik. Beszélgetés Ferge Zsuzsa akadémikussal = Köznevelés 62. 2006.  19. (12-13.)

Gyermekszegénység elleni nemzeti program rövid program [... kész. Ferge Zsuzsa et al.] [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Gyermekprogram Irodája]. [Budapest], MTA Gyermekprogram Iroda, 2006. 78 p. Teljes szöveg
Ferge Zsuzsa: ...mindig más történik. A jóléti állam lehetséges jövőképei Magyarországon 2015-ig (54-67.) In: A társadalmi kohézió erősítése. Szerk.Tausz Katalin. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2006. 290 p. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Kiket és mit szolgál a 100 lépés program? Ellentmondásos előrelépések (128-141.) In: A társadalmi kohézió erősítése. Szerk. Tausz Katalin. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2006. 290 p. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: A családtámogatási rendszerről = Új Ifjúsági Szemle 4. 2006. 2. (17-23.) Teljes szöveg

Nagy József: Provokálni tilos! = 168 óra 2006. 7. (14-15.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: A fejlesztési terv és a társadalom = Népszabadság 2006. aug.. 30. (13.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Civilizációs páncél = 168 óra 2006. 45.

Harai Dénes: A XXI. század  kiemelkedő tanáregyéniségei. Ferge Zsuzsa akadémikus, egyetemi tanár = Nemzetvédelmi Egyetemi Fórum 10. 2006. 3. Teljes szöveg

2007
Ferge Zsuzsa: Ez egy kétségbeesett kezdeményezés = Nészabadság 2007. november 6. Szakmai és civil szervezetek tiltakoznak az egészségügyi tárca honlapján megjelent új társadalombiztosítási koncepció egyes pontjai ellen. A tiltakozó állásfoglalás egyik kidolgozója Ferge Zsuzsa. Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Meztelen-e a hús? = Kritika 2007. 4. (5-7.) Vita a biztosítási rendszerről. Egy vagy több biztosító? Résztvevők: Ferge Zsuzsa - Orosz Éva - Sinkó Eszter – Gaál Péter. Teljes szöveg, Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Nincs két ország…? = Esély 18. 2007. 5. (120-125.)

Ferge Zsuzsa: Mi történik a szegénységgel? Csalóka „posztmodernitás” = Esély 18.  2007. 4.(3-23.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: Nyílt levél a miniszterelnökhöz = Háló 13. 2007. 1. (12.) Teljes szöveg

Ferge Zsuzsa: A gyermekszegénység elfogadhatatlan = A Falu 22. 2007. 4. (5-11.)

Bass László – Darvas Ágnes – Ferge Zsuzsa: A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program kimunkálása. A szegénységben élők helyzetének változása 2001 és 2006 között – különös tekintettel a gyermekes családokra (p. 7-38.) In: Stratégiai kutatások 2006-2007. Kutatási jelentések. Szerk. Banczerowski Januszné. Budapest, Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Programiroda, 2007. 338 p. Teljes szöveg

Pelle János: Interjú Ferge Zsuzsával. Nem tudom elfogadni ezt a „reformot” = HVG 2007. december 12. Teljes szöveg, Teljes szöveg

Sztankay Ádám: Vészhelyzet. Ferge Zsuzsa a közös jövőről = 168 óra 2007. 18. (12-13.)

Szilágyi Szilvia: Embermese. Megidézett gondolatok. Szilágyi Szilvia interjúja Ferge Zsuzsával a Hamu és Gyémánt magazinak = Hamu és Gyémánt 2007. tavasz. (137-142.)

Bass László - Darvas Ágnes - Dögei Ilona - Ferge Zsuzsa - Tausz Katalin: A szegénység és kirekesztés változása, 2001-2006. Készült a Gyeremkszegénység Elleni Nemzeti Program keretében. Budapest, MTA KTI Gyermekprogram Iroda, 2007.  /Gyerekesély füzetek, 3./ Teljes szöveg

2008
Ferge Zsuzsa: Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlenségek? = Esély 19. 2008. 2. (3-14.)

Ferge Zsuzsa: - Pataki Éva: Egészségbiztosítás pro és kontra = Háló 14. 2008. 2. (10-16.)

Ferge Zsuzsa: Is there a specific East Central European welfare culture? (p. 142-161.) In: Culture and welfare state, values of social policy from a comparative perspective. Edited by Oorscot, Wim van - Opielka, Michael - Pfau-Effinger, Birgit.  Edward Elgar Publishing Ltd., 2008. 368 p. Teljes szöveg

Dobszay János: „Kéretlenül is mondom a magamét” = HVG 2008. 16. (82-83.) Interjú Ferge Zsuzsával.

Ferge Zsuzsa: Rögös út a munkához = Népszabadság 2008. április 13. Teljes szöveg, Teljes szöveg

 

2014.10.14.