Professor Emeritusok - Székelyi Mária

Székelyi Mária

 

Dr. Székelyi Mária a kutatásmódszertan oktatásának iskolateremtő tevékenységével vált ismertté és elismertté, oktatási tevékenységével kiemelkedő szerepet játszott a hazai társadalmi kutatások megbízhatóságának fejlődésében, azok tudományos megalapozottságában, a nemzetközi kutatási sztenderdek hazai elterjesztésében.

Kutatási tevékenységével a magyarországi társadalomkutatások meghatározó szereplőjévé vált, könyvei és szaktudományos cikkei új és alapvető tudással gazdagították az elmúlt évtizedek magyar szociológiájának eredményeit, illetve a magyar szociológia nemzetközi elismertségét.

Székelyi Mária a magyar szociológia egyik legmeghatározóbb személyisége, akinek négy évtizedes kiemelkedő oktatói és tudományos munkássága mind a hazai, mind a nemzetközi tudományos életben nagy presztízst szerzett. Oktatási tevékenysége szorosan kapcsolódik a kutatásokhoz, mivel a nevéhez fűződő szaktárgyak a kutatásmódszertan témakörébe tartoznak.

1971 óta oktatja a szociológia kutatásának kvantitatív módszereit. Egyike volt azon oktatóknak, akik szerepet játszottak abban, hogy a kvantitatív módszerek alkalmazása egyre nagyobb teret nyerjen a hazai szociológus-képzésben. Az egyszerűbb módszerek után a kilencvenes évek közepétől többek között az ő közreműködésének és tudásának köszönhetően honosodott meg az oktatásban a többváltozós módszerek használata, amely ma már a szociológus képzés alapját és az empirikus kvantitatív szociológiai kutatás sztenderdjét képezi.. Az ő nevéhez fűződik a hasonló nevű kurzus tematikájának kidolgozása is. Az ezredforduló környékén, tanítványával, Barna Ildikóval közösen írták meg azt az alapvető tankönyvet, mely több mint két évtizede a társadalmi tanulmányokkal foglalkozó hallgatók kapaszkodója ahhoz, hogy eligazodjanak az empirikus kutatások ezen ágának útvesztőjében. Évtizedekig oktatta az alapfokú kvantitatív módszereket, az utóbbi években pedig inkább a magasabb szintű adatelemzési technikák oktatójaként tevékenykedik az MA szintű oktatásban és a doktori képzésben. Aktívan közreműködött több MA szak tantervének kidolgozásában és a PhD képzés nemzetközi sztenderdek szerinti átalakításában, amelynek köszönhetően a társadalomkutatás modern kvantitatív módszerei már nem csak a szociológus, hanem más társadalomtudományi képzések tananyagába is beletartozik. Székelyi Máriának 2012-ben történt nyugdíjba vonulása sem jelent törést a szakmai pályafutásában. Azóta, illetve az elkövetkező években az újabb társadalomkutató generációk továbbra is élvezhetik kiváló és a diákok körében nagyon népszerű előadásait, és nélkülözhetetlen módszertani oktatója az ELTE Szociológiai Doktori Iskolájának, szakmai vezetője számos most születő BA, MA és PhD dolgozatnak.

Székelyi Mária számára a kutatási módszerek szakszerű alkalmazása és a szociológiai problémák minél alaposabb és innovatív megismerése és feltárása egymástól elválaszthatatlan két oldala a társadalomkutatásnak. Életművében ezért a szakszerű módszertani eljárások alkalmazása és az innovatív társadalomkutatás egy és elválaszthatatlan két akadémiai hivatás.

Kutatási tevékenysége fókuszában kezdetben a társadalmi mobilitás, a társadalmi struktúra és a társadalmi rétegződés vizsgálata, a szociológia módszertanának tökéletesítése áll. Később, életpályája során egyre nagyobb súlyt kaptak olyan kérdések, mint a társadalmi értékek, a társadalmi igazságosság percepciója, az előítéletek kutatására, a kisebbségek helyzetének tényszerű ismertetésére. Ezen területek különösen nagy szakmai megalapozottságot és érzékeny témafelvetést igényelnek, amelyet Székelyi Mária kutatásai során folyamatosan képvisel. E témakörökben számtalan publikációja jelent meg, és kutatási eredményei nélkülözhetetlen hozzájárulást jelentettek az elmúlt évtizedek magyar társadalmának a jobb megismeréséhez.

Szakmai életútja során Székelyi Mária több magyarországi OTKA pályázatot nyert, részt vett számos nemzetközi tudományos együttműködésben, előadásokat tartott hazai és nemzetközi fontos konferenciákon. Székelyi Mária iskolateremtő szerepét és tanári ethoszát az is jól jellemzi, hogy amikor néhány éve aktívan részt vett az ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpontjának megalapításában, a kutatócsoport nemcsak azt a célul tűzte ki, hogy a kutatásaival hozzájáruljon az aktuális társadalmi folyamatok megértéséhez, de azt is, hogy a kutatóközpont munkájával széles körben lehessen bevonni a Kar hallgatóit ezekbe a kutatásokba, és segítse a diákokat gyakorlati ismereteik bővítésében.

Végül mindenképpen említenünk kell Székelyi Mária páratlanul kedves és barátságos emberi hozzáállását munkapartnereihez. Közeli és távolabbi kollégái és több ezer volt diákja tanúsíthatja, hogy barátságos személyisége, pártatlansága és igazságérzete, valamint humora és közvetlensége egészen különleges atmoszférát képes teremteni maga körül, amely a munkakapcsolatok minden szintjén az ellentétek kibékítését és a különböző felek kompromisszumos megbékélését célozza. Nem meglepő tehát, hogy számos alkalommal választotta a Társadalomtudományi Kar diáksága az év oktatójának.

 

2014.10.14.