Egyetemi docenst keres az ELTE TáTK Szociálpszichológia Tanszéke

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Politikai és Társadalmi Kapcsolatok Intézetének Szociálpszichológia Tanszéke egyetemi docens munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 1. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az egyetemi docens oktatási feladatai:

 • előadások és szemináriumok tartása, angol és magyar nyelven, az ELTE TáTK BA, MA képzéseiben valamint a Szociológia Doktori Iskolában a szociálpszichológia (csoportidentitás szociálpszichológiája, szociálpszichológiai kísérletek), az értékszociológia, az információs társadalom, a tekintélyelvűség, a kvantitatív kutatás módszertana és a nemzetközi összehasonlító kutatás módszertana területén;
 • szakdolgozatok témavezetése és bírálata;
 • doktoranduszok témavezetése, részvétel a doktori védések bizottságaiban;
 • a tanszék tudományos, diákköri és kulturális tevékenységeiben való részvétel;
 • igény szerint a tanszék képviseleti feladatainak ellátása az egyetem és a kar bizottságaiban;
 • aktív közreműködés a képzésfejlesztésben, oktatási anyagok (jegyzet, tankönyv, digitális és távoktatási tananyag) elkészítésében.
Egyéb feladatok:
 • hazai és nemzetközi kutatási projektek vezetése a szociálpszichológia és a szociológia területén;
 • önálló szociálpszichológiai szociológiai és kulturális antropológiai kutatások folytatása és eredményeinek rendszeres publikálása magyar és idegen;
 • részvétel a tanszékhez kapcsolódó egyéb kutatásokban.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Felsőfokú képesítés,
 • Egyetemi végzettség, jogi, politológiai vagy nemzetközi tanulmányok diploma
 • büntetlen előélet
 • doktori (PhD) illetve azzal egyenértékű tudományos fokozat, az ELTE habilitációs szabályzatának megfelelő habilitáció
 • magas szintű oktatói és kutatói tapasztalat és aktív publikációs tevékenység, amely illeszkedik a tanszék profiljához
 • magas szintű angol nyelvtudás (és lehetőség szerint további nyelvek magas szintű ismerete)
 • a pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. június 1.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot szükséges benyújtani elektronikus úton a TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül. Ezen túl:
 • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/1498/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.
 • VAGY személyesen: ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal, Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A. 7.90-es szoba.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 7.

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.05.11.