A Társadalomtudományi Kar kiválósági pályázata

2021.06.02.
A Társadalomtudományi Kar kiválósági pályázata
AZ ELTE Társadalomtudományi Kar a 72/2019. KT (11.29.) számú határozatával elfogadott, és a 007/2020. KT (02. 17.) számú határozatával módosított jelen pályázati kiírás mellékletében szereplő szabályzat alapján belső pályázatot ír ki.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. június 7. éjfél

A pályázat benyújtandó: a palyazat@tatk.elte.hu címre.

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon szükséges benyújtani Word formátumban. A pályázóknak pályázatukban ki kell térniük a megvalósított tevékenység kari hasznosulására, különös tekintettel arra, hogy az mennyiben járult hozzá a Társadalomtudományi Kar hazai és nemzetközi versenyképességének megerősítéséhez, az egyetemi (globális és szakterületi) rangsorokban való előbbre jutáshoz, a karon folyó oktatási és kutatási tevékenység elismertségének fokozásához. Nem lehet az egyszer már támogatást nyert tevékenységgel pályázni. Nyilatkozni kell arról, hogy a pályázat alapjául szolgáló tevékenységhez kapott-e a pályázó más forrásból támogatást.

A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul adatainak az alábbi linken közzétett adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

Megpályázható támogatás maximális összege br. 600.000,- forint.

A pályázás feltétele továbbá a következő regisztrációk megléte és adatbázisok frissítése: 

 1. Google Scholar szerzői azonosító regisztráció (5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás)
 2. ORCID szerzői azonosító regisztráció (5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás)
 3. Researcher ID szerzői azonosító regisztráció (5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás)
 4. MTMT2 publikációs lista aktualizálása (MTMT2 publikációs lista feltöltése, a publikációk intézményhez való rendelése, és a 'Saját adatok szerkesztése' pont alatt az adatlapon a 'közlemények teljes eddig' és az 'idézők teljes eddig' feliratoknál kell az aktualizálás időpontját megadni) (6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás)
 5. Stratégiai Adatbázisban az adatok feltöltése és validálása (3/2017. (II. 22.) számú rektori utasítás)
 6. a pályázó oktató nevéhez kötődő kurzustematikák feltöltése 2015/16. tanév 1. félévétől magyar és angol nyelven a Neptunban (87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 43. §) i
 7. adatok ellenőrzése és szükség esetén korrigálása a doktori.hu adatbázisban

A Kari Kiválósági Pályázat szempontrendszere

AZ ELTE Társadalomtudományi Karának Kari Tanácsa a Szenátus CCXI/2019 (X. 14.) számú, a Kari Kiválósági Keretek felhasználásáról szóló határozatában meghatározott kiválósági elvek figyelembe vételével az alábbi szabályzatot alkotja.

 1. A „Kari Kiválósági Keret” címén a költségvetési évben rendelkezésre álló forráshoz való hozzáférést a Kar alkalmazásában álló oktatók és kutatók számára nyilvános pályázat útján teszi hozzáférhetővé.
 2. A fenti címen rendelkezésre álló forrást a Társadalomtudományi Karon az Egyetem Szenátusa által meghatározott kiválósági elvekhez igazodva használja fel „A” és „B” keretrész kialakításával.  Az „A” keretrészt képező forrásra a tanársegédi és adjunktusi, mesteroktató, mestertanár, valamint a tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs beosztásban dolgozók pályázhatnak. A „B” keretrészt képező forrásra a főiskolai és egyetemi docensi, a főiskolai tanári, egyetemi tanári, tudományos főmunkatársi beosztásban dolgozók pályázhatnak. A kari kiválósági keret összegének „A”, illetve „B” keret közti megoszlását az egyes keretekre pályázók egymáshoz viszonyított aránya határozza meg. Amennyiben valamelyik keretrészhez rendelt forrás nem használható fel, azt a másik keretrészbe kell átcsoportosítani.
 3. Az egyes keretrészeken belül rendelkezésre álló forrás 35-35%-át a jelen szabályozás mellékletét képező 1. és 3. kiválósági elvhez, 15-15%-át pedig a 2. és 4. kiválósági elvhez rendelt szempontok alapján kell felhasználni.
 4. Amennyiben a kiválósági elvek valamelyikéhez kapcsolódó forrás nem használható fel, azt másik kiválósági elv(ek)hez kell átcsoportosítani az oda érvényes pályázatot benyújtók számának arányában.
 5. Egy személy csak egy kiválósági elv tekintetében nyújthat be pályázatot.
 6. A pályázóknak pályázatukban ki kell térniük a megvalósított tevékenység kari hasznosulására, különös tekintettel arra, hogy az mennyiben járult hozzá a Társadalomtudományi Kar hazai és nemzetközi versenyképességének megerősítéséhez, az egyetemi (globális és szakterületi) rangsorokban való előbbre jutáshoz, a karon folyó oktatási és kutatási tevékenység elismertségének fokozásához.
 7. A kari kiválósági pályázat kiírásáról a dékán gondoskodik. A pályázatot a 2019. év kivételével évente két alkalommal kell kiírni úgy, hogy egy pályázati kiírás a tavaszi, egy pedig az őszi félévre essen. 2019-ben egy pályázat kerül kiírásra.
 8. A pályázatokról a jelen határozat mellékletében szereplő szempontrendszer alapján mint a kari költségvetési forrásokról való rendelkezés jogosultja, a dékán dönt.
 9. A pályázás alapját képező múltbeli tevékenységnek a pályázat benyújtásától visszafelé számított 1 éven belül kell megtörténnie.
 10. Amennyiben a pályázás alapját képező tevékenység jövőbeli eredmény létrehozására vagy elérésére irányul, az a pályázó előzetes eredményeinek figyelembe vételélével, a tevékenység megvalósulását alátámasztó dokumentumok  csatolása, valamint a teljesítés előrhaladását ellenőrizhetővé tevő mérföldkövek meghatározása esetén és a mérföldkövek megvalósulásának nyomon követésével támogatható. A támogatás teljes összege csak a pályázatban vállalt eredmény megvalósulása esetén válik kifizethetővé.

Melléklet: Kari Kiválósági Pályázati szempontrendrendszere

 1. Magas színvonalú publikációs tevékenység támogatása (kiemelt figyelemmel a nemzetközi kooperációban készült publikációkra, az open acces publikációkra).

SZEMPONTOK

PONTÉRTÉKEK

Az MTMT-ben a Társadalomtudományi Karhoz rendelt publikáció megjelentetése Q1-4 minősítésű folyóiratban.

30 - 210 pont

(Q4: 30 pont

Q3: 40 pont

Q2: 50 pont)

Q1: 60 pont)

Az MTMT-ben a Társadalomtudományi Karhoz rendelt publikáció megjelentetése A-D kategóriás szakfolyóiratban.

Maximum  80 pont

(D kat.: 4  pont

C kat.: 6 pont

B kat: 8 pont

A kat.: 10 pont)

Nemzetközi együttműködésben (kutatási kooperációban, külföldi társszerzővel) készült, az MTMT-ben a Társadalomtudományi Karhoz rendelt cikk megjelentetése peer-reviewed szakfolyóiratban.

maximum 20 pont

(5 pont közleményenként)

Az MTMT-ben a Társadalomtudományi Karhoz rendelt publikáció közlése idegennyelvű tanulmánykötetben. (neves kiadónál)

maximum 20 pont

(5 pont közleményenként)

Magyar vagy idegennyelvű tanulmánykötet szerkesztésésével járó tevékenység.

maximum 100 pont (nemzetközi kiadónál megjelent tanulmánykötet:  40 - 60 pont;

magyar kiadónál megjelent tanulmánykötet:  40 pont)

Nagydoktori értekezés benyújtása, amennyiben a pályázó a nagydoktori disszertáció megírásához más kari támogatásban nem részesült.

60 pont

Nemzetközi együttműködésben megvalósuló és kiemelt – Q1-4 vagy A-D minősítésű folyóiratban - publikációs lehetőséget biztosító, az ELTE TáTK-val affiliált publikációt eredményező kutatásban vezetői / koordinátori tevékenység ellátása

maximum 150 pont

(Q1-4 minősítésű folyóiratban való megjelenés esetén 10-20 pont publikációnként

A-D minősítésű folyóiratban való megjelenés esetén 2-5 pont publoikációnként)

Szerkesztőbizottsági tagság peer-reviewed nemzetközi vagy hazai szakfolyóiratnál. Ugyanazon szakfolyóirat szerkesztőbizottságában való részvétel ötéves periódusonként egy alkalommal vehető figyelembe.

maximum 32 pont

(hazai szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagsága: 5 pont;

nemzetközi szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagsága: 8 pont)

Peer-reviewed nemzetközi vagy hazai szakfolyóirat különszámának szerkesztése

maximum 50 pont

(nemzetközi szakfolyóirat: 30 pont;

hazai szakfolyóirat: 20 pont)

Peer-reviewed nemzetközi vagy hazai folyóiratban publikáló PhD hallgató témavezetése (ideértve a témavezető és a PhD hallgató közös publikációját is)

 

maximum 32 pont

nemzetközi szakfolyóiraban publikációnként: 8 pont;

hazai szakfolyóiraban publikációnként: 5 pont)

Hiánypótló monográfia megjelentetése magyar nyelven vagy idegen nyelven rangos külföldi kiadónál

 

 

maximum 160 pont

(idegen nyelvű monográfia: 60 pont;

magyar nyelvű monográfia: 40 pont)

Nemzetközi tudományos  konferencia plenáris előadójaként való meghívás

maximum 100 pont

Publikációs lehetőséget biztosító tudományos konferencia szervezése

maximum 60 pont

(magyar nyelvű konferencia: 20 pont; nemzetközi konferencia 40 pont)

Kiemelt  publikációs lehetőséget biztosító (H2020, Lendület, OTKA stb.) kutatási pályázat benyújtása a Kar mint affiliáció megjelölésével

Maximum 240 pont

(H2020: 80 pont benyújtásért + 80 pont sikeres pályázatért; Lendület 40 pont benyújtásért + 40 pont sikeres pályázatért; OTKA maximum 20 pont benyújtásért + maximum 20 pont sikeres pályázatért)

Publikácó Open Access megjelentetésének dologi költségként történő támogatása

Q1-4 minősítésű folyóirat: maximum 60 pont publikációnként;

A-D minősítésű folyóirat: maximum 10 pont publikációnként

Publikációs lehetőségeket nyitó nemzetközi együttműködésekben való részvétel (pl. Jean Monnet Research Network, Marie Curie Innovative Training Network stb.)

Maximum 50 pont

      2. Vállalati kapcsolatok kiépítése és bővítése, amelynek keretében a saját kutatási tevékenységüket beépítik a vállalati kapcsolatokba (kiemelt figyelemmel, ha ebből szellemi tulajdon keletkezik).

SZEMPONTOK

PONTÉRTÉKEK

A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül nem kutatási jellegű, piaci és non-profit szervezetekkel való együttműködés erősítését segítő pályázati vagy egyéb együttműködés koordinálása

20 pont tevékenységenként

A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül karhoz rendelt duális vállalati kapcsolatok kiépítése

10 pont szerződésben rögzített vállalati kapcsolatonként

A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül karhoz rendelt duális vállalati tananyag elkészítése a partnercégek részére, és azok beépítése a gyakorlati képzésbe, valamint a vállalati gazdálkodásban.

15 pont tananyagonként

 1. Kiemelten magas színvonalú oktatási tevékenység (kiemelt figyelemmel az idegen nyelvű képzésekre, az European University program keretében történő szak-, illetve tananyagfejlesztésre, nemzetközi kooperációra), oktatói, kutatói utánpótlás kinevelésében való közreműködés

SZEMPONTOK

PONTÉRTÉK

European Universities program keretében történő, a karhoz kötődő szak-, illetve tananyagfejlesztés pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül

Szakfejlesztés: 100 pont

Tananyagfejlesztés: 20 pont tananyagonként

A karhoz kötődő közös képzés kialakítása nemzetközi partnerekkel a pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül

100 pont

A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül más forrásból nem támogatott szakfelelősi tevékenység kiemelkedően magas színvonalú ellátása a Társadalomtudományi Karon

Maximum 60 pont

(magyar nyelvű képzés: 20 pont;

idegen nyelvű képzés: 30 pont)

A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül a karhoz kötődő idegen vagy magyar nyelvű képzések akkreditációs anyagának elkészítése, koordinálása

Magyar nyelvű képzés: 40 pont;

idegen nyelvű képzés: 60 pont

A legutóbbi OTDK-n 1-3. helyezett, valamint különdíjas hallgatók felkészítése a karon

Maximum 30 pont

első helyezett/különdíjas: 10 pont

második helyezett: 8 pont

harmadik helyezett: 6 pont

PhD hallgató kiemelten eredményes felkészítése (komplex vizsgára történő sikeres felkészítése; summa cum laude védés) a TáTK Szociológia Doktori Iskolájában

Maximum 75 pont

(10 pont eredményes komplex vizsgát tevőkért, 25 pont védésenként)

 

 1. Digitális pedagógiai módszertani fejlesztések, digitalizációval összefüggő más tudományos és oktatási tevékenységek.

SZEMPONTOK

PONTÉRTÉK

A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül digitális tananyagkészítés a karon

15 pont tananyagonként

A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül távoktatási modulok, kurzusok kidolgozása és oktatásban való alkalmazása a karon

Modul: 80 pont

Kurzus: 20 pont

A pályázat benyújtásától visszafelé számított egy éven belül digitális módszereken alapuló kutatási projektek létrehozása a karon

Maximum 80 pont


 

 


 

[1]43. § (1) A kreditigazolás a felsőoktatási intézmény által kiadott és hitelesített papír alapú irat, amely tartalmazza a hallgató által teljesített tantárgy (tantervi követelmény) tematikájának olyan leírását, amely lehetővé teszi az Nftv. 49. § (5) bekezdése szerinti döntéshozatal érdekében annak a vizsgálatát és értékelését, hogy a hallgató által megszerzett és igazolt tudás és más kompetenciák mennyiben felelnek meg a helyettesített tantárgy (tantervi követelmény) meghatározott kompetenciáinak. 

A kreditigazolást a hallgató kérésére kell kiadni. A kérelmében a hallgatónak meg kell jelölnie, hogy mely követelmények teljesítésének igazolását kéri.

A kreditigazolást a kiállításkor egyedi sorszámmal kell ellátni és az adatait a felsőoktatási intézmény TR-ében nyilván kell tartani.

Mikortól kell? a 2015/16. tanév 1. félévétől (minden meghirdetett kurzushoz)

Milyen nyelven kell? Magyarul és angolul (Ha angol nyelven van meghirdetve eredetileg a kurzus, akkor a magyar résznél is angolul lehet kitölteni, de ki kell tölteni, ahhoz, hogy el tudja menteni a tematikát.)

LEÍRÁS a feltöltésről: ELTE - Neptun Tanulmányi Rendszerében (azaz TR) web-es felületén keresztül:

A tematika rögzítése az ’Oktatás’ > ’Tárgyak’ > ’Lehetőségek (plusz gomb)’ útvonalon elérhető ’Tárgy alapadatok’ felugró ablakban az ’Alapadatok’ tabon a ’Tárgytematika’ gomb segítségével kezdeményezhető. A gomb megnyomására a Tárgytematika ablak jelenik meg:

A felületen megtekinthetők a tárgy adatok (Tárgykód, Tárgynév, Tárgyfelelős, Szervezeti egység, Heti óraszám, Féléves óraszám, Követelmény), de nem szerkeszthetőek.

A felület csak a tárgytematika szöveges adatainak szerkesztésére szolgál.

Egy tárgy tematikájához azon információk töltendők fel, amelyek alapján egy kreditátviteli bizottság képes dönteni arról, hogy két tárgy ismeretanyaga között mekkora az átfedés. 

Az alábbi négy kitölthető mező áll rendelkezésre, amelyeket a címkéjüknek megfelelő szöveges tartalommal kell feltölteni:

 • Oktatás célja
 • Tantárgy tartalma
 • Számonkérési és értékelési rendszere
 • Irodalom