Komplex vizsga/Szigorlat

Komplex vizsga/Szigorlat

Komplex vizsga/Szigorlat

Komplex vizsga

A komplex vizsga a képzési és kutatási szakaszban megszerzett elméleti ismeretek összefoglaló számonkérését, valamint a kutatási és disszertációs szakaszra való felkészültség felmérését célozza.

A komplex vizsga két fő részből áll. A tanulmányi részben a vizsgázó elméleti és módszertani felkészültségét kell felmérni, a tudományos (disszertációs) részben a vizsgázó a tudományos előrehaladásáról ad számot.

A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó legalább két tárgyból (elmélet és módszertan) tesz vizsgát, a tárgyak listáját a doktori program képzési terve tartalmazza. A kérdések listája és az irodalom a doktori iskola honlapján elérhető, programok szerint.

A komplex vizsga disszertációs részében a vizsgázó előadás formájában (max. 15 perc) ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a doktori értekezés elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.

A disszertáció egy fejezetét és a kutatási tervet írásban is be kell nyújtani. A kutatási tervnek tanulmány formájában (a komplex vizsga honlapján megadott vázlata alapján) tartalmaznia kell a disszertáció témájához kapcsolódó szakirodalom rövid feldolgozását és kritikai elemzését. A benyújtás határideje megegyezik a komplex vizsgára jelentkezés időpontjával.

A tavaszi vizsgaidőszakban tartandó komplex vizsgára minden év március 31-ig, a téli vizsgaidőszakban tartandó komplex vizsgára október 31-ig kell jelentkezni írásban, a doktori titkárságra benyújtott jelentkezési lapon.

A komplex vizsgára jelentkezéshez a témavezető írásban értékeli a hallgatónak a képzési és kutatási szakaszban mutatott teljesítményét, és állást foglal a komplex vizsgára bocsáthatóságról. Ezt a nyilatkozatot is mellékelni kell.

A benyújtott disszertáció fejezetet a Bizottság külső opponensnek adja ki véleményezésre. Az opponensi véleményre a jelöltnek a vizsgán szóban reagálnia kell. A komplex vizsga tárgyaiból a vizsgázó teljesítményét a vizsgabizottság kétfokozatú – megfelelt, nem megfelelt – minősítéssel értékeli. Ha a vizsgázó a komplex vizsga tanulmányi tárgyai valamelyikére vagy mindkettőre elégtelen osztályzatot kap, az utóvizsgára kijelölt napon utóvizsgát tehet. Az utóvizsga díjköteles. 

Ha a hallgató a negyedik félévet követő vizsgaidőszak – ideértve az utóvizsga időszakot is – utolsó napjáig nem tesz eredményes komplex vizsgát, a hallgatói jogviszonya megszűnik a sikertelen vizsga (utóvizsga) napján, illetőleg ha a vizsgakötelezettségét elmulasztotta, és a nem kért vizsgahalasztást, a vizsgaidőszak utolsó napján.

Jelentkezési lap

Témavezetői javaslat

Interdiszciplináris társadalomkutatások program – komplexvizsga-tételek
Dokumentum Letöltés

Módszertan

DOC

Társadalomelmélet

DOC

Disszertációterv vázlata

DOC
Szociálpolitika program – komplexvizsga-tételek
Dokumentum Letöltés

Disszertációterv vázlata

DOC
Szociológia program – komplexvizsga-tételek
Dokumentum Letöltés

Módszertan

DOC

Társadalomelmélet

DOC

Disszertációterv vázlata

DOC

Szigorlat

A doktori szigorlat a doktori tanulmányaikat 2016 előtt megkezdő hallgatók esetében a fokozatszerzési eljárás része, mely az eljárásban részt vevő személy tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája.
Az doktori eljárás megindításához kérelmet kell benyújtíni az ELTE TáTK Doktori Iskolájában (240. szoba, Tel: 372-2500/6650, doktori@tatk.elte.hu)
 
A doktori eljárás megindítására vonatkozó kérelmet a szorgalmi időszakban, december 1-ig illetve május 1-ig lehet benyújtani.

Kérelem doktori eljárás megindítására

A jelentkezési laphoz csatolni kell:
 
a) az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet vagy annak hiteles másolatát (külföldön szerzett oklevél esetén annak eredeti honosított példányát),
b) a doktori abszolutóriumot vagy a habitusvizsgálat eredményéről szóló jegyzőkönyvet,
c) amennyiben olyan hallgató kéri a doktori eljárás megindítását, aki a képzést még nem fejezte be, akkor tanulmányi kreditjeit igazoló indexet és a kutatóhely vezetőjének javaslatát az eljárás megindítására,
d) az idegennyelv-ismeret igazolását,
e) a szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket,
f) témavázlatot,
g) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (illetve külföldi állampolgár esetén az ezt pótló hatósági bizonyítványt ),
h) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy ugyanazon a tudományágban nincs folyamatban doktori eljárása és 2 éven belül nem volt elutasított doktori kérelme sem,
i) az eljárási díj befizetésének igazolását,
j) a doktori téziseket magyar és angol (esetleg más, az adott tudományág sajátosságainak megfelelő) nyelven, elektronikus formában is.
 
Amennyiben a kérelem hiányos a dokumentumok pótolhatók a disszertáció benyújtásának időpontjáig.

Interdiszciplináris társadalomkutatások program
Dokumentum Letöltés

Interdiszciplináris szigorlati tételsor

PDF
Szociálpolitika program: szigorlati tételek
Dokumentum Letöltés

Társadalmi struktúra

DOC

Szocializáció

DOC

Társadalompolitika

DOC
Szociológia program: szigorlati tételek
Dokumentum Letöltés

Elmélettörténet

DOC

Módszertan

DOC

Szociológia elmélet

DOC