Pályázni szeretnék

Pályázni szeretnék

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az Erasmus+ program fő célja, hogy lehetőséget nyújtson külföldi részképzésre illetve szakmai gyakorlatra. Ehhez ösztöndíj formájában anyagi támogatást is nyújt, egy képzési szinten belül maximum 12 hónapra (tehát alapszakon is 12 hónap és mesterszakon is 12 hónap külföldi mobilitás lehetséges). 

Az ösztöndíjak elnyerése pályázás útján lehetséges. Az ELTE-n a főpályázati időszak minden tanévben a február eleje - március eleje közötti időszak, ekkor lehet a következő tanévi kiutazásra (őszi és tavaszi félév) pályázni. A főpályázati időszakban a pályázás Neptunon keresztül történik, itt kell kiválasztani a pályázni kívánt célintézményeket, és itt kell feltölteni a szükséges pályázati dokumentumokat is. A kari szabályok szerint a teljes pályázatot e-mailben is le kell adni a kari koordinátornak.

Az őszi pótpályázat alkalmával az aktuális tanév tavaszi félévére fogadunk be pályázatokat. A pótpályázatot változatlanul e-mailen és Neptunon keresztül kell leadni a kari koordinátornak. Részképzés esetén ekkor a főpályázat után fennmaradó helyekkel rendelkező külföldi partneregyetemekre lehetséges pályázni.

Maga a részképzés félév áthallgatást jelent. Külön végzettséget nem ad, azonban a partnerintézménynél szerzett krediteket el lehet (Erasmus esetén kötelező) ismertetni, és ezáltal be lehet építeni az itthoni tanulmányokba. Emellett lehetővé teszi, hogy a hallgatók tandíjmentesen tanulhassanak külföldi intézményekben. A külföldi egyetemen a hallgató nem egy adott szak hallgatójaként, hanem cserediákként lesz regisztrálva, ami azt jelenti, hogy nem egy kötelezően előírt mintatantervet kell követnie, hanem bizonyos keretek között szabadon választhatja meg a kurzusait. A fogadó egyetemen legalább 20 kreditnyi kurzust kell teljesíteni a félév alatt.

Erasmus+ szakmai gyakorlatra nemcsak a pályázati időszakokban, hanem a tanév során folyamatosan is lehet jelentkezni. A beérkezett pályázatokat a kari bírálatot követően a Hallgatói és Oktatói Mobilitás Bizottság véglegesíti.

HASZNOS LINKEK

Aktuális pályázati felhívások 

Tempus Közalapítvány (inspirációk, élménybeszámolók)


2. TANULMÁNYOK TUDATOS TERVEZÉSE

RÉSZKÉPZÉS

Elsősorban az alábbiakat érdemes figyelembe venni a pályázat előkészítése során:

Nyelvtudás: Fontos, hogy az Erasmus ösztöndíjra jelentkező a megpályázott egyetem oktatási nyelvéből legalább középfokú (B2) igazolható nyelvtudással rendelkezzen (ellenőrizni szükséges a megpályázott egyetem nyelvi követelményét, milyen szintű és milyen nyelvvizsgát fogad el), mivel a tanulmányutat nyelvtudás hiánya miatt megvétózhatja a fogadóegyetem.

Partneregyetemek: A hallgatók csak azokra az egyetemekre pályázhatnak, amellyel a szakjára érvényes szerződése van a karnak (más kar vagy szak által kötött szerződés nem vehető figyelembe). Ezzel biztosítjuk azt, hogy megfelelő kurzusokat találjon a kiválasztott egyetem kínálatában.  

Mobilitás megvalósításának ideje:

 • Kiutazásra a mobilitási ablak a legalkalmasabb. A mobilitási ablakról magyar nyelvű szakok esetében itt; angol nyelvű szakok esetében itt tájékozódhat
 • Elsőéves alapszakos hallgatók még nem utazhatnak, viszont a pályázatot már egy lezárt félév után is be lehet adni.
 • Az ösztöndíj feltétele az aktív hallgatói jogviszony, ezért amíg a kinti mobilitás nem zárul le, addig a hallgató státusza sem változhat passzívra, abszolváltra, diplomát szerzettre. Fontos tehát a fogadóintézmény tanév rendjének a pontos ismerete.
 • Utolsó félév Németországban tervezett mobilitás esetében nem optimális, mert ott az őszi félév márciusig, a tavaszi félév pedig augusztusig tart.
 • Az itthoni tanulmányok meghosszabbítása természetesen opció, ennek lehetőségét a hallgatónak kell mérlegelnie (akár rendelkezésedre állnak még államilag finanszírozott félévek, akár önköltséges hallgató).
 • Mivel az aktív hallgatói státusz előfeltétel, az Erasmus félév idejére is be kell iratkozni az ELTE-n, önköltséges hallgatóknak az önköltséget (angol nyelvű képzések esetén idegennyelvi képzési hozzájárulást is) be kell fizetniük.

SZAKMAI GYAKORLAT

Erasmus+ szakmai gyakorlatra nemcsak a pályázati időszakokban, hanem a tanév során folyamatosan is lehet jelentkezni. A beérkezett pályázatokat először a szakigazgató véleményezi, majd a kari Külügyi Bizottság.

Az elképzeléseknek és szakmai célkitűzéseknek megfelelő szakmai gyakorlati hely keresése a hallgató feladata.  A részképzéssel ellentétben nem áll rendelkezésre adatbázis a fogadóintézményekről, így az sokkal szabadabban választható az meg. Azonban van adatbázis azokról a szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató és/vagy szívesen fogadnak ELTE-s hallgatókat. A folyamatosan frissülő listát az ELTE honlapján a pályázati felhívás résznél található meg

Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitás megvalósítására már a diplomaszerzést követő egy évben is van lehetőség. A szakmai gyakorlat ezen fajtájára az érdeklődő hallgatók csak addig pályázhatnak, amíg aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Részletek: https://www.elte.hu/erasmus/szakmai_gyakorlat


3. PÁLYÁZÁS ÉS ELBÍRÁLÁS MENETE

A pályázat részeként leadandó dokumentumokat mindig az aktuális pályázati kiírás tartalmazza. Általános tájékozódás céljából az alábbi listát érdemes alapul venni:

 • pályázati űrlap 
 • motivációs levél tanulmányi tervvel (magyarul és a mobilitás nyelvén)
  A dokumentum tartalmazza az Erasmus programban való részvétel motivációját, és kitér a fogadó egyetemen tanulni kívánt kurzusokra. Nincs előírt formanyomtatvány.
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • nyelvtudás igazolása
 • szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatóknak: fogadólevél / meghívólevél amit a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak. Formanyomtatvány nincs hozzá, az alábbi adatokat mindenképpen tartalmaznia kell: hallgató neve, a fogadó intézmény adatai, és a szakmai gyakorlat tervezett időpontja.
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya)

Opcionális mellékletek:

 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.)

ELBÍRÁLÁS

A pályázatokat először a kari Külügyi Bizottság bírálja el (Intézetek delegált oktatói), a Hallgatói Erasmus pontozási rendszer szerint.  A kari Külügyi Bizottság által felterjesztettet lista alapján a végleges döntést a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hozza meg. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, pályázati időszakon kívül beérkezett szakmai gyakorlati pályázatokról pedig email formájában.


4. TANULMÁNYI ÜGYEK

KIVÉTELES TANULMÁNYI REND

Amennyiben a hallgató a kiutazásának félévében az ELTE TáTK-n is szándékozik szakos krediteket felvenni, akkor a kiutazás előtt szakigazgatójával kivételes tanulmányi rend ügyében is egyeztetnie kell.

A Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsághoz (TKB) tanulmányi kérelemmel forduló hallgató a kérelmét elektronikusan juttatja el a Neptun felületén keresztül a kari Tanulmányi Hivatal felé, a TKB-nek címezve. A tanulmányi kérelemhez az erre a célra összeállított nyomtatványt kell használni, melyről bővebb információ a TH illetékes tanulmányi előadójánál szerezhető. A részleteket a HKR 74. §-a tartalmazza.

KREDITELISMERTETÉS, TÁRGYI EKVIVALENCIA

Erasmus program keretében teljesített kreditek elismertetése esetén a hallgató már a kiutazás előtt egyezteti szakigazgatójával, hogy mely tantervi tárgy teljesítését szeretné kiváltani külföldön elvégzett kurzussal. Erre szolgál a Learning Agreement Before the Mobility.

Az Erasmus félév megkezdése után, a fogadóegyetem tárgyfelvételi időszakának lezárulásakor, de legkésőbb november 30-ig be kell nyújtani (1) a Learning Agreement During the Mobility dokumentumot, valamint (2) a tárgyi ekvivalenciákat tartalmazó formanyomtatványt. (Ez a formanyomtatvány kiváltja a korábbi eljárásrendben előírt, Neptunon benyújtandó és a Tanulmányi Hivatal által elbírált kreditátviteli kérelmet.)

A nyomtatványt – a Learning Agreementhez hasonlóan – a hallgató tölti ki, majd egyeztet róla a szakigazgatóval. A fogadó intézmény aláírására nincs szükség.

A nyomtatvány a Learning Agreeenthez hasonlóan tartalmazza a külföldön elvégzett és az itthon elismerendő tárgyakat, de azzal párokba rendezi a tárgyakat ekvivalencia szerint. A formanyomtatványban lévő táblázat két oldalára, közös sorba kell beírni egy-egy kint elvégzett tárgy adatait (tárgykód, név, kredit), valamint azon kötelező ELTE-s tárgyak ugyanilyen adatait, amelyeket a hallgató a kinti tárggyal ekvivalensként el szeretne fogadtatni.

Fontos: egy külföldi tárgy több ELTE-s tárgy megfelelőjeként is elismertethető, és fordítva, több külföldi tárgyból is „összerakható” egy ELTE-s tárgy, ha a megszerzett tudásanyag mennyisége és összetétele ezt indokolja. Ilyenkor egy cellába, sortöréssel kell beírni többféle tárgy nevét, kódját, kreditszámát. Ha egy külföldi tárgy teljes egészében szabadon választható kreditként kerülne itthon elismertetésre, ezt kell jelezni a táblázat jobb oldalán (pl. „szabadon választható kreditek”).

A táblázat alján összegezni kell a kint megszerezni tervezett tárgyak és az itthon elismerni szándékozott tárgyak kreditszámát. A két szám különbségét szabadon választható kreditként be kell írni a táblázat jobb alsó cellájába. Így biztosítható, hogy ha nem is sikerül minden kinti tárgy mellé ekvivalens itthoni kötelező tárgyat találni, a hallgató minden olyan kreditet megkapjon, amiért a mobilitás során megdolgozott.

A hallgató a kitöltött és a szakigazgató által aláírt formanyomtatványt (az OLA During Mobility-vel együtt) november 30-ig benyújtja a Nemzetközi Irodának az international@tatk.elte.hu e-mail címen.

A Nemzetközi Iroda a benyújtott formanyomtatványokat ellenőrzi és szükség esetén felhívja a figyelmet a javítandó elemekre.

A mobilitás végén a hallgató Neptunon keresztül feltölti a külföldi egyetemtől kapott Transcript of Records (ToR) dokumentumot, valamint a Nemzetközi Irodának korábban már elküldött formanyomtatványt. A Tanulmányi Hivatal e két dokumentum alapján fogja – immár további mérlegelés nélkül - rögzíteni a hallgató által kint megszerzett krediteket, akár kötelező itthoni tárgyak megfelelőiként, akár szabadon választható kreditekként.

A határidők a ToR és a formanyomtatvány neptunos benyújtására a következők: őszi félévben teljesített kreditek átviteléhez ugyanazon tanév tavaszi félévében május 1-jéig; tavaszi félévben teljesített kreditek átviteléhez a következő tanév őszi félévében december 1-jéig. Abszolváló hallgató esetében a ToR-t és a formanyomtatványt a saját záróvizsganapja előtt legkésőbb három munkanappal korábban, egyébként a vizsgaidőszak végéig adhatja le. Fontos, hogy a záróvizsga előtt mindenképpen be kell mutatniuk transcriptjüket, és el kell ismertetniük a kinti kurzusokat – ennek hiányában a hallgató nem záróvizsgázhat.

 

2022.11.14.