Kari utazási pályázat 2022

2022.07.14.
Kari utazási pályázat 2022
Az ELTE Társadalomtudományi Kara belső pályázatot hirdet kutatási és szakmai tevékenységek támogatására. A rendelkezésre álló keretösszeg 2 millió forint, amelyből a beérkezett pályázatok részleges vagy teljes támogatására nyílik lehetőség.

A PÁLYÁZÓK KÖRE ÉS A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A Kar PhD hallgatói, valamint teljes-, illetve részállású oktatói és kutatói kérhetnek hazai vagy külföldi konferencia- részvételi költségekre támogatást.

Passzív részvételre nem kérhető támogatás, az adott konferencián előadást szükséges prezentálni.

Az MTMT2 publikációs listáját minden pályázónak be kell mutatnia.

Benyújtási határidő: 2022. október 31. 24:00. A határidő után beérkezett pályázatokat nem tudjuk befogadni.

A pályázatban tervezett tevékenység a pályázat benyújtása után legkorábban két hét elteltével és legkésőbb 2023. január 31-ig valósulhat meg.

A pályázatok elbírálása folyamatos, azonban a bírálatot és a döntés előkészítését végző kari Tudományos Bizottság havi egy alkalommal értékeli a már beérkezett jelentkezéseket, ezért kérjük, hogy lehetőség szerint jóval a konferencia előtt kerüljenek benyújtásra a pályázatok.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A pályázatokat a mellékelt adatlapon Word-ben,

a szükséges mellékleteket:

 • MTMT2 publikációs lista,
 • ha már rendelkezésre áll, az absztrakt elfogadásának visszaigazolása (vagy annak várható időpontja),
 • PhD hallgatók esetében fentiek mellett a konzulensük ajánlása

PDF-ben csatolva kizárólag elektronikus úton szükséges a palyazat@tatk.elte.hu e-mail címre megküldeni.

A pályázattal kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató itt elérhető.

PhD hallgatók csak jelenleg aktív jogviszonnyal pályázhatnak, és a pályázat megvalósítása alatt is aktív jogviszonyuk kell, hogy legyen.

Oktatók is csak jelenleg aktív jogviszonnyal pályázhatnak (pl. fizetés nélküli szabadságon nem).

Kérjük a pályázat beadása előtt olvassák át az alábbi tájékoztatást a predátor konferenciákról:  https://tatk.elte.hu/dstore/document/1474/predators_v04.pdf

Kérjük, hogy a levél tárgyában a “kari utazási pályázat 2022” és a pályázó neve szerepeljen.

KÖLTSÉGTERV 

Kérjük, a költségvetés tervezésénél megfelelő gondossággal járjanak el, a szokásos piaci árakat vegyék figyelembe. A megítélt támogatási összeg utólagos emelésére nincs lehetőség.

Kérjük, költségvetés elkészítésekor mindenképpen konzultáljanak a Gazdasági Hivatal munkatársaival (gh@tatk.elte.hu).

Saját térítés esetén számlát minden esetben az ELTE központi nevére és címére szükséges kérni (Eötvös Loránd Tudományegyetem; 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Adószám: 15308744-2-41). Tömegközlekedés esetén csak teljes árú menetjegy számolható el. Üzemanyag költségtérítést PhD hallgatóknak nem tud az Egyetem fizetni.

A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN ÉS AZT KÖVETŐEN

A pályázat eredményéről a megvalósulást követő 15 napon belül el kell juttatni a palyazat@tatk.elte.hu címre:

 • rövid, legfeljebb egy oldalas szöveges beszámolót. Hol, mikor volt a konferencia, a szereplésről, utána bemásolva az előadás absztraktját. Ez a beszámoló a kari honlapon megjelenhet.
 • kérjük a beszámolóhoz mellékelni a ppt-diasort vagy a megírt előadást. (Ezt az anyagot nem jelentetjük meg a honlapon, csak amennyiben az oktató kéri.)
 • kérjük a beszámolóhoz mellékelni a konferencia szervezői által kiállított igazolást a részvételről. (Nem jelenik meg a honlapon.)
 • valamint a konferencián készült néhány fotót (képernyőképet), melyen az előadó szerepel. A fotók a kari honlapon megjelenhetnek.
 • kétoldalú oktatási és tudományos együttműködések kialakításakor a külföldi partnerintézménnyel együttműködési jelentést szükséges kiállítani.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

 1. A pályázat benyújtható még elfogadott absztrakt nélkül is, de a támogatás elnyerésének és kifizetésének elengedhetetlen feltétele, hogy a pályázó elfogadott absztrakttal rendelkezzen.
 2. A korábbi kari pályázatokkal összefüggésben a pályázó teljesítse beszámolási kötelezettségét.
 3. A pályázás feltétele továbbá a következő regisztrációk megléte és adatbázisok frissítése (PhD hallgatók esetén a d. az f. és g. pont releváns):
  1. Google Scholar szerzői azonosító regisztráció (5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás)
  2. ORCID szerzői azonosító regisztráció (5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás)
  3. Researcher ID szerzői azonosító regisztráció (5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás)
  4. MTMT2 publikációs lista aktualizálása (MTMT2 publikációs lista feltöltése, a publikációk intézményhez való rendelése, és a 'Saját adatok szerkesztése' pont alatt az adatlapon a 'közlemények teljes eddig' és az 'idézők teljes eddig' feliratoknál kell az aktualizálás időpontját megadni) (6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás)
  5. Stratégiai Adatbázisban az adatok feltöltése és validálása (3/2017. (II. 22.) számú rektori utasítás)2
  6. az ELTE SzMSz III. kötet FKR-ben szereplő oktatási/kutatási kötelezettségének eleget tesz
  7. a pályázó oktató nevéhez kötődő kurzustematikák feltöltése magyar és angol nyelven a Neptunban (87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 43. §)3
  8. A Szociológia Doktori Iskola oktatói és témakiírói esetén az adatok ellenőrzése és szükség esetén korrigálása a doktori.hu adatbázisban
  9. A Karral kötött megállapodások betartása (például korábbi pályázati, oktatási kötelezettségekkel kapcsolatos megállapodás)

A regisztrációkban, valamint az adatbázisok adatainak feltöltésében igény esetén a Némedi Dénes Könyvtár és a Dékáni Hivatal munkatársai tudnak segítséget nyújtani. Ilyen irányú kéréseiket kérjük legkésőbb a pályázat benyújtása előtt egy héttel jelezzék az egri.krisztina@tatk.elte.hu vagy a szilvia.dukayszabo@tatk.elte.hu címen. A kurzustematikák feltöltésében a tanszéki adminisztrátorok tudnak segítséget nyújtani.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A beérkezett pályázatokat a kar Tudományos Bizottsága véleményezi, rangsorolja, mely alapján a dékán dönt a támogatásról és annak mértékéről. A döntés meghozatalakor a bizottság és a dékán az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 1. A pályázati feltételeknek való megfelelés
 2. A pályázati kiírásban szereplő tevékenységre irányul-e a pályázat.
 3. Rendelkezik-e a pályázó elfogadott absztrakttal (az elbírálásnál előnyt jelent az elfogadott absztrakt. Ha még a pályázási szakaszban nem rendelkezik elfogadott absztrakttal a pályázó, az nem kizáró ok, de nyertes pályázat esetén a kifizetés feltétele az elfogadott absztrakt benyújtása).
 4. Megvalósítható-e a tervezett tevékenység más pályázati forrásból.
 5. Reális-e a költségvetés.
 6. A megpályázott összeg mértéke a teljes kiosztható kerethez képest.
 7. Fűződik-e kari érdek a pályázatban nevesített tevékenységhez.
 8. Korábban részesült-e a pályázó támogatásban és ha igen, annak milyen produktív eredményei lettek (pl.: nemzetközi kapcsolatfelvétel, cikk, órai tananyag kibővítése, PhD disszertáció vagy habilitációs írás fejlesztése, stb.).
 9. A pályázó tudományos munkássága a beosztásához képest (tanársegéd, adjunktus, docens, egyetemi tanár) az elmúlt 5 évben. A pályázat elbírálása során az adatok az Egyetem Stratégiai Adatbázisából kerülnek figyelembevételre. A tudományos munkásság esetében azon publikáció vehető figyelembe, melyek affiliációjában az MTMT2-ben az ELTE TáTK szerepel.
 10. A pályázó aktivitása az ELTE-n (pl.: milyen olyan plusz tevékenységeket végzett, amiért nem részesült honoráriumban, pl. bizottsági tagság) A pályázat elbírálása során az adatok az Egyetem Stratégiai Adatbázisából kerülnek figyelembevételre.
 11. A pályázat mennyire segítené a pályázó szakmai előmenetelét vagy az általa tanított kurzusokat.
 12. A megpályázott tevékenység szakmai presztízse (pl.: konferencia, folyóirat vagy tanulmánykötet ahol a cikk megjelenne)

Sikeres pályázást kívánunk!


2  A sta.elte.hu oldalon az adatbázisba belépve a felső menüben az „útmutatók, nyilatkozatok” közül tölthető le az „MTMT adminra átruházó nyilatkozat”

3 43. § (1) A kreditigazolás a felsőoktatási intézmény által kiadott és hitelesített papír alapú irat, amely tartalmazza a hallgató által teljesített tantárgy (tantervi követelmény) tematikájának olyan leírását, amely lehetővé teszi az Nftv. 49. § (5) bekezdése szerinti döntéshozatal érdekében annak a vizsgálatát és értékelését, hogy a hallgató által megszerzett és igazolt tudás és más kompetenciák mennyiben felelnek meg a helyettesített tantárgy (tantervi követelmény) meghatározott kompetenciáinak.
(2) A kreditigazolást a hallgató kérésére kell kiadni. A kérelmében a hallgatónak meg kell jelölnie, hogy mely követelmények teljesítésének igazolását kéri.
(3) A kreditigazolást a kiállításkor egyedi sorszámmal kell ellátni és az adatait a felsőoktatási intézmény TR-ében nyilván kell tartani.
Mikortól kell? a 2015/16. tanév 1. félévétől (minden meghirdetett kurzushoz)
Milyen nyelven kell? magyarul és angolul (Ha angol nyelven van meghirdetve eredetileg a kurzus, akkor a magyar résznél is angolul lehet kitölteni, de ki kell tölteni, ahhoz, hogy el tudja menteni a tematikát.)

LEÍRÁS a feltöltésről:
ELTE - Neptun Tanulmányi Rendszerében (azaz TR) web-es felületén keresztül:
A tematika rögzítése az ’Oktatás’ > ’Tárgyak’ > ’Lehetőségek (plusz gomb)’ útvonalon elérhető ’Tárgy alapadatok’ felugró ablakban az ’Alapadatok’ tabon a ’Tárgytematika’ gomb segítségével kezdeményezhető. A gomb megnyomására a Tárgytematika ablak jelenik meg:
A felületen megtekinthetők a tárgy adatok (Tárgykód, Tárgynév, Tárgyfelelős, Szervezeti egység, Heti óraszám, Féléves óraszám, Követelmény), de nem szerkeszthetőek.
A felület csak a tárgytematika szöveges adatainak szerkesztésére szolgál.
Egy tárgy tematikájához azon információk töltendők fel, amelyek alapján egy kreditátviteli bizottság képes dönteni arról, hogy két tárgy ismeretanyaga között mekkora az átfedés.

Az alábbi négy kitölthető mező áll rendelkezésre, amelyeket a címkéjüknek megfelelő szöveges tartalommal kell feltölteni:

 • Oktatás célja
 • Tantárgy tartalma
 • Számonkérési és értékelési rendszere
 • Irodalom

A funkció a tárgyfelelős számára, illetve a tárgy valamely kurzusához rendelt oktató(k) számára érhető el. (A TANSZÉKI ADMINOK IS TUDNAK SEGÍTENI minden oktatónak.)