Doktori programok

2018.04.17.
Doktori programok

PROGRAM

PROGRAMIGAZGATÓ 

A PROGRAM TITKÁRA

ADMINISZTRÁCIÓ

Interdiszciplináris társadalomkutatások – magyar nyelvű képzés

Csepeli György

Szabó Miklós

szabo.miklos@tatk.elte.hu

Dezső Alexandra és Forisek Ádám

doktori@tatk.elte.hu

Szociálpolitika  – magyar nyelvű képzés

Orosz Éva, 

orosz.eva@tatk.elte.hu

Kucsera Csaba

csaba.kucsera@tatk.elte.hu

Szociológia – magyar nyelvű képzés

Örkény Antal

Gerő Márton

marton.gero@tatk.elte.hu

Sociology / Szociológia – angol nyelvű képzés

Rudas Tamás

Koltai Júlia,

koltai.julia@tatk.elte.hu

Kérjük a hallgatókat, hogy minden a programvezetőknek és programtitkároknak címzett levelüket másolatban a Doktori Iskola titkárságának is küldjék el: doktori@tatk.elte.hu. Példák, amely ügyekkel a Doktori Iskola ügyintézői foglalkoznak, illetve amely ügyeket ők továbbítanak az illetékes programvezetőnek és programtitkárnak: felvételi, beiratkozás, Neptunnal kapcsolatos ügyek, adatmódosítás, kreditkérvények, dékáni méltányossági kérelmek, munkavállalással kapcsolatos ügyek, doktori.hu adatbázis feltöltése, komplex vizsga- és fokozatszerzési eljárás megszervezése és lebonyolítása, oklevél honosítás.

Kredittanterv letölthető itt.

Felvételizőknek – jelentkezéssel kapcsolatos információk.

Forrásmegjelenítéssel kapcsolatos irányelvek.

Interdiszciplináris társadalomkutatások

Programvezető: Csepeli György, DSc 
Az Interdiszciplináris Társadalmi Kutatások pogram létesítését az EDT 2008-ban hagyta jóvá. Az oktatás 2009 szeptemberében indul. 
  
A program célja, olyan szakemberek elindítása a hazai és nemzetközi tudományos karrierhez vezető úton, akik a társadalmi jelenségeket egymással való összefüggéseikben, kulturális és történeti meghatározottságukban, módszertani megközelíthetőségük sokféleségében képesek látni és vizsgálni. A leendő végzetteknek bizonyítaniuk kell, hogy képesek önállóan végzett, innovatív megoldásokat eredményező kutatásra, valamint annak nemzetközi tudományos kommunikációs térben történő megjelenítésére. 

A képzés során az oktatói kar kiemelten törekszik arra, hogy a végzettek képesek legyenek a megszerzett elméleti tudás átadására és konvertálására az üzleti élet, a közpolitikai döntéstámogatás valamint a nevelés és oktatás művelői számára. El akarjuk érni, hogy a nemzetközi szakmai nyilvánosság fórumain való hatékony jelenlét (konferencia részvétel, publikációk, vendégoktatás-és kutatás) technikáinak elsajátítása mellett jártasságot szerezzenek a pályázásban, a pályázati úton hozzáférhető hazai és európai pénzügyi források megszerzésében. Miközben nagy súlyt helyezünk az egyéni képzésre és tanulásra, a versenyre, törekszünk arra is, hogy a hallgatók megtanuljanak kooperálni, képesek legyenek a team munkára, mely nélkül nem lehetséges hatékony részvétel a nemzeti és nemzetközi tudományos életben. 

A program saját honlapja

A Szociológia Doktori Iskola három programjának kredtittanterve a 2016/17-es tanévtől felvettek számára

Forrásmegjelenítéssel kapcsolatos irányelvek


Szociálpolitika

Programvezető: Orosz Éva, DSc 
A szociálpolitikai doktori képzés 1995 szeptemberében indult el, mint szociológia doktori program B típusú alprogramja. Az alprogram vezetője 1995-2000 között Ferge Zsuzsa, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, a szociológiai tudományok doktora, 2000-2007 között Somlai Péter egyetemi tanár, a szociológiai tudományok doktora volt. A szociálpolitika és szociológia  program közötti tartalmi kapcsolatot egyrészt a közös alapozó tárgyak biztosították, másrészt a szociológia program oktatóinak részvétele az alprogram munkájában (kurzusok tartása, felvételi és szigorlati bizottságok, disszertáció tervek bírálata, stb.) Az alprogram több mint 10 éves tevékenysége számos hazai és külföldi tanszék és tudományos intézet oktatóinak-kutatóinak az együttműködésén alapult. A több éves tapasztalat alapján fogalmazódott meg az önálló szociálpolitikai doktori program szükségessége és lehetősége. A MAB 2000-ben - szociológia tudományágban - önálló programként akkreditálta a "Szociálpolitika" doktori programot. 

Az alapozó tárgyak az első négy szemeszterben kerülnek sorra; vizsgával zárulnak. 
A második-negyedik szemeszter során összesen 3 alternatív tárgy felvétele kötelező. (Ebbe a külföldi tanulmányút során látogatott releváns kurzusok is beleszámíthatók.) 
A hallgató a második szemeszterben kutatási tervet készít, ami kiindulópontot jelent a disszertáció terv elkészítéshez. A disszertáció tervet a negyedik szemeszter során készíti el a hallgató. Az egyéni kutatási terveket a Doktori szeminárium keretében, a 3.-4. szemeszterben vitatják meg a hallgatók. Ennek alapján készítik el a hallgatók a disszertáció tervet, amelyet a negyedik vagy ötödik szemeszter végére kell benyújtaniuk és megvédeniük. 
A doktori program központi eleme a hallgatók kutatási tevékenysége, amelynek eredményeképpen elkészíthetik értekezésüket.  A program minden résztvevőjének a munkáját témavezető (tutor) felügyeli, aki a program kezdetétől az egyéni kutatási terv kidolgozásán keresztül az értekezés elkészítéséig végigkíséri, ösztönzi, ellenőrzi a hallgató munkáját. A témavezető megválasztása a második szemeszter során, a hallgató, a választott oktató és a programvezető egyetértése alapján történik.

A Szociológia Doktori Iskola három programjának kredtittanterve a 2016/17-es tanévtől felvettek számára

Forrásmegjelenítéssel kapcsolatos irányelvek


Szociológia (magyar nyelvű képzés)

Programvezető: Örkény Antal, DSc

A szociológia doktori program Huszár Tibor vezetésével 1993-ban jött létre – együttműködve a BKE (ma: Corvinus Szociológia Tanszékével és az MTA akkori két (azóta egyesült) Szociológiai Intézetével – a szociológia tudományos utánpótlásának biztosítása céljával. 2000-ben a program vezetését Némedi Dénes (1942-2010) vette át, akinek irányításával került kialakításra a szociológia program újabb képzési terve, illetve a Szociológia Doktori Iskola is. Örkény Antal 2010-től a program vezetője.

A programra elsősorban szociológiai, illetve más társadalomtudományi végzettségű jelöltek kerülnek felvételre, akik a graduális képzésben bizonyították a tudományos munka iránti elkötelezettségüket és az arra való képességüket. A felvettek szakmai képzését a kötelező és választható kurzusok és szemináriumok, valamint a munkájukat irányító tutor biztosítja.

A kurzusmunka négy félévet fog át. A kurzusmunka gerincét három törzstárgy alkotja (klasszikus és modern szociológiai elméletek, a társadalmi struktúra, rétegződés és mobilitás problémái és metodológia és kutatásmódszertan). Kiegészítő tárgyként oktatásra kerülnek: szociálpszichológia, politikai szociológia, történetszociológia, gazdaságszociológia, jogszociológia, szociálpolitika (az aktuális választékot meghatározza a felvett hallgatók érdeklődési köre és az, hogy mely részterületen lehet új tudományos ismereteket bemutató oktatókat megnyerni). A kutatószemináriumok az aktuálisan futó kutatásokhoz kapcsolódnak, a hallgatók érdeklődésüknek megfelelően vesznek részt valamely szeminárium munkájában.

A Szociológia Doktori Iskola három programjának kredtittanterve a 2016/17-es tanévtől felvettek számára

Forrásmegjelenítéssel kapcsolatos irányelvek


Szociológia (angol nyelvű képzés)