Kulturális antropológia mesterképzési szak

Szakigazgató: Prónai Csaba, egyetemi docens

A kulturális antropológia mesterképzés mindenekelőtt ennek a tudománynak a művelésére és oktatására készít fel, egyben olyan elméleti, módszertani, ténybeli ismereteket és szemléletet nyújt, amelyek a társadalmi tevékenységek széles körében alkalmazhatók. Az antropológiai megközelítés a kultúra belülről való leírására, a cselekvő ember saját nézőpontjának feltárására törekszik annak a társadalomnak a viszonyrendszerében, amelynek részese, és ezt a tapasztalatot értelmezi a társadalmi és kulturális folyamatokról kialakított elméletek hálójában. Az érintettek szemszögéből való vizsgálódás, amelynek elsődleges módszere a körükben végzett terepmunka, a kultúrának olyan jelentés-összefüggéseit tárja fel, amelyek alapján más tudományok által meg nem rajzolt, mélyebb, közelibb, hitelesebb képet kap a kívülálló. Korunk társadalmi jelenségeinek vizsgálatában kiemelt szerepet kap ez a látásmód, mert az életmódok és értékrendek hagyományos keretei feloldódtak. A végzettek eséllyel találnak munkát a társadalomirányítás felsőszintű adminisztrációs, igazgatási, területi igazgatási feladatokat ellátó szervezeteiben és intézményeiben, a civil-nonprofit szektorban (egyesületek, alapítványok), kulturális, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és tömegkommunikációs területen.

(2017 szeptemberétől angolul is indul! Jelentkezés magyar hallgatóknak szintén a Felvi.hu portálon.)

Felvételi információk

Szak

kulturális antropológia (MNÁ és MNK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

2017. február 15.

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia, néprajz, nemzetközi tanulmányok, romológia és szociális munka alapképzési szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű szociálpolitika szak.

(Aki nem teljes kreditérték-beszámítással járó oklevéllel rendelkezik, annak elővégzettség vizsgálatot kell kérni, és a döntés függvényében nyerhet felvételt.)

Az elővégzettség vizsgálati kérvény kitöltéshez szükséges a kari coospace azonosító, ha ilyennel nem rendelkezik, akkor a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/regiszt.aspx weboldalon tud regisztrálni. A kérvény a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/ weboldalon tölthető ki. Aki 2016-ban jelentkezett, és a kérelmet még nem töltötte ki, a felvételi behívóval együtt e-mailben azonosítót és jelszót is kap legkésőbb május elején.

Aki a hiányzó krediteket a felvételtől számított egy tanéven belül karunkon pótolja be, annak 6000 Ft / kredit díjat kell fizetnie, még akkor is, ha államilag támogatott finanszírozási formára nyer felvételt. Az elővégzettséghez hiányzó kreditpontok száma nem tévesztendő össze a mester szakon előírt 120 kredittel.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

2017. május 29. - június 9.
4000 Ft / vizsga (A befizetés módjáról a behívóval együtt küldünk tájékoztatást.)

Önköltség

270 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

A szóbeli vizsgán a jelentkező választ egyet az antropológia jeles alakjai közül: Franz Boas, Clifford Geertz, Edmund Leach, Claude Lévi-Strauss, Bronislaw Malinowski, Margaret Mead - és munkássága alapján ismerteti: mivel járult hozzá az illető az antropológia fejlődéséhez.

Ajánlott irodalom:

  • Boas, Franz: Népek, nyelvek, kultúrák. Gondolat, Budapest, 1975.
  • Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Osiris-Századvég, Budapest, 1994.
  • Leach, Edmund: Szociálantropológia. Osiris-Századvég, Budapest, 1998.
  • Lévi-Strauss, Claude: Strukturális antropológia. Osiris, Budapest, 2001.
  • Malinowski, Bronislaw: Baloma. Válogatott írások. Gondolat, Budapest, 1972.
  • Mead, Margaret: Férfi és nő. Gondolat, Budapest, 1970.Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.02.14.