Szociológia mesterképzési szak

Szakigazgató: Gecser Ottó, egyetemi docens

A társadalom ott van mindenütt. Még legszemélyesebb vágyaink, törekvéseink sem teljesen függetlenek azoktól a környezeti hatásoktól, amelyek felnőtté válásunkat kísérték. S persze jelen van családi, baráti és munkahelyi kapcsolatainkban, kisebb és nagyobb közösségi viszonyainkban is. E jelenlét és hatás milyensége azonban egyáltalán nem magától értetődő. A modern társadalmak bonyolultsága zavarba ejtő, közösségi viszonyaink nehezen átláthatók. Társas világunk megértése ezért igazi intellektuális izgalmakat ígérő rejtvényfejtés, s a szociológia tudománya éppen e megértés intellektuális kalandját nyújtja. A szakra ezért olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akiket izgat ez a rejtvényfejtés, akikben megvan a kellő kíváncsiság és az igény, a körülöttünk lévő társadalmi világ megértésére, s akik hajlandók jelentős munkát befektetni az ehhez szükséges tudás megszerzésére. A képzés célja olyan társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (politika, kutatás, oktatás, kultúra, média, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalomtervezés és -irányítás) önállóan, vagy teamben végzendő döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértői, és kutatási feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek.

Felvételi információk

Szak

szociológia (MNÁ, MNK és MLK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali (a levelezőn 5×2 nap: péntek, szombat)

Jelentkezési határidő

2017. február 15.

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia és társadalmi tanulmányok alapképzési szak.

(Aki nem teljes kreditérték-beszámítással járó oklevéllel rendelkezik, annak elővégzettség vizsgálatot kell kérni, és a döntés függvényében nyerhet felvételt.)

Az elővégzettség vizsgálati kérvény kitöltéshez szükséges a kari coospace azonosító, ha ilyennel nem rendelkezik, akkor a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/regiszt.aspx weboldalon tud regisztrálni. A kérvény a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/ weboldalon tölthető ki. Aki 2016-ban jelentkezett, és a kérelmet még nem töltötte ki, a felvételi behívóval együtt e-mailben azonosítót és jelszót is kap legkésőbb május elején.

Aki a hiányzó krediteket a felvételtől számított egy tanéven belül karunkon pótolja be, annak 6000 Ft / kredit díjat kell fizetnie, még akkor is, ha államilag támogatott finanszírozási formára nyer felvételt. Az elővégzettséghez hiányzó kreditpontok száma nem tévesztendő össze a mester szakon előírt 120 kredittel.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

2017. május 29. - június 9.
4000 Ft / vizsga (A befizetés módjáról a behívóval együtt küldünk tájékoztatást.)

Önköltség

270 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

  • Beck, Ulrich: Túl renden és osztályon? – Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi individualizációs folyamatok és az új társadalmi alakulatok, identitások keletkezése. In: Angelusz Róbert – Éber Márk – Gecser Ottó (szerk.): Társadalmi rétegződés olvasókönyv. Tankönyvtár [www.tankonyvtar.hu], Bp., 2010.
  • Goffman, Erving: A terepmunkáról. In: Bodor Péter (szerk.): Szavak, képek, jelentés. Kvalitatív kutatási olvasókönyv. L’Harmattan, Bp., 2013. 53-60. old.
  • Rudas Tamás: Közvélemény-kutatás, 2. kiadás. Budapest: Corvina, 2006.
  • Weber, Max: A tudomány mint hivatás. In: uő.: Tanulmányok. Osiris, Bp., 1998. 127-155. old.Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.01.13.