Minőségbiztosítás

Minőségbiztosítás

Az ELTE minőségügyi rendszere

2019.02.21.
Az ELTE minőségügyi rendszere
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) minőségfejlesztés iránt elkötelezett vezetése, döntést hozott egy egységes, koherens minőségügyi rendszer létrehozására, amelynek célja az Egyetem és a karok minőségbiztosítási tevékenységének átfogó és egységes szempontok szerinti működtetésének megvalósítása. Az egyetem minőségpolitikájában megfogalmazott célok az oktatási-képzési és kutatási tevékenységek, valamint a szolgáltatások magas színvonalú ellátását, folyamatos fejlesztését, továbbá az Egyetem partnereinek igényeihez való folyamatos alkalmazkodás elősegítését szolgálják.

Az egyetem minőségfejlesztési tevékenysége, ill. a minőségcélok kitűzésének, megvalósításának és azok értékelésének folyamata először a 2016-ban elfogadott Minőségügyi Kézikönyvvel intézményesült. Szintén 2016-ban fogadták el az ELTE 2016-2020, majd 2021-2024 közötti időszakának Minőségfejlesztési Programját. E program egyik legfontosabb célja olyan módszerek, rendszerek és eszközök kidolgozása és alkalmazása, amelyek elősegítik, hogy a változó társadalmi igények és a gazdasági kihívások mellett is megőrizhető, illetve tovább növelhető legyen a tanulás-tanítás és a kutatási tevékenység minősége, így az Egyetem által kiadott diplomák társadalmi elismertsége. A dokumentum alapja az Egyetem Intézményfejlesztési Terve (IFT), amely meghatározza a 2016-2020, majd a 2021-2024 közötti időszakra az ELTE középtávú stratégiáját. A stratégia felvázolja az intézmény jövőképét, a jövőkép elérése érdekében meghatározott stratégiai irányokat, az éves működési terveket, a gazdálkodás kereteit és az Egyetem bevételszerző képességének fejlesztési lehetőségeit.

A Minőségfejlesztési Program az ELTE belső minőségfejlesztési tevékenységére és a külső minőséghitelesítésére fókuszál. A program "Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei" ("Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area") sztenderdjei mentén határozza meg, szintén öt éves időtartamra – összhangban az IFT-vel – az oktatás és az oktatáshoz szorosan kapcsolódó szolgáltatási területeken kitűzött minőségfejlesztési célokat, feladatokat, felelősöket és a teljesítés határidejét.

Az ELTE minőségbiztosítási tevékenységének tevékenységeiről, elemzésekről, felmérésekről, a DPR-ről itt olvashat.
Az ELTE Minőségügyi Kézikönyve
Az ELTE Minőségfejlesztési programja (2021–2024)
Az ELTE Intézményfejlesztési Terve 2016–2020
Az ELTE Intézményfejlesztési Terve 2021-2024

Az ELTE TáTK Minőségfejlesztési rendszere

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2015 márciusától kialakított és bevezetett éves minőségfejlesztési ciklus működtetése kari szinten is megvalósul, azaz évente megtörténik a minőségcélok kitűzése, megvalósítása és azok értékelése. E ciklus meghatározó eleme a minőségfejlesztési jelentés elkészítése. Tekintettel arra, hogy a kari szintű minőségügyi tevékenység irányát a megfogalmazott minőségcélok jelölik ki, a jelentésnek tartalmaznia kell a vonatkozási évre kitűzött minőségcélok megvalósítása érdekében tett lépéseket és azok értékelését, illetve a következő naptári évre vonatkozó minőségcélok megfogalmazását. Figyelembe véve, hogy a minőségcélok többsége nem egyetlen évre szóló tevékenységet foglal magába, ezért azon célok, amelyek nem vagy csak részben valósultak meg az adott naptári évben, a következő évben is meg kell, hogy jelenjenek a minőségcélok között.

Az ELTE TáTK minőségügyi dokumentumai

Minőségjelentések és megfogalmazott célok

ELTE TáTK Minőségfejlesztési Stratégia

Az ELTE Társadalomtudományi Kar (TáTK) Minőségfejlesztési Stratégiájának (MS) célja, hogy meghatározza azokat a középtávú fejlesztési és stratégiai célokat, amelyeket a Kar – összhangban az Intézményfejlesztési Tervben (IFT) felvázolt jövőképpel, az oktatás és kutatás minőségéről, illetve a tanulási folyamat kívánatos eredményéről alkotott víziójával, valamint összhangban az ELTE Minőségfejlesztési Programjában (MP) meghatározottakkal – elérendőnek és megvalósítandónak tart. Az ELTE Minőségirányítási Kézikönyve alapján a Stratégia az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei (ESG) elvek mentén tartalmazza az IFT által meghatározott, minőségfejlesztést érintő középtávú célokat; a középtávú célok megvalósíthatósága érdekében azok akciókra, feladatokra történő lebontását; valamint az egyes minőségfejlesztési feladatok felelőseit, résztvevőit, a megvalósítás határidejét és a mérésére szolgáló indikátorok meghatározását. A „felelős”-ök a minőségbiztosítási folyamatokhoz járulnak hozzá, a beszámolók és az azokhoz tartozó adatok továbbításáért felelnek. Jelen dokumentum reagál a 2020–2021. évi Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) által lefolytatott akkreditációs eljárásokra is. Az ELTE intézményakkreditációs eljárása 2020-ban zajlott le, melynek eredményeként az Eötvös Loránd Tudományegyetemet a MAB akkreditálta, „az intézmény akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2023. július 31-ig lefolytatandó személyes látogatással egybekötött monitor eljárás közbeiktatásával és a kért intézkedésekről szóló írásbeli jelentés 2023. március 31-ig történő megküldésével – 2025. december 31-ig hatályos”.

Az ELTE TáTK Minőségfejlesztési Stratégiája (2022–2025)

Minőségirányítási Kézikönyv

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem célja az egyetemi és a kari minőségbiztosítási tevékenységek átfogó és egységes szempontok szerinti működtetésének megvalósítása. Jelen dokumentum célja, hogy megfogalmazza és szabályozza a minőségügyi folyamatok Társadalomtudományi kari vonatkozásait. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem minőségirányítási rendszerének középpontjában az egyetem teljesítményének folyamatos javítása, mindenekelőtt az optimális tanulási eredmények (learning outcomes) hallgatók általi elérése, valamint a kutatási eredmények optimális elérése áll. A minőségirányítási rendszer és a jelen Társadalomtudományi Kar Minőségirányítási Kézikönyv mint a rendszer előíró és szabályozó jellegű alapdokumentuma a teljes körű minőségirányítás (TQM) alapelveire épülve összhangban áll a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény, a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei és irányelvei (ENQA ESG) és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elvárásaival és követelményeivel.

Minőségirányítási Kézikönyv